نتایج جستجو برای: laying hens

تعداد نتایج: 15247  

Journal: :Acta Scientiarum. Animal Sciences 2013
E l i a n a A p a r e c i d a R o d r i g u e s M a r i a C r i s t i n a d e O l i v e i r a L u c i a n a C a r d o s o C a n c h e r i n i K a r i n a F e r r e i r a D u a r t e L u i s F e r n a n d o S a n t a n a O t t o M a c k J u n q u e i r a

Journal: :Journal of Dairy & Veterinary Sciences 2019
O z l e m S a h a n Y a p i c i e r

Journal: :Poultry Science 1976
R . L . A d a m s J o h n T u i t e

Journal: :Journal of Applied Poultry Research 1998
R . H . H a r m s G . B . R u s s e l l H . H a r l o w F . J . I v e y

Journal: :Poultry Science 1945
G . D a v i s B u c k n e r W . M . I n s k o A m a n d a H . H e n r y

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید