نتایج جستجو برای: in vitro fertilization

تعداد نتایج: 17017388  

Journal: :Fertility and Sterility 2016
L . C i p r i a n i A . B i a n c h i A . B a z z o c c h i F . F a b b r i G . D a m i a n o P . C i o t t i L . N o t a r a n g e l o N . C a l z a L . O r a z i E . P o r c u

Journal: :Human Reproduction 2006
H o n g Y e G u o - n i n g H u a n g Y a n g G a o D e Y i L i u

Journal: :Journal of Assisted Reproduction and Genetics 2017
M e n g r u Y u H a n Z h a o T a i l a i C h e n Y e T i a n M e i L i K e l i a n g W u Y u e h o n g B i a n S h i z h e n S u Y o n g z h i C a o Y u n n a N i n g H o n g b i n L i u Z i - J i a n g C h e n

Journal: :Journal of Assisted Reproduction and Genetics 1997
A d r i a n S h u l m a n J e h o s h u a D o r

Journal: :Fertility and Sterility 2020
O w e n K . D a v i s Z e v R o s e n w a k s

Journal: :Biology of Reproduction 1982
B e n j a m i n G . B r a c k e t t D a n i e l B o u s q u e t M e l i n d a L . B o i c e W i l l i a m J . D o n a w i c k J a m e s F . E v a n s M i c h a e l A . D r e s s e l

Journal: :Fertility and Sterility 2017
L . L e i s C . E . B u s s o M . O . C a s s a r a L . O . T s o R . S a b a t o R o m a n o N . B u s s o

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید