نتایج جستجو برای: multidrug resistance

تعداد نتایج: 377429  

Journal: :Clinica Chimica Acta 1992
R . J . S c h e p e r H . J . B r o x t e r m a n G . L . S c h e f f e r C . J . L . M . M e i j e r H . M . P i n e d o

Journal: :Proceedings of the National Academy of Sciences 2008
M . H e g r e n e s s N . S h o r e s h D . D a m i a n D . H a r t l R . K i s h o n y

Journal: :JNCI Journal of the National Cancer Institute 1995
U . A . G e r m a n n M . W . H a r d i n g

Journal: :Journal of Theoretical Medicine 1997
S e t h M i c h e l s o n

Journal: :The Lancet 1997
K e e s N o o t e r G u y B r u t e l d e l a R i v i e r e J a n K l i j n G e r r i t S t o t e r J o h n F o e k e n s

Journal: :The AAPS Journal 2015
Y u n - K a i Z h a n g Y i - J u n W a n g P r a n a v G u p t a Z h e - S h e n g C h e n

Journal: :Science 2015
M . B a y m L . K . S t o n e R . K i s h o n y

Journal: :Hematology/Oncology and Stem Cell Therapy 2021
A l e x a n d r N . C h e r n o v D i a n a A . A l a v e r d i a n E l v i r a S . G a l i m o v a A l e s s a n d r a R e n i e r i E l i s a F r u l l a n t i I l a r i a M e l o n i O l g a V . S h a m o v a

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید