نتایج جستجو برای: tanacetum balsamita

تعداد نتایج: 558  

Journal: :Journal of pharmaceutical and biomedical analysis 2007
Nurhayat Tabanca Fatih Demirci Betül Demirci David E Wedge K Hüsnü Can Baser

Tanacetum argenteum (Lam.) Willd. subsp. flabellifolium (Boiss. & Heldr.) Grierson of Asteraceae is an endemic species in Turkey. Hydrodistillation of aerial parts using a Clevenger apparatus yielded an essential oil, which was subsequently analyzed by gas chromatography-mass spectroscopy (GC-MS). alpha-Pinene (29%), (E)-sesquilavandulol (16%), and camphor (14%) were found as main constituents....

Journal: :Frontiers in Plant Science 2020
W e i L i D a n i e l B . L y b r a n d H a i y a n g X u F e i Z h o u R o b e r t L . L a s t E r a n P i c h e r s k y

Journal: :Archives of Environmental Contamination and Toxicology 2013
M a t e u s z J a s i o n A l e k s a n d r a S a m e c k a - C y m e r m a n K r z y s z t o f K o l o n A l e x a n d e r J . K e m p e r s

Journal: :BMC Genomics 2013
H a i b i n W a n g J i a f u J i a n g S u m e i C h e n W e i m i n F a n g Z h i y o n g G u a n Y u a n L i a o F a d i C h e n

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید