مطالعه ژنتیکی آندروژنز (کشت پرچم) در گندم هگزاپلوئید (triticum destivum l.)

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس
  • نویسنده علی اکبر عبادی
  • استاد راهنما احمد معینی
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1378
چکیده

در این آزمایش پاسخ به کشت پرچم 20 ژنوتیپ گندم هگزاپلوئید (triticum aestivum l.) بهاره ایرانی مورد مطالعه قرار گرفته است . گیاهان بخشنده در یک طرح بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار، داخل گلخانه کنترل شده با فتوپریود 16/8 (تاریکیˆنور) و درجه حرارت 25/15 درجه سانتیگراد (شب ˆروز) کشت شدند. هر تکرار شامل یک گلدان با 3 گیاه بود. پرچم های گیاهان بخشنده بر روی محیط مایع chb حاوی 90g/i مالتوز، 0/5mg/i هورمون 2,4-d و 0/5mg/i هورمون کینیتین کشت شدند. تمام ژنوتیپ های مورد بررسی تولید جنین و گیاه سبز نمودند. آنالیز واریانس نشان می دهد که اختلاف معنی داری بین ژنوتپیها در تمامی صفات مورد مطالعه (جنین تولید شده به ازای 100 پرچم، باززایی کل (گیاه سبز+آلبینوز)، گیاه سبز و آلبینوز باززایی شده به ازای 100 پرچم) وجود دارد. گندم مغان (1) بالاترین درصد مربوط به صفات باززایی کل و گیاه سبز را دارا بود (29/71 درصد و 16/46 درصد بترتیب) و کمترین درصد مربوط به ژنوتیپ m-75-13 (2/85 درصد و 0/85 درصد) بود. رقم اترک بیشترین درصد تولید جنین (114/6 درصد) و ارقام پاستور و البرز کمترین درصد جنین زایی (11/8 درصد و 11/1 درصد بترتیب) را داشتند. ارقام اترک و رسول، همچنین بیشترین تعداد گیاه آلبینوز را تولید کردند. این آزمایش همچنین وابستگی شدید ژنتیکی صفات آندروژنیک و مستقل بودن این صفات را از یکدیگر موورد تایید قرار داده است .

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعه انتقال پذیری مارکرهای میکروساتلایت گندم هگزاپلوئید (Triticum aestivum L.) به ژنوتیپ‌های مختلف گندمهای هگزاپلوئید و تتراپلوئید

گندم یکی از مهمترین محصولات غذایی است که درک ژنتیک و نظم ژنومی آن با استفاده از مارکرهای مولکولی از اهداف مهم برای اصلاح ژنتیکی این گیاه است. در این مطالعه انتقال پذیری 96 مارکر میکروساتلایت از گندم هگزاپلویید به 5 ژنوتیپ گندم، شامل رقم هگزاپلوئید زمستانه مقاوم به سرما میرونوسکا 808، رقم بهاره گندم هگزاپلوئید چای نیزاسپرینگ، گندم تتراپلوئید دوروم رقم لانگدون و دو زیر گونه از گندم تتراپلوئید(Tr...

متن کامل

مطالعه آندروژنز در برخی از ارقام کلزا ‏‎(brassica napus l)‎‏و گندم هگزاپلوئید‏‎(triticum aestivum l.)‎‏

این تحقیق شامل دو آزمایش می شود که عبارتند از : 1 -آزمانش اول پاسخ به کشت میکروسپور ایزوله ، تحت شرایط پیش تیمارهای حرارتی بر روی رقم کلزای بهاره بنام ‏‎global‎‏و دو رقم کلزای پائیزه به نامهای ‏‎okapi‎‏ و‏‎colvert‎‏ بررسی شده است . براساس نتایج این آزمایش مشخص گردید که رقم ، پیش تیمارگرمایی و اثرات متقابل آنها بر روی جنین زایی کشت میکروسپور کلزا به طور معنی داری موثر هستند. رقم ‏‎global‎‏به عنو...

15 صفحه اول

برآورد عمل ژن و پارامترهای ژنتیکی صفات مرتبط با کیفیت نانوایی در گندم هگزاپلوئید (Triticum aestivum L.)

به منظور برآورد عمل ژن‌ها و وراثت‌پذیری صفات مرتبط با کیفیت نانوایی در گندم نان از تلاقی‌های دای‌آلل کامل شش رقم گندم تجاری به نام‌های اترک، اروند، زرین، کرج-3، MV-17 و نوید استفاده شد. برای تهیه مواد ژنتیکی آمیزش‌های دو طرفه بین والدین در سال زراعی 89-1388 و آزمایش اصلی در یک طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 90-1389 درایستگاه تحقیقاتی ماهی‌دشت کرمانشاه انجام شد. صفات مرتبط با ...

متن کامل

بررسی اثر ژنوتیپ و ترکیب محیط کشت بر روی آندوژنز (کشت بساک) گندم هگزاپلوئید (triticum aestivum l.)

در این آزمایش پاسخ به کشت بساک چهار رقم گندم هگزاپلوئید بهاره (قدس ، رسول، کاوه، dh19 و مغان (1)) و یک لاین هاپلوئید مضاعف تولید شده از رقم قدس (dh19) روی محیط کشت القاء جنین مایع chb با نوع و غلظت متفاوت منبع کربن (90 g/l مالتوز، 90 g/l ساکارز،145 g/l مالتوز و 145 g/l ساکارز) بررسی شده است . گیاهان مادری در یک آزمایش دو فاکتوره در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار در یک گلخانه با فتوپریو...

15 صفحه اول

مطالعه انتقال پذیری مارکرهای میکروساتلایت گندم هگزاپلوئید (triticum aestivum l.) به ژنوتیپ های مختلف گندمهای هگزاپلوئید و تتراپلوئید

گندم یکی از مهمترین محصولات غذایی است که درک ژنتیک و نظم ژنومی آن با استفاده از مارکرهای مولکولی از اهداف مهم برای اصلاح ژنتیکی این گیاه است. در این مطالعه انتقال پذیری 96 مارکر میکروساتلایت از گندم هگزاپلویید به 5 ژنوتیپ گندم، شامل رقم هگزاپلوئید زمستانه مقاوم به سرما میرونوسکا 808، رقم بهاره گندم هگزاپلوئید چای نیزاسپرینگ، گندم تتراپلوئید دوروم رقم لانگدون و دو زیر گونه از گندم تتراپلوئید(tri...

متن کامل

برآورد عمل ژن و پارامترهای ژنتیکی صفات مرتبط با کیفیت نانوایی در گندم هگزاپلوئید (triticum aestivum l.)

به منظور برآورد عمل ژن ها و وراثت پذیری صفات مرتبط با کیفیت نانوایی در گندم نان از تلاقی های دای آلل کامل شش رقم گندم تجاری به نام های اترک، اروند، زرین، کرج-3، mv-17 و نوید استفاده شد. برای تهیه مواد ژنتیکی آمیزش های دو طرفه بین والدین در سال زراعی 89-1388 و آزمایش اصلی در یک طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 90-1389 درایستگاه تحقیقاتی ماهی دشت کرمانشاه انجام شد. صفات مرتبط با ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023