× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

a contrastive analysis of concord and head parameter in english and azerbaijani

پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس

دانشجو : شهروز جاویدی

استاد راهنما :

سال انتشار:1372

15 صفحه اول

کلمات کلیدی : دستور زبان- عبارت اسمی- عبارت وصفی- عبارت فعلی- عبارت حروف اضافه ای- زبان انگلیسی- زبان آذربایجانی-

چکیده

این پایان نامه به بررسی و مقایسه دو موضوع مطابقه میان فعل و فاعل (از نظر شخص و مشار) و هسته عبارت در دو زبان انگلیسی و آذربایجانی می پردازد. اول رابطه دستوری مطابقه مورد بررسی قرار می گیرد. مطابقه به این معناست که فعل مفرد به همراه فاعل مفرد و فعل جمع به همراه فاعل جمع می آید. در انگلیسی تمام افعال، بجز فعل بودن (to be) از نظر شمار با فاعلشان فقط در سوم شخص مفرد و در زمان حال مطابقت نشان میدهند. اما چنین محدودیتی در مورد زبان آذربایجانی صادق نیست ، زیرا در این زبان فعل با همه اشخاص در همه زمانها مطابقت دارد. راجع به مطابقه از نظر شخص ، فعل با فاغل باید گفت که در انگلیسی بجز فعل بودن (to be) فعل با فاعلش از نظر شخص فقط در سوم شخص مفرد و در زمان حال مطابقت دارد، اما در آذربایجانی و مطابقه از نظر شخص ، فعل با فاعل، همه افعال را همه زمانها در بر می گیرد. ثانیا" خاصیت دستوری جهت هسته عبارات ، در چهار نوع عبارت ، عبارت اسمی عبارت فعلی، عبارت وصفی و عبارت حرف اضافه ای، مورد بررسی قرار گرفته است . جهت هسته عبارت یا "پارامتر هسته "بدین معناست که در عبارات مختلف هسته عبارت یا در اول عبارت و یا در آخر عبارت می آید. تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده در مورد این دو زبان مشخص کرد که در زبان آذربایجانی هسته عبارات در سمت راست آنها قرار می گیرد در حالیکه در انگلیسی هسته عبارات در سمت چپ آنها واقع می شود. related to lexical categories, the head of the phrase can come on the left or on the right of other elements in the phrase. data gathered revealed that english l1 speakers set hte value for the head parameter to head first but in contrast azerbaijani speakers of the language set the value for the head parameter to head last. in other words, findings in this respect, indicate that while english is a head - initial language, azerbaijani is head -final one.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

Thematisationis one of the troublesome areas both for translation purposes from or into English and also for learning EFL. The main reason for the problem lies in the fact that usually different languages structure thematisation in different ways. Therefore, the present research is an attempt to investigate contrastively: experiential (topical), interpersonal and textual themes in a sample of A...

it holds true that a flourishing fieldof contrastive rhetoric (cr) research has begun to address theway various text types and/or genres may differ across culturesand languages (corner, 1996).  very much in line withthis development, this study was an attempt to characterizethe linguistic structures of headlines in the sports section of 2 english newspapers: one non-iranian (the times) and one ...

There are a lot of learners all around the world, who are studying in the field of English, but not all of them are proficient in any field of English such as (literature-teaching-translation), and especially in the field of translation which requires a considerable knowledge of two languages such as English and Persian. The present article intended to consider the contrastive of English and Pe...

This paper aims at studying the speech act of congratulation in Persian and English with regard to semantic formulas. To gather the semantic formulas related to congratulation, the researchers chose 100 movies (50 in Persian and 50 in English) as the instrument of the study. The only model of cross-cultural comparison was related to that of Elwood (2004). Therefore, we used Elwood’s model as th...

  This study aspires to examine the concept of ellipsis by comparing and contrasting English and Persian written texts. For this purpose, three Persian novels and three English ones were selected. These novels were analyzed carefully; they were compared and contrasted for types and amount of ellipsis used, through a Chi-square analysis.  The results of the data analysis revealed that various t...