نتایج جستجو برای: diphtheria tetanus vaccine

تعداد نتایج: 121995  

Journal: :Clinical and Vaccine Immunology 2007
R o b J . V a n d e b r i e l E r i c R . G r e m m e r M i c h i e l v a n H a r t s k a m p J a n A . M . A . D o r m a n s F r i t s R . M o o i

Journal: :Journal of Health Science 2002
E i j i K o m a t s u H i r o y u k i Y a m a z a k i K a t s u y o A b e S h i g e h a r u I y a m a M i t s u o O i s h i T a k a a k i S a t o C h i h a r u Y o s h i n o H i r o s h i H a s h i m o t o M i n e o W a t a n a b e M a s a a k i N a g a i

Journal: :Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America 1999
U Heininger K Stehr P Christenson J D Cherry

A subanalysis of a recent cohort efficacy trial of a pertussis vaccine was performed to determine its efficacy against cough illnesses due to Bordetella parapertussis infections. Infants received four doses of either the Lederle/Takeda acellular pertussis component diphtheria and tetanus toxoids and pertussis (DTaP) vaccine or the Lederle whole-cell component diphtheria and tetanus toxoids and ...

Journal: :Journal of Bacteriology 1938
M o n r o e D . E a t o n A x e l G r o n a u

Journal: :Journal of the Japanese Association for Infectious Diseases 2006
C h i h a r u N A G A O K A T o m o h i r o K A T S U T A A y a k o H O N J O S a t o s h i T A T E Y A M A T a d a o m i T O K U T A K E Y u t a k a A R I M O T O N a t s u k i N A K A J I M A T o s h i r o G O S H I M A T a t s u o K A T O

Journal: :Brazilian Journal of Medical and Biological Research 2007
M . I . S D i n e l l i M F i s b e r g M . I d e M o r a e s - P i n t o

Journal: :iranian journal of allergy, asthma and immunology 0
zarei saeed 1 monoclonal antibody research center (marc), avicenna research institute (ari), iranian academic ce jeddi-tehrani mahmood 2 department of immunochemistry, marc, ari akhondi mohammad mehdi reproductive biotechnology research center (rbrc), ari, tehran, iran zeraati hojjat 5 department of epidemiology and biostatistics, school of public health, tehran university of medica pourheidari foroughalsadat 6 east health center, deputy of health affairs, shahid beheshti university of medical sciences, tehr ostadkarampour mahyar 7 nanobiotechnology research center (nbrc), ari, tehran, iran

universal vaccination of neonates and children against diphtheria, tetanus and pertussis has had a tremendous impact on the control of these infectious diseases worldwide. immunization by the triple diphtheria, tetanus and whole cell pertussis vaccine (dtwp) has been applied in iran for almost 50 years. periodic assessment of immunogenicity of this vaccine is an important aspect of successful m...

Journal: :Human Vaccines & Immunotherapeutics 2012
G i u s e p p e F e r r e r a M a r i o C u c c i a G a b r i e l e M e r e u G i a n c a r l o I c a r d i G i a n n i B o n a S u s a n n a E s p o s i t o F e d e r i c o M a r c h e t t i M a r c M e s s i e r S h e r i n e K u r i y a k o s e K a r i n H a r d t

Journal: :Journal of Tropical Pediatrics 2005
M . B . R a g h u R . L a t h a S . B h a v e A . S i v a n a n d a G . P r a m o d S i n g h K a v i t a R . A r u l p r a k a s h P . B h u s a r i S . L a d R a o R a m a n

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید