نتایج جستجو برای: tanacetum balsamita

تعداد نتایج: 573  

Journal: :Molecules 2011
Guang Cheng Liping Xie

Parthenolide, the principal component of sesquiterpene lactones present in medical plants such as feverfew (Tanacetum parthenium), has been reported to have anti-tumor activity. In this study, we evaluated the therapeutic potential of parthenolide against bladder cancer and its mechanism of action. Treatment of bladder cancer cells with parthenolide resulted in a significant decrease in cell vi...

Journal: :Revista Brasileira de Plantas Medicinais 2016

Journal: :Pharmacological reports : PR 2007
Jolanta Parada-Turska Roman Paduch Maria Majdan Martyna Kandefer-Szerszeń Wojciech Rzeski

Parthenolide is a major sesquiterpene lactone derived from feverfew (Tanacetum parthenium) with known anti-inflammatory activity. Moreover, the anticancer potential of this compound was suggested. In this study, we determined the effect of parthenolide on proliferation of three human cancer cell lines: human lung carcinoma (A549), human medulloblastoma (TE671), human colon adenocarcinoma (HT-29...

طاهره قاسمخانی عبدالکریم چهرگانی مرتضی عطری مریم احمدی

جنس Tanacetum یکی از بزرگترین جنس‌های خانواده Asteraceae است و یکی از مشکل‌دارترین جنس‌ها از نظر پیچیدگی تاکسونومیکی، به طور خاص در ارتباط با تعیین حدود جنس، است. گونه‌های جنس Tanacetum  سرشار از اسانس، ترکیبات تلخ و سزکویی ترپن لاکتون‌ها هستند.Tanacetum polycephalum Shultz Bip.  یکی از گونه‌های رایج و چندشکل این جنس در ایران است. برای تعیین وجود تنو...

ژورنال: :رستنیها 2008
سیده باهره جوادی

جنس tanacetum متعلق به طایفه anthemideae از تیره asteraceae در برگیرنده حدود 160 گونه می باشد که عمدتا در اروپا، آسیا و شمال افریقا پراکنده اند. در بازنگری نمونه های هرباریومی متعلق به این طایفه موجود در هرباریوم وزارت جهاد کشاورزی (“iran”)، سه گونه جدید از این جنس به اسامی:  t. punctatum، t. zahlbruckneri از آذربایجان و t. vulgare از مازندران برای اولین بار از ایران گزارش می گردند.

The essential oils obtained by hydrodistillation (HD), steam distillation (SD) and solvent free microwave extraction (SFME) from the stems and flowers of Tanacetum tenuisectum (Boiss.) Podl., which is endemic to Iran,were analyzed by GC and GC/MS.Camphor (26.9 %, 27.2% and 25.5%), borneol (12.6%, 11.5% and 7.6%) and 1, 8-cineole (7.9%, 13.2% and 11.3%) were the main constituents of the HD, SD a...

روستاییان, عبدالحسین, وطن‌پور, حسین, مجد‌جباری, طاهره ,

تاکنون مقالات متعددی در رابطه با بیولوژی و ساختمان شیمیایی گیاهان جنس تاناستوم منتشر شده است. هدف از این مطالعه آنالیز شیمیایی ترکیبات موجود در اسانس بخش‌های هوایی گیاه Tanacetum khorassanicum بومی ‌ایران می‌باشد. اسانس گیاه Tanacetum khorassanicum (کمپوزیته) به روش تقطیر با آب‌مقطر تهیه و از طریق آنالیز GC/MS و GC مورد تجزیه و شناسایی اجزا قرار گرفت. تاکنون سیزده ماده مختلف که مجموعاً ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید