نتایج جستجو برای: diphtheria tetanus vaccine

تعداد نتایج: 122982  

Journal: :International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 2017
H . S a l e h i M . I z a d k h a s t i A . H a g h i g h a t M . S a l e h i R . T a l e b a n M . S a l e h i N . K a l b a s i M . M o a f i M . M . S a l e h i M . J . S h a r i f i a n

Journal: :iranian journal of public health 0
s zarei monoclonal antibody research center, avicenna research institute, iranian academic center for educat m jeddi-tehrani 2immune and gene therapy lab, cancer center, karolinska university hospital, stockholm, sweden h zeraati dept. of epidemiology and biostatistics, school of public health, tehran university of medical scien ar milanifar reproductive biotechnology research center, avicenna research institute, tehran, iran a ramazankhani dept. of cdc, deputy of health affairs, shahid beheshti university of medical sciences, tehran, iran am alizadeh dept. of cdc, deputy of health affairs, shahid beheshti university of medical sciences, tehran, iran

background: immunization against diphtheria, tetanus and pertussis (dtp) has long been applied in iran using whole cell vac­cine. despite the role of whole cell dtp (dtwp) vaccine in reduction of mortality as a result of disastrous diseases such as diphtheria, tetanus, and pertussis, serious local and systemic complications have been attributed to these vaccines. this study was performed to det...

Journal: :Journal of Research in Medical Sciences 2015
M o h a m m a d M o a f i M a r y a m S a l e h i A b b a s H a g h i g h a t H a s s a n S a l e h i R o y a T a l e b a n M a r z i e h S a l e h i N a d e r K a l b a s i M o h a m m a d M a h d i S a l e h i

Journal: :Vaccine 2010
Sailaja Bitragunta Manoj V Murhekar Anita Chakravarti Vikas Verma Gajanan S Namjoshi Sameer S Parekh Hitt J Sharma B Kishore Kumar Mohan D Gupte

In Hyderabad, India, diphtheria is common among children aged 5-19 years. On account of low coverage of diphtheria vaccine boosters recommended under the universal immunization programme, a large proportion of children were susceptible/partially immune against diphtheria and/or tetanus. We evaluated immunogenicity and safety of single dose of indigenously developed tetanus-diphtheria (Td) vacci...

Journal: :Japanese Journal of Infectious Diseases 2013
T a d a s h i F u k u d a M a s a a k i I w a k i T a k a k o K o m i y a K e i g o S h i b a y a m a M o t o h i d e T a k a h a s h i H i d e k i N a k a s h i m a

Journal: :Infection and Immunity 2000
J . R o w e C . M a c a u b a s T . M . M o n g e r B . J . H o l t J . H a r v e y J . T . P o o l m a n P . D . S l y P . G . H o l t

Journal: :Clinical Infectious Diseases 1996
S . A . H a l p e r i n J . M . L a n g l e y B . J . E a s t w o o d

Journal: :American Journal of Public Health and the Nations Health 1952
G e o f f r e y E d s a l l

Journal: :American Journal of Public Health and the Nations Health 1950
R o d e r i c k M u r r a y

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید