× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

بررسی شیوع باکتریوری بدون علامت در یکصد و پنجاه خانم حامله در کرمانشاه

پایان نامه

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان

دانشجو : آرش خادمی

استاد راهنما : مسعود الفتی

سال انتشار:1376

15 صفحه اول

کلمات کلیدی : همه گیری شناسی- باکتریوری- آبستنی-

چکیده

باکتریوری بدون علامت در طی حاملگی عبارتست از وجود بیش از 105 کلونی از یک یوروپاتوژن منفرد در دو نمونه کشت ادراری پی در پی که به روش استریل از جریان میانی ادرار خانم حامله ای بدست آمده باشد که فاقد هر گونه شکایت بالینی از علائم ادراری (فرکونسی - فوریت - سوزش - ...) است . در این مطالعه که شیوع باکتریوری بدون علامت در یکصد و پنجاه خانم حامله در کرمانشاه بررسی می شود، بدین صورت آغاز گشت که از هر خانمی که دچار اولین دوره قطع قاعدگی (misperoid) شده بود در اولین ویزیت تست حاملگی و سایر تسیت روتین از جمله کشت ادرار انجام شد و همچنین در مورد سایر خانم هایی که حامله بوده اند و در طی زمانهای مختلفی از حاملگی خود جهت معاینات ماهیانه مراجعه کرده بودند نیز کشت ادراری بعمل آمد. از زمان شروع این تحقیق (تابستان 75) تا پایان جمع آوری کل 150 مورد خانم حامله که مدتی بیش از یکسال بطول انجامید، نتایج بدین صورت بودند که جمعا 150 نفر خانم در این مطالعه شرکت داده شدند که براساس سطح بالای بتا hcg همگی حامله بودند. به هنگام مراجعه نیز هیچیک از آنان شکایتی از علائم ادراری نظیر سوزش - فوریت - درد پهلو - تب - ... نداشتند. از کل 150 خانم حامله فوق الذکر 12 نفر (8 درصد) بیش از 105 کلونی باکتری در هر میلی لیتر از کشت ادراری داشتند (یعنی باکتریوری بدون علامت داشتند) که در مورد تمامی این 12 نفر تنها باکتری جدا شده e. coli گزارش گردید. ضمنا از 138 نفر باقیمانده که باکتریوری بدون علامت نداشتند 15 نفر شمارش کلونی کمتر از ده هزار در هر میلی لیتر ادرار داشتند. پس از جمع آوری اطلاعات اخذ شده در شرح حال بیماران و یافته های آزمایشگاهی و سپس آنالیز این اطلاعات ، اکثر فاکتورهایی که در کتب مرجع پزشکی به عنوان فاکتورهای خطر جهت ایجاد باکتریوری بدون علامت در نظر گرفته می شوند (نظیر پاریتی - وضعیت اجتماعی اقتصادی - دیابت - ...) در این مطالعه بطور کامل صادق نبود. بعنوان مثال از 12 نفر بیماری که باکتریوری بدون علامت داشتند 10 نفر نولی پار بوده اند در حالی که از 15 نفر بیماری که شمارش کلونی کمتر از ده هزار داشتند فقط 4 نفر نولی پار بوده اند. در مورد سایر عوامل دست اندرکار نیز، آنالیز اطلاعات به تفصیل در محل جداول و نمودارها آورده شده است . ضمنا از موارد حسن مطالعه اخیر می توان به رابطه ایجاد باکتریوری بدون علامت با سطح بتا hcgˆسطح گلوکز سرمیˆگروههای خونیˆتعداد سقهای قبلیˆ... اشاره کرد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

عفونت های دستگاه ادراری شایعترین عفونت باکتیریال حین بارداری هستند (3-1) باکتریوری بدون علامت که با کشت ادرار مثبت با کلنی کانت 5 10 و فقدان علایم بالینی مشخص می شود، یکی از تظاهرات عفونتهای دستگاه ادراری (10-5) شیوع آن از 1 تا 12 درصد متغیر است و با تعداد زایمان و سن نسبت مستقیم و با وضعیت اجتماعی اقتصادی نسبت معکوس دارد (18-17) باکتریوری بدون علامت بیمار را مستعد به آنمی - هایپرتانسیون - پره ...

Asymptomatic bacteriuria is prevalent during pregnancy. It can lead to pyelonephritis, premature pregnancy and low birth weight. In this prospective study, to determine prevalence and risk factors of asymptomatic bacteriuria, 205 consecutive pregnant women who visited our prenatal care clinic in Mirza-Koochakkhan Hospital and had no urinary symptom were entered. Patients data were recorded usin...

زمینه و هدف: عفونت سیستم ادراری ( urinary tract infection ) یکی از شایع ترین عفونت های باکتریایی در انسان است. یکی از انواع شایع آن باکتریوری بدون علامت می باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان شیوع باکتریوری بدون علامت در بین دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی بابل می باشد.   روش کار: این تحقیق بر روی 207 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی بابل در سال 1380 انجام گرفت. دانشجویان بین سنین ...

زمینه و هدف: تغییرات فیزیولوژیک وآناتومیک دستگاه ادراری وتغییرات سیستم ایمنی دردوران بارداری شیوع باکتریوری بدون علامت راافزایش داده که خطرجدی برای مادروجنین دربردارد.این مطالعه به منظور بررسی شیوع  باکتریوری بدون علامت و درمان آن  در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان تربت حیدریه در سال 1392 انجام شد.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی – مقایسه ای میباشد. دراین بررسی1250ز...