بررسی روش های ریشه زائی قلمه های نیمه خشبی زیتون از سه واریته انتخابی

پایان نامه
چکیده

با توجه به لزوم تولید نهال های زیتون ریشه دار در حد کلان برای تامین نیاز کشور به توسعه سریع باغهای زیتون از ارقام اصلاح شده آزمایش بکارگیری روش ازدیاد از شاخه های نیمه خشبی زیتون مورد توجه قرار گرفت . این تحقیق به منظور بررسی نحوه ریشه دار نمودن قلمه های نیمه خشبی زیتون از سه واریته انتخابی (سویلانا، کلوناویس و مانزانیلا) انجام گردیده که سه عامل واریته، غلظتهای مختلف هورمون (tba) و شکاف دهی قاعده قلمه ها دریک آزمایش فاکتوریال، با طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار و 10 قلمه در هر تیمار مورد بررسی قرارگرفت . قلمه ها از سه واریته فوق به طول 10 تا 15 سانتی متر و به قطر 5ˆ0 تا 5ˆ1 سانتی متر تهیه شد، از هورمون (iba) در غلظتهای 0 (شاهد)، 2000، 3000 و 3000 پی پی ام استفاده گردید و در قاعده نیمی از قلمه ها دوشکاف (زخم) عمودی ایجادشد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس آماری نشان می دهد که قابلیت ریشه زائی واریته ها متفاوت می باشد. سویلانا و کلوناویس از ریشه زائی بهتری نسبت به مانزانیلا برخوردارند. هورمون (iba) به غلظت 3000 پی پی ام موجب بیشترین درصد ریشه زائی درهمه ارقام شده است . ماکزیمم تعداد در ریشه درقلمه های شکاف دار تیمار با (tba) به غلظت 4000 پی پی ام مشاهده گردید. همچنین تیمار قلمه ها با هورمون (iba) موجب افزایش طول ریشه هادر قلمه ها شده است . شکاف دهی قاعده قلمه ها در افزایش درصد ریشه زائی و تعداد ریشه ها اثر قابل توجهی داشته است . لکن درافزایش طول ریشه ها موثر نبوده است .

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی برخی از علل تلفات قلمه های نیمه خشبی ریشه دار شده زیتون در روش Mist

این تحقیق بمنظور بررسی علل تفاوت قلمه های نیمه خشبی ریشه دار زیتون که در گلخانه مه پاش تکثیر می شوند صورت گرفته است. از آنجائیکه نوع بستر در نحوه رشد ونمو قلمه های ریشه دارشده و حتی درمیزان تلفات آنها تأثیر می گذارند. لذا شناخت بیشتر نحوه تولید ریشه و در نتیجه رشد و بقای نهال که بمقدار ریشه بستگی دارد می تواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد. برای انجام این آزمایش تعدادی قلمه زیتون نیمه خشبی ریشه د...

متن کامل

نقش تغذیه درختان مادری ومحل تهیه قلمه از شاخه در ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی زیتون-رقم محلی زرد

از آنجاییکه تولید انبوه قلمه برای توسعه باغهای زیتون در کشور ما مورد نیاز می باشد،لذا این تحقیق به منظور بررسی آثار تغذیه برگی درختان مادری وموقعیت قلمه بر روی شاخه در ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی زیتون رقم زرد در تابستان وپاییز 1375 در رودبار وگلخانه های تحقیقاتی گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران انجام گردید. درختان مادری انتخابی در شهریورماه با کود کامل فوسیمکو به ترتیب با ترکیب 100،...

متن کامل

بررسی برخی از علل تلفات قلمه های نیمه خشبی ریشه دار شده زیتون در روش mist

این تحقیق بمنظور بررسی علل تفاوت قلمه های نیمه خشبی ریشه دار زیتون که در گلخانه مه پاش تکثیر می شوند صورت گرفته است. از آنجائیکه نوع بستر در نحوه رشد ونمو قلمه های ریشه دارشده و حتی درمیزان تلفات آنها تأثیر می گذارند. لذا شناخت بیشتر نحوه تولید ریشه و در نتیجه رشد و بقای نهال که بمقدار ریشه بستگی دارد می تواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد. برای انجام این آزمایش تعدادی قلمه زیتون نیمه خشبی ریشه د...

متن کامل

نقش تغذیه درختان مادری ومحل تهیه قلمه از شاخه در ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی زیتون-رقم محلی زرد

از آنجاییکه تولید انبوه قلمه برای توسعه باغهای زیتون در کشور ما مورد نیاز می باشد،لذا این تحقیق به منظور بررسی آثار تغذیه برگی درختان مادری وموقعیت قلمه بر روی شاخه در ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی زیتون رقم زرد در تابستان وپاییز 1375 در رودبار وگلخانه های تحقیقاتی گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران انجام گردید. درختان مادری انتخابی در شهریورماه با کود کامل فوسیمکو به ترتیب با ترکیب 100،...

متن کامل

تأثیر غلظت های مختلف نفتالین استیک اسید و ایندول بوتریک اسید بر روی ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی نارنج و نارنج سه برگ

به منظور بررسی اثر غلظت های مختلف نفتالین استیک اسید و ایندول بوتریک اسید و ترکیب این دو تنظیم کننده بر ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی نارنج و نارنج سه برگ، آزمایشی در گلخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان در سال 1387 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار انجام شد . تیمارهای مورد استفاده 3000 و 4000 میلی گرم در لیتر) ، شامل ایندول بوتریک اسید و نفتالین استیک اسید در چهار سطح (صفر، 2000 و مخ...

متن کامل

تأثیر غلظت های مختلف نفتالین استیک اسید و ایندول بوتریک اسید بر روی ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی نارنج و نارنج سه برگ

به منظور بررسی اثر غلظت های مختلف نفتالین استیک اسید و ایندول بوتریک اسید و ترکیب این دو تنظیم کننده بر ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی نارنج و نارنج سه برگ، آزمایشی در گلخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان در سال 1387 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار انجام شد . تیمارهای مورد استفاده 3000 و 4000 میلی گرم در لیتر) ، شامل ایندول بوتریک اسید و نفتالین استیک اسید در چهار سطح (صفر، 2000 و مخ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023