بررسی جرم آدم ربایی

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم
  • نویسنده محمدرضا رضایی
  • استاد راهنما امیر سپهوند
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1378
چکیده

موضوع تحقیق: بررسی جرم آدم ربایی شاید بتوان گفت بعد از جرم قتل عمدی مهمترین جرم علیه اشخاص جرم آدم ربایی است . تحت شرایطی آدم ربایی می تواند بعنوان یک بزه بین المللی و به عنوان یک جرم سیاسی مورد بررسی قرار گیرد و ربودن افراد یکی از مصادیق جرائم علیه آزادی تن اشخاص می باشد. در تعریف آدم ربایی می توان گفت . "بردن و انتقال دادن شخصی از مکانی به مکان دیگر بدون رضایت به قصد سوء" امروزه دیگر نمی توان گفت در کشور ما ربودن و جرم آدم ربایی به ندرت اتفاق می افتد. هر چند در گذشته اغلب اطفال، مجنی علیه این جرم قرار می گرفتند اما در زمان حاضر اشخاص کبیر هم مجنی علیه این جرم قرار گرفته و بر حسب انگیزه آدم ربا و آدم ربایان، بزه دیده این جرم قرار می گیرند. در حقوق کیفری ایران از زمان مشروطیت این جرم مورد توجه قانونگزاران قرار گرفته چنانچه ماده 270 قانون جزای عرفی به ربودن اطفال اختصاص داده شده بود. کاملترین قانونی که در خصوص جرم آدم ربایی به تصویب رسید و تا حدی ارتکاب این بزه را تقلیل داد، قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب 28ˆ12ˆ1353 می باشد. با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) و اختصاص ماده 621 این قانون به جرم آدم ربایی این سوال مطرح می شود که آیا قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص را باید منسوخ دانست یا خیر؟ یکی از نقاط قوت قانون اخیرالتصویب در خصوص موضوع، جرم شناختن شروع به ربودن اشخاص می باشد (تبصره ماده 621). علاوه بر جرم آدم ربایی، جرائم دیگری وجود دارند که به عنوان جرائم علیه آزادی تن شناخته می شوند از جمله توقیف و حبس غیرقانونی و اخفا اشخاص قانونگذار ما جرم اخفای اشخاص را در چندین مواد قانون مجازات اسلامی به تصویب رساند. چنانچه در ماده 583 و ماده 621 قانون مذکور جرم اخفای اشخاص مورد حکم قرار گرفته است . لذا باید دید در این خصوص چه تفاوتی بین این مواد وجود دارد. متاسفانه قانونگزار جدید تمام مباحث جرم آدم ربایی را در یک ماده و یک تبصره خلاصه نموده است این در حالی است که در قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص 12 ماده به این جرم اختصاص داده شده است .

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی فقهی و حقوقی جرم آدم ربایی در استان سیستان و بلوچستان

امنیت، بنیادی ترین نیاز هر جامعه و مهمترین عامل دوام زندگی اجتماعی به شمار می رود. یکی از مهمترین مولفه های ناامنی در استان سیستان و بلوچستان در سالهای اخیر بعد از فعالیت گروهک های تروریستی، پدیده مجرمانه آدم ربایی می باشد. تردیدی نیست تحقیق و پژوهش پیرامون آن زمانی که بر پایه آمار و ارقام باشد از اهمیت بالایی برخوردار است. این تحقیق با عنوان بررسی فقهی و حقوقی جرم آدم ربایی در استان سیستان و ب...

مقایسه جرایم توقیف غیرقانونی و آدم ربایی در حقوق موضوعه ایران

جرم توقیف غیر قانونی در مواد 583 ، 575، 570 و آدم ربایی در مواد 631 و 621 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و حق آزادی رفت و آمد اشخاص به عنوان یکی از حقوق مردم در اصول 42 تا 19 قانون اساسی پیش بینی شده است. جرائم توقیف غیر قانونی و آدم ربایی از جرائم علیه شخصیت معنوی اشخاص است، در هر دو جرم از مجنی علیه سلب آزادی تن می شود. جرائم مذکور در صورتی تحقق می یابد که بزهدیده رضایتی در حین و قبل از وقوع ج...

15 صفحه اول

بررسی عوامل محیطی مؤثر بر وقوع جرم آدمربایی در شهر ایرانشهر

مطابق ماده 621 قانون مجازات اسلامی - تعزیرات 1375 آدم ربایی یکی از جرایم موضوعه و شنیع محسوب می شود. از سویی وقوع این جرم در شهرستان ایرانشهر با توجه به برخورداری از خصایص منحصر به فرد، بسیار شایع می باشد. هدف اصلی این تحقیق، شناسایی و تبیین مه مترین عوامل محیطی مؤثر بر وقوع جرم آد م ربایی در ایرانشهر در سال 88 و 89 است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی و از نظر نوع پیمایشی است....

متن کامل

بررسی عوامل محیطی مؤثر بر وقوع جرم آدمربایی در شهر ایرانشهر

مطابق ماده 621 قانون مجازات اسلامی - تعزیرات 1375 آدم ربایی یکی از جرایم موضوعه و شنیع محسوب می شود. از سویی وقوع این جرم در شهرستان ایرانشهر با توجه به برخورداری از خصایص منحصر به فرد، بسیار شایع می باشد. هدف اصلی این تحقیق، شناسایی و تبیین مه مترین عوامل محیطی مؤثر بر وقوع جرم آد م ربایی در ایرانشهر در سال 88 و 89 است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی و از نظر نوع پیمایشی است....

متن کامل

بررسی تطبیقی آدم ربایی و جرائم مشابه آن در حقوق ایران

جرم آدم ربایی و جرائم مشابه ، جرمی است عمدی و پراهمیت به طوری که براساس این جرم مجازات های مختلفی را در نظر می گیرند . درحقیقت ، آدم ربایی یعنی استیلا یافتن برشخص و ربودن او از مکانی به مکان دیگر با زور و ارعاب که موجب سلب آزادی تن می شود . با وجود اهمیت این جرم ؛ در کشور ما ایران نگاهی سطحی به این جرم شده است و بررسی ها و تحقیقات جرم شناسان نیزحاکی براین امر است . آدم ربائی و جرائم مشاب...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}