نتایج جستجو برای: egg traits

تعداد نتایج: 135101  

2014
Tatsuhiko Goto Akira Ishikawa Minori Yoshida Naoki Goto Tetsuya Umino Masahide Nishibori Masaoki Tsudzuki

Graduate School of Biosphere Science, Hiroshima University, Higashi-Hiroshima, Hiroshima 739-8528, Japan 2 Japanese Avian Bioresource Project Research Center, Hiroshima University, Higashi-Hiroshima, Hiroshima 739-8528, Japan Graduate School of Bioagricultural Sciences, Nagoya University, Chikusa, Nagoya, Aichi 464-8601, Japan 4 Present address: College of Agriculture, Ibaraki University, Ami, ...

Journal: :Poultry Science 2014
A . E . B l a n c o W . I c k e n D . O u l d - A l i D . C a v e r o M . S c h m u t z

Journal: :Poultry Science 2016
G . A b o u K h a d i g a B . Y . F . M a h m o u d E . A . E l - F u l l

Journal: :Asian Journal of Animal and Veterinary Advances 2012
L i n g - B i n L i u D i - Y a n L i X i a o - L i n g Z h a o Y i - P i n g L i u Y a n W a n g Q i n g Z h u

Journal: :International Journal of Poultry Science 2003
M u r a d A l i . M . F a r o o q . F . R . D u r r a n i . N . C h a n d . K . S a r b i l a n d . A . R i a z .

Journal: :Asian-Australasian Journal of Animal Sciences 2002
T a r e k M . S h a f e y

Journal: :Poultry Science 2009
Y . U e m o t o C . S u z u k i S . S a t o S . S a t o T . O h t a k e O . S a s a k i H . T a k a h a s h i E . K o b a y a s h i

Journal: :Poultry Science 2017
A G h a y a s J H u s s a i n A M a h m u d K J a v e d A R e h m a n S A h m a d S M e h m o o d M U s m a n H . M I s h a q

Journal: :Journal of Animal, Poultry & Fish Production 2017
A b d e l - R a h i m M . A . H a n a f y A . A b d e l - G h a n y H . K h a l i l

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید