نتایج جستجو برای: multidrug resistance

تعداد نتایج: 377429  

Latifian, Mohammad Hassan, Valian Boroujeni, Sadegh,

Breast cancer is the most prevalent cancer in women. Chemotherapy is the main strategy in the treatment of this disease especially in the advanced form of the disease. Despite the recent progress in the development of new chemotherapy, the effectiveness of these drugs has dramatically reduced due to multidrug resistance. The phenotype of multidrug resistance (MDR) can occur through different me...

Journal: :Molecular Medicine 2014
S h a o - l i n M a Y a - p e n g H u F a n g W a n g Z h e n - c o n g H u a n g Y i - f a n C h e n X i a o - k u n W a n g L i - w u F u

Journal: :Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics 2009
F e i S h e n B a r b a r a J . B a i l e y S h a o y o u C h u A i m e e K . B e n c e X i n j i a n X u e P r i s c i l l a E r i c k s o n A h m a d R . S a f a W i l l i a m T . B e c k L e o n a r d C . E r i c k s o n

2014
Jyoti Tanwar Shrayanee Das Zeeshan Fatima Saif Hameed

The resistance among various microbial species (infectious agents) to different antimicrobial drugs has emerged as a cause of public health threat all over the world at a terrifying rate. Due to the pacing advent of new resistance mechanisms and decrease in efficiency of treating common infectious diseases, it results in failure of microbial response to standard treatment, leading to prolonged ...

2001
J. H. van Deventer Piet Borst Tom van der Poll Margriet J. B. M. Vervoordeldonk Peter Speelman Marc J. Schultz Jan Wijnholds Maikel P. Peppelenbosch Sander J. H. van Deventer

Journal: :The Indian journal of medical research 2006
Devendra Bansal Rakesh Sehgal Yogesh Chawla Nancy Malla R C Mahajan

BACKGROUND & OBJECTIVES Amoebiasis, caused by Entamoeba sp. a protozoan parasite, is a major public health problem in tropical and subtropical countries. The symptomatic patients are treated by specific chemotherapy. However, there are reports of treatment failure in some cases suggesting the possibility of drug resistance. The present study was therefore planned to assess the presence and expr...

Journal: :Annals of oncology : official journal of the European Society for Medical Oncology 1999
P Borst

The results of chemotherapy of pancreatic cancer have been disappointing thusfar. Pancreatic tumors are primary resistant to available drugs. Why that is, is as hard to define as why normal tissues are resistant. Meaningful studies on drug resistance of pancreatic tumors can only be expected after a highly effective drug has been found. While waiting for this magic bullet to arrive, I shall rev...

Journal: :Stem cells 1996
Bates Wilson Fojo Alvarez Zhan Regis Robey Hose Monks Kang Chabner

Reversal of drug resistance offers the hope of increasing the efficacy of conventional chemotherapy. We tested dexverapamil as a P-glycoprotein antagonist in combination with EPOCH chemotherapy in refractory non-Hodgkin's lymphoma. In a cross-over design, dexverapamil was added to EPOCH after disease stabilization or progression occurred. Objective responses were observed in 10 of 41 assessable...

Journal: :Molecular Pharmaceutics 2017
C h u n g - P u W u S u n g - H a n H s i a o M e g u m i M u r a k a m i Y u - J e n L u Y a n - Q i n g L i Y a n g - H u i H u a n g T a i - H o H u n g S u r e s h . V . A m b u d k a r Y u - S h a n W u

Journal: :Cancer Biology & Therapy 2005
T h e r e s a B u s c h S t e p h e n M . H a h n

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید