نتایج جستجو برای: tanacetum balsamita

تعداد نتایج: 558  

Journal: :Horticulture Research 2018
X i a n g y u Q i H a i b i n W a n g A i p i n g S o n g J i a f u J i a n g S u m e i C h e n F a d i C h e n

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده علوم پایه 1390

پژوهش حاضر با هدف بررسی تنوع زیستی و بیوسیستماتیکی tanacetum parthenium و t. pinnatum با استفاده از روش تعیین زیستگاه ویژه (d.s.s) انجام شد. بر این اساس از بین لوکالیته های مورد بررسی، 7 زیستگاه ویژه برای گیاه t.parthenium و 7 زیستگاه ویژه برای گیاه t. pinnatum تعیین گردید. در این راستا، به همراه تاکسون-های مورد بررسی، گونه های همباش نیز در هر یک از زیستگاه های ویژه جمع آوری و شناسایی شدند. سپس...

Journal: :HortScience 1996
M . K e s k i t a l o A . P o h t o M . L . S a v e l a J . P . T . V a l k o n e n E . P e h u J . S i m o n

Journal: :Current issues in pharmacy and medicine: science and practice 2020
O . I . P a n a s e n k o I . I . A k s o n o v a V . I . M o z u l O . M . D e n y s e n k o Y e . O . K a r p u n O . A . L i s u n o v a

Journal: Journal of Herbal Drugs 2014

Background & Aim: The genus Tanacetum L. belongs to the family Asteraceae and tribe Anthemideae. According to the recent findings the number of Tanacetum species in Iran is 36, of which 12 are endemic. In this study the essential oil composition of Tanacetum chiliophyllum var. oligocephalum was investigated for the first time.   Experimental: The plant was c...

ژورنال: پژوهش های گیاهی 2016

مطالعه‌ی بوم‌شناسی فردی گونه‌های گیاهی، به‌منظور آگاهی از شرایط بوم‌شناختی و ایجاد شرایط مطلوب برای حفاظت آن‌ها صورت می‌گیرد. در این تحقیق، بوم‌شناسی فردی گیاه Tanacetum joharchii (از تیره‌ی کاسنی) مورد بررسی قرار گرفت. خصوصیات رویشگاهی گیاه، ویژگی‌های خاک، فنولوژی، شکل زیستی، وضعیت حفاظتی، گونه‌های همراه و مطالعات گرده‌شناسی و تشریحی این گونه بررسی و گزارش شد. نتایج نشان داد که این گونه در دام...

Journal: Journal of Herbal Drugs 2014

Background & Aim: The genus Tanacetum L. belongs to the family Asteraceae and tribe Anthemideae. According to the recent findings the number of Tanacetum species in Iran is 36, of which 12 are endemic. In this study the essential oil composition of Tanacetum chiliophyllum var. oligocephalum was investigated for the first time.   Experimental: The plant was c...

Journal: رستنیها 2008

Three new records of Tanacetum L., namely, T. punctatum and T. zahlbruckneri from Azerbaidjan and T. vulgare from Mazandaran Provinces are reported for the first time from Iran. Illustrations and distribution map are also presented for each species.

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید