نتایج جستجو برای: diphtheria tetanus vaccine

تعداد نتایج: 121995  

Journal: :Indian pediatrics 2016
Arijit Bhowmik Tamoghna Biswas

intervals between affected individuals and apparently healthy subjects. Gollob, et al. [2] proposed a diagnostic criterion for SQTS. SQTS is mostly seen in males and common presentation is aborted SCD (24-32%), arrhythmias and syncope [3]. As the risk of SCD is high in SQTS, ICD placement is strongly recommended for secondary prevention. However, role of ICD in primary prevention is not well de...

2001

DESCRIPTION Tripedia , Diphtheria and Tetanus Toxoids and Acellular Pertussis Vaccine Adsorbed (DTaP), for intramuscular use, is a sterile preparation of diphtheria and tetanus toxoids adsorbed, with acellular pertussis vaccine in an isotonic sodium chloride solution containing thimerosal as a preservative and sodium phosphate to control pH. After shaking, the vaccine is a homogeneous white sus...

Journal: :BMJ 1991
M E R a m s a y M J C o r b e l K R e d h e a d L A A s h w o r t h N T B e g g

Journal: :Clinical Infectious Diseases 1999
H i r o k o S a t o Y u j i S a t o

Journal: :Journal of the Japanese Association for Infectious Diseases 2000
Y u k o M E N O K e n j i O K A D A Y u k o Y A M A G U C H I K a z u n o r i M O R O K U M A K u n i o O K U M A K o h j i U E D A

Journal: :Journal of Primary Care & Community Health 2012
T r a c y L . J o h n s R i c h a r d R o e t z h e i m R e n C h e n

Journal: :The Journal of Pediatrics 2013
J u l i e H . S h a k i b K e n t K o r g e n s k i X i a o m i n g S h e n g M i c h a e l W . V a r n e r A n d r e w T . P a v i a C a r r i e L . B y i n g t o n

Journal: :American Journal of Public Health and the Nations Health 1955
J o h a n n e s I p s e n H a r r y E . B o w e n

Journal: :BMJ 1964
N . R . B u t l e r P . F . B e n s o n J . U r q u h a r t A . P . G o f f e G . J . K n i g h t T . M . P o l l o c k

Journal: :Rhinology journal 2011
O . T a h k o k a l l i o A . K o s k i n e n E . K e n t a l a R . M . O l a n d e r P . S . M a t t i l a

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید