نتایج جستجو برای: egg traits

تعداد نتایج: 135101  

Journal: :Korean Journal of Poultry Science 2013
M u s a b b i r A h a m m e d S a n g J i p O h h

Journal: :International Journal of Poultry Science 2003
K h u r s h i d . A . . M . F a r o o q . F . R . D u r r a n i . K . S a r b i l a n d . N . C h a n d .

Journal: :Biology Letters 2009
R o s h a n K . V i j e n d r a v a r m a S u n i t h a N a r a s i m h a T a d e u s z J . K a w e c k i

Journal: :Poultry Science 2010
A . W o l c I . M . S . W h i t e W . G . H i l l V . E . O l o r i

Journal: :Revista Brasileira de Ciência Avícola 2004
B C L u q u e t t i E G o n z a l e s L D G B r u n o R L F u r l a n M M a c a r i

Journal: :Pakistan Journal of Biological Sciences 2001
F a r o o q . M F . R . D u r r a n i . M . A l e e m . N . C h a n d . A . K . M u q a r r a b .

Journal: :Korean Journal of Poultry Science 2020
K i g o n K i m I l K w o n H y o j u n C h o o B y o u n g h o P a r k J a e b e o m C h a

Journal: :Genetics and Molecular Research 2012
L . Z h a n g D . Y . L i Y . P . L i u Y . W a n g X . L . Z h a o Q . Z h u

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید