نتایج جستجو برای: tanacetum balsamita

تعداد نتایج: 558  

Journal: :Scientific Reports 2019
T a k a n o r i Y a m a s h i r o A k i r a S h i r a i s h i H o n o o S a t a k e K o j i N a k a y a m a

Journal: :Samara Journal of Science 2018
N a d e z h d a V a s i l y e v n a P o r t n y a g i n a E l m i r a E l i z b a r o v n a E c h i s h v i l i V a s i l i y V i t a l y e v i c h P u n e g o v M a r i n a G e n n a d y e v n a F o m i n a

Journal: :Anales del Jardín Botánico de Madrid 2016
C h r i s t o p h O b e r p r i e l e r R o b e r t V o g t

Journal: :Chromosome Botany 2017
A . I . S h m a k o v M . G . K u t s e v T . A . S i n i t s y n a O . V . U v a r o v a S . V . S m i r n o v K . K o n d o

Journal: :International Immunopharmacology 2007
G a n g X i e I g o r A . S c h e p e t k i n M a r k T . Q u i n n

Journal: :Revista Brasileira de Plantas Medicinais 2016
K . K . G U E R R E I R O V . B O B E K V . L . P . S A N T O S C . R . C . F R A N C O J . P . P A U L A P . V . F A R A G O J . M . B U D E L

Journal: :Bulgarian Chemical Communications 2019
A . M . V a s i l e v a I . A . I l i e v V . S . L o z a n o v M . B . D i m i t r o v a V . I . M i t e v I . P . I v a n o v

Journal: :Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences 2021
M u h a m m a d I s m a i l A t i a K o w s a r S a l m a J a v e d M . I q b a l C h o u d h a r y S h e r W a l i K h a n Q a m a r A b b a s Y a n r a n T a n g W e i W a n g

Journal: :Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products 2016
F o r o u g h M a h d i a n M o h a d d e s e M a h b o u b i E b r a h i m R a h i m i M a r y a m M o s l e h i S h a d

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید