بررسی اثر زمانهای مختلف برداشت علوفه بر خصوصیات زراعی، ارزش غذایی علوفه و عملکرد دانه چند رقم جو وتر یتیکاله

پایان نامه
چکیده

اثر زمانهای مختلف برداشت علوفه برخصوصیات زراعی، ارزش غذایی و عملکرد دانه و علوفه ارقام جو وتریتیکاله با اسفتاده از یک آزمایش اسپلیت پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی مورد مطالعه قرار گرفت . تیمارهای آزمایشی شامل سه رقم جو (والفجر، زرجو، ماکویی) و یک رقم تریتیکاله (ژوانیلو 92) در تاریخهای 17 اسفند ماه، 3 : 13 و 23 فروردین ماه که علوفه آنها برداشت شدند و شاهد (بدون برداشت علوفه) بود. براساس نتایج حاصله در این آزمایش تاریخهای برداشت زود علوفه ارقام جو کاکویی و زرجو عملکرد دانه بیشتری نسبت به شاهد داشتند ولی عملکرد دانه تاریخهای برداشت دیر این ارقام روند کاهشی داشت . کاهش عملکرد دانه جو رقم والفجر و تریتیکاله در کلیه تیمارهای برداشت علوفه معنی دار بود. با تاخیر در برداشت علوفه، عملکرد علوفه خشک ، عملکرد ماده خشک قابل هضم، عملکرد پروتئین و درصد فیبر و ساقه افزایش یافت ولی درصد ورس ، درصد برگ ، قابلیت هضم، درصد ماده آلی، ارزش هضمی، تعداد دانه در خوضه، وزن هزار دانه، تعداد خوشه در متر مربع، ارتفاع بوته، طول خوشه و عملکرد بیولوژیک در زمان برداشت دانه کاهش داشتند. تاخیر در تاریخ برداشت علوفه، زمان خوشه دهی و رسیدگی دانه را نیز به تاخیر انداخت . تیمارهای برداشت علوفه اگرچه در مجموع کاهش عملکرد دانه شدند، اما ارزش اقتصادی بالاتری نسبت به شاهد داشتند و در این مورد تاریخ برداشت علوفه 17 اسفند تا 3 فروردین ماه بیشترین بازده اقتصادی را داشتند . تریتیکاله با عملکرد دانه، علوفه و ارزش اقتصادی بیشتری برتری خود را نسبت به ارقام جو نشان داد. در بین ارقام جو مورد بررسی بیشترین عملکرد دانه، درصد پروتئین خام و ارزش اقتصادی را رقم ماکویی داشت .

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعه اثر زمانهای مختلف برداشت بر عملکرد و خصوصیات زراعی سه رقم سورگوم علوفه ای

به منظور بررسی اثر زمانهای مختلف برداشت بر عملکرد و خصوصیات زراعی سه رقم سورگوم علوفه ای، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار و هر تکرار شامل 15 تیمار بصورت سه رقم (توده محلی قلمی طبسی، رقمf1104 و رقم (speed feed x پنج تاریخ برداشت (شروع گلدهی، یک هفته، دو هفته، سه هفته و چهار هفته بعد از شروع گلدهی) در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی مشهد انجام شد. در این آزمایش صف...

متن کامل

بررسی اثر زمان های مختلف برداشت علوفه بر خصوصیات زراعی، عملکرد دانه و بازده اقتصادی چند رقم جو

تاثیر دو زمان مختلف برداشت علوفه، کاه و دانه و همچنین بازده اقتصادی سه رقم جو در منطقه نیل آباد تربت جام، با استفاده از یک آزمایش اسپلیت پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت ، تیمارهای مورد استفاده در آزمایش شامل سه رقم جو متداول در منطقه (کویر، والفحر، ماکوئی) در دو زمان مختلف (10 بهمن و 23 بهمن) مورد برداشت علوفه قرار گرفتند و تیمارهای بدون برداشت علوفه بعنوان شا...

15 صفحه اول

بررسی اثر تراکم بوته بر عملکرد علوفه و برخی خصوصیات زراعی چهار رقم سورگوم علوفه ای

به منظور بررسی اثر تراکم بوته بر عملکرد علوفه و برخی خصوصیات زراعی چهار رقم سورگوم علوفه ای، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی 83-1382 در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان انجام گرفت. دو تراکم 133 و 166 هزار بوته در هکتار ( فاصله ردیف های کاشت 75 و 60 سانتی متر و فاصله بین بوته ها روی ردیف 10 سانتی متر ) به عنوان فاکتور اصلی و چهار رقم ک...

متن کامل

مطالعه اثر زمانهای مختلف برداشت بر عملکرد و خصوصیات زراعی سه رقم سورگوم علوفه‌ای

به منظور بررسی اثر زمانهای مختلف برداشت بر عملکرد و خصوصیات زراعی سه رقم سورگوم علوفه‌ای، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار و هر تکرار شامل 15 تیمار بصورت سه رقم (توده محلی قلمی طبسی، رقمF1104 و رقم (Speed Feed X پنج تاریخ برداشت (شروع گلدهی، یک هفته، دو هفته، سه هفته و چهار هفته بعد از شروع گلدهی) در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی مشهد انجام شد. در این آزمایش...

متن کامل

ارزیابی برداشت قسمتهای هوایی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد علوفه ، دانه و ارزش اقتصادی چند رقم جو پاییزه

گرچه استفاده از جو پاییزه جهت تعلیف دام ها یک عمل عمومی در ایران میباشد، ولی اطلاعات کمی در باره استفاده دو منظوره وجود دارد .

15 صفحه اول

بررسی قابلیت هضم ماده خشک و درصد پروتئین علوفه سه رقم سورگوم علوفه ای در زمانهای مختلف برداشت

به منظور بررسی ارزش غذایی سه رقم سورگوم علوفه ای در زمانهای مختلف برداشت آزمایشی در قالب یک طرح بلوکهای کامل تصادفی بصورت روش فاکتوریل در4 تکرارشامل 15 تیمار (سه رقم(توده محلی قلمی طبسی، رقم F1104 و رقم Speed Feed ) X پنج تاریخ برداشت (شروع گلدهی، یکهفته، دو هفته، سه هفته و چهار هفته بعد از شروع گلدهی ) در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی مشهد انجام شد. در این آزمایش صفاتی از جمله ارتفاع بوته، ت...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023