نتایج جستجو برای: non oil export

تعداد نتایج: 1481215  

Journal: :World journal of gastroenterology 2009
Nimer Assy Faris Nassar Gattas Nasser Maria Grosovski

The clinical implications of non-alcoholic fatty liver diseases (NAFLD) derive from their potential to progress to fibrosis and cirrhosis. Inappropriate dietary fat intake, excessive intake of soft drinks, insulin resistance and increased oxidative stress results in increased free fatty acid delivery to the liver and increased hepatic triglyceride (TG) accumulation. An olive oil-rich diet decre...

Journal: :Faraday discussions 2005
Raymond R Dagastine Tam T Chau D Y C Chan Geoffrey W Stevens Franz Grieser

The interaction force between a rigid silica sphere and a butyl or octyl acetate droplet was measured in an aqueous environment using atomic force microscopy (AFM). The force measurements were performed without added stabilizers and the observed force behavior was found to be dependent on the type of inorganic electrolyte present, where the interfacial tension was constant over the electrolyte ...

2013
Ahmed Younes

This paper investigates how non-oil international organisations (NOIO) in Libyan post-crisis assess management training and development programme (MTDP) needs. The current situation of MTDP needs assessment and factors that may influence MTDP are investigated. Questionnaire was distributed to (150) managers from nineteen NOIO. We find that performance and experience were the most common MTDPNA ...

2015
Rovshan Karimov

In the years of independence, the oil industry played great role in the economic development of the Republic of Azerbaijan. The state budget has been enlarged significantly at the expense of revenues gained due to rapid development of oil sector. The development of oil industry has created great potential for non-oil sector and economic development in the country's regions. Since 2003, a number...

Journal: :Molecular Biology of the Cell 2003
M i c h a e l K . C o n n o r R o u s l a n K o t c h e t k o v S a n d r i n e C a r i o u A n s g a r R e s c h R a f a e l l a L u p e t t i R i c h a r d G . B e n i s t o n F r a u k e M e l c h i o r L u d g e r H e n g s t J o y c e M . S l i n g e r l a n d

2000
Epaminondas Panas Vassilia Ninni

The analysis of products’ price behaviour continues to be an important empirical issue. This study contributes to the current literature on price dynamics of products by examining for the presence of chaos and non-linear dynamics in daily oil products for the Rotterdam and Mediterranean petroleum markets. Previous studies using only one invariant, such as the correlation dimension may not effec...

Journal: :International Journal of Organizational Leadership 2014
R o h o l a h M a j l e s a r a R o g h a y e A f s h a r i Z a h r a G h a d i m i F a r d i n M o h a m m a d i N a z e l A s a d i

Journal: :World Journal of Gastroenterology 2009
N i m e r A s s y F a r i s N a s s a r G a t t a s N a s s e r M a r i a G r o s o v s k i

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید