بررسی اثر ژنوتیپ و ترکیب محیط کشت بر روی آندوژنز (کشت بساک) گندم هگزاپلوئید (triticum aestivum l.)

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس
  • نویسنده دانیال کهریزی
  • استاد راهنما احمد معینی
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1378
چکیده

در این آزمایش پاسخ به کشت بساک چهار رقم گندم هگزاپلوئید بهاره (قدس ، رسول، کاوه، dh19 و مغان (1)) و یک لاین هاپلوئید مضاعف تولید شده از رقم قدس (dh19) روی محیط کشت القاء جنین مایع chb با نوع و غلظت متفاوت منبع کربن (90 g/l مالتوز، 90 g/l ساکارز،145 g/l مالتوز و 145 g/l ساکارز) بررسی شده است . گیاهان مادری در یک آزمایش دو فاکتوره در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار در یک گلخانه با فتوپریود 16/8 ساعت (تاریکیˆروشنایی) و درجه حرارت 25 0c/15 0c (شب ˆروز) کشت شدند. هر تکرار شامل یک گلدان با سه گیاه بود. در کل حدود 15000 بساک در این آزمایش کشت شد. بر اساس نتایج این مطالعه مشخص گردید که ژنوتیپ ، ترکیب محیط کشت القاء جنین و اثرات متقابل آنها بر روی تشکیل جنین، باززایی کل (گیاهان سبز+آلبینوز)، باززایی گیاه سبز و باززایی گیاه آلبینوز به طور معنی داری موثر است . محیط کشت حاوی 90 g/l مالتوز بیشترین فراوانی جنین زایی، باززایی گیاه سبز و باززایی کل را دارا بود. رقم مغان (1) نیز بعنوان بهترین رقم برای جنین زایی، باززایی گیاه سبز و باززایی کل شناخته شد.اثر متقابل رقم مغان (1) و محیط القادء جنین chb حاوی 90 g/l مالتوز نیز بعنوان بهترین اثر متقابل برگزیده شده (72/47درصدجنین زایی، 36/7درصد3 باززایی کل و 22/70درصد باززایی گیاه سبز).

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی پاسخ به کشت بساک درتعدادی از ارقام گندم بهاره ایرانی ‹Triticum aestivum L. ›

دراین آزمایش پاسخ به کشت بساک 20 رقم گندم هگزاپلوئید‹ L. Triticum aestivum› بهاره ایرانی مورد مطالعه قرار گرفته است.گیاهان دهنده بساک در یک طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در داخل گلخانه کشت شدند. بساک های گیاهان بخشنده برروی محیط کشت مایعCHB حاوی 90 گرم در لیتر مالتوز،5/0 میلی گرم درلیتر هورمون D-4,2 و5/0 میلی گرم درلیتر هورمون کینیتین کشت شدند. تمام ژنوتیپ های مورد بررسی تولید جنین وگی...

متن کامل

بررسی تاثیر پیش تیمار سرمایی و محیط کشت القاء بر کشت بساک گندم پاییزه )triticum aestivum l. (

بهبود تولید هاپلوییدی از طریق کشت بافت، از دستاورد ها ی جدید بیوتکنولوژی گیاهی می باشد، که جهت تسریع برنامه های اصلاحی به صورت عملی بکار گرفته شده است. در این آزمایش تاثیر پیش تیمار سرمایی و محیط کشت القاء بر روی پاسخ به کشت بساک دو ژنوتیپ گندم هگزاپلوئید (triticum aestivum l) پاییزه ایرانی مورد بررسی قرار گرفت. گیاهان بخشنده در گلخانه ی کنترل شده ای تحت شدت نور 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی ...

15 صفحه اول

اثر رقم، نوع محیط کشت و ترکیب هورمونی آن بر کشت بساک توت‌فرنگی (.Fragaria × ananassa Duch)

Production of haploid plants is an efficiant method in plant breeding programs, genetics and cytogenetics studies. Effects of cultivar, medium and plant growth regulators were investigated on anther culture of strawberry. This study was carried out using two commercial cultivars of satrawberry (Selva and Paros), three medium (MS, H1 and N6) and different concentrations of IAA and BAP as factori...

متن کامل

بررسی پاسخ به کشت بساک درتعدادی از ارقام گندم بهاره ایرانی ‹triticum aestivum l. ›

دراین آزمایش پاسخ به کشت بساک 20 رقم گندم هگزاپلوئید‹ l. triticum aestivum› بهاره ایرانی مورد مطالعه قرار گرفته است.گیاهان دهنده بساک در یک طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در داخل گلخانه کشت شدند. بساک های گیاهان بخشنده برروی محیط کشت مایعchb حاوی 90 گرم در لیتر مالتوز،5/0 میلی گرم درلیتر هورمون d-4,2 و5/0 میلی گرم درلیتر هورمون کینیتین کشت شدند. تمام ژنوتیپ های مورد بررسی تولید جنین وگیا...

متن کامل

تأثیر ژنوتیپ و محیط کشت کالوس‌زایی بر کارایی کشت بساک هیبریدهای برنج ایندیکا × ایندیکای هتروتیک

This study was set up in the research station of Rice Research Institute of Iran (RRII) to determine the response of three hetrotic Indica × Indica rice hybrids (Bahar1, IR75221H and IR69688H) to anther culture on four induction media (N6, modified N6, chu and modified chu). To evaluate hybrids, the percentage of calluses which had been made from anthers in early uni- to mid- uninucleate stage ...

متن کامل

تأثیر ژنوتیپ و محیط کشت کالوس‌زایی بر کارایی کشت بساک هیبریدهای برنج ایندیکا × ایندیکای هتروتیک

This study was set up in the research station of Rice Research Institute of Iran (RRII) to determine the response of three hetrotic Indica × Indica rice hybrids (Bahar1, IR75221H and IR69688H) to anther culture on four induction media (N6, modified N6, chu and modified chu). To evaluate hybrids, the percentage of calluses which had been made from anthers in early uni- to mid- uninucleate stage ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023