سیروز صفراوی اولیه /یرقان انسدادی مزمن داخل کبدی /

پایان نامه
  • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
  • نویسنده منوچهر یاشاری
  • استاد راهنما
  • سال انتشار 1344
چکیده

چکیده ندارد.

منابع مشابه

سیروز صفراوی اولیه همراه با اسپروی سیلیاک: گزارش مورد

سیروز صفراوی اولیه(Primary Biliary Cirrhosis) تقریبا در 100 تا 200 نفر از هر یک میلیون نفر دیـــده می شود و دارای تمایل قوی برای بیمار کردن زنان است. سن میانه تشخیص حدود 50 سال است. در PBC، ویژگی های کلستاتیک غالب است و معمولاً با نارسایی پیشرونده کبد مشخص می شود. ما به گزارش یک خانم 57 ساله با افت ناگهانی سطح هوشیاری می پردازیم که یک هفته قبل از بستری به علت علایم شکم حاد تحت جراحی کله سیستکتوم...

متن کامل

سیروز صفراوی اولیه همراه با اسپروی سیلیاک: گزارش مورد

سیروز صفراوی اولیه(primary biliary cirrhosis) تقریبا در 100 تا 200 نفر از هر یک میلیون نفر دیـــده می شود و دارای تمایل قوی برای بیمار کردن زنان است. سن میانه تشخیص حدود 50 سال است. در pbc، ویژگی های کلستاتیک غالب است و معمولاً با نارسایی پیشرونده کبد مشخص می شود. ما به گزارش یک خانم 57 ساله با افت ناگهانی سطح هوشیاری می پردازیم که یک هفته قبل از بستری به علت علایم شکم حاد تحت جراحی کله سیستکتوم...

متن کامل

بررسی اپیدمیولوژیک و دموگرافیک بیماران مبتلا به سیروز صفراوی اولیه شناخته شده در شهرستان اصفهان از سال 96-1388

Introdution: Primary biliary cirrhosis is a chronic cholestatic disease of the liver, characterized by the inflammation plus progressive and non-purulent destruction of the small biliary ducts, and the presence of auto antibodies against mitochondrial self-antigens. It seems that the prevalence of PBC in the western world is more than other parts of the world. This study aimed to identify all t...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}