نتایج جستجو برای: intuitionistic fuzzy set

تعداد نتایج: 739517  

Journal: :Journal of Logic and Computation 2020
E m a n u e l e F r i t t a i o n M i c h a e l R a t h j e n

Journal: :International Journal of Multimedia and Ubiquitous Engineering 2015
K . L a v a n y a M . A . S a l e e m D u r a i N . C h . S . N . I y e n g a r

Journal: :Fuzzy Sets and Systems 2006
G i a n p i e r o C a t t a n e o D a v i d e C i u c c i

Journal: :International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering 2020
M e l d a K o k o c

Journal: :Tamkang Journal of Mathematics 2011
R a t h i n a s a m y S a n t h i K . A r u n P r a k a s h

Journal: :International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences 2000
Y o u n g B a e J u n K y u n g H o K i m

Journal: :International Journal of Computer Applications Technology and Research 2013
M . T h i r u m a l a i s w a m y K . M . A r i f m o h a m m e d

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید