بررسی جرایم ارتکابی در نمونه ای از بیماران روانی بستری

پایان نامه
چکیده

این پایان نامه مشتمل بر پنج فصل است : در فصل اول که مقدمه و بیان موضوع نام دارد کلیات راجع به موضوع همچون مسائل مربوط به اهمیت ، تاریخچه ، فرضیه و ... بیان شده است . در فصل دوم که به بازبینی منابع موجود مرتبط با یافته های آماری می پردازد اطلاعات مربوط به یافته ها در دو بخش روانپزشکی - روانشناسی و حقوقی - جرم شناسی ارائه شده است که به شناساندن بیماریها و جرایم می پردازد. فصل سوم با عنوان جمعیت مورد بررسی و ابزارهای بررسی به شرح مهمترین ابزار این تحقیق یعنی پرسشنامه تدارک دیده شده می پردازد و هدف از هر سوال آن را بیان می کند . فصل چهارم به بیان یافته های بالینی و آماری می پردازد . در نهایت فصل پنجم به نتیجه گیری ، بحث و پیشنهادها می پردازد.

منابع مشابه

شیوع اختلالات روانی در مجرمین و رابطه آن با جرم ارتکابی(مطالعه موردی بیمارستان حجازی مشهد در سالهای 92-90)

در این پژوهش شیوع انواع اختلالات روانی در مجرمین بیمارستان حجازی مشهد در سالهای92-90و ارتباط این اختلالات با جرایم ارتکابی آنها مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور پرونده تعداد 70نفر از بیماران مجرم که از طرف پزَشکی قانونی برای تشخیص اختلال روانی و بستری به بیمارستان حجازی ارجاع شده بودند و همچنین تعداد 70نفر از بیماران غیرمجرم بستری شده در این بیمارستان، موردبررسی قرارگرفت. نتایج حاکی از آن ا...

بررسی جرم شناختی تاثیر جنسیت در ارتکاب جرایم در شهرستان پیرانشهر از سال 1383 تا 1387

چکیده پیشبرد امور بدون برنامه ریزی امکان پذیر و موفق نیست در زمینه پیشگیری از جرم آمار جنائی و بحث جنسیت وتفکیک جرایم بلحاظ جنسیتی یکی از ابزارهای مهم برنامه ریزی به شمار می رود. پیشگیری از بزهکاری نیازمند شناسایی عوامل موثر در ارتکاب جرایم میباشد. شناسائی عوامل موثر در وقوع جرم در یک حوزه قضائی نیاز به شناسائی تنوع جرائم و شناخت کافی از فرهنگ قومی و محلی و پرونده شخصیتی مجرمین ان حوزه دارد . ...

15 صفحه اول

حاکمیت قوانین جزایی ایران در خصوص جرایم ارتکابی درخارج ازکشور با رویکرد فقه امامیه و امنیت ملی

از طرف ایرانیان مقیم خارج از کشور جرایمی علیه امنیت ملی وغیرآن به وقوع می پیوندد. از طرفغیر ایرانیان نیز جرایمی در خارج از کشور رخ می دهد که به گونه ای به کشور ما مربوط می گردد.ارتکاب برخی از این جرایم در خارج از کشور به امنیت داخلی و خارجی کشور ما لطماتی وارد میسازد. در این مقاله سعی شده بیان گردد که اعمال و اجرای کلیه قوانین جزایی کشور بر تمامی جرایمارتکابی ایرانیان در خارج از کشور نه منطقی و...

متن کامل

مقایسه جرایم ارتکابی توسط بیماران اسکیزوفرنیک و اختلال دوقطبی مراجعه‌کننده به بخش روانپزشکی قانونی استان تهران از اردیبهشت 1386 تا اردیبهشت 1387

  مقدمه : ارتکاب جرم توسط یک بیمار روانی، پدیده ناشایعی نیست. بیماران اسکیزوفرنیک و اختلال دو قطبی، دو دسته مهم از بیماران سایکوتیک می ‎ باشند که ارتکاب جرم در مرحله حاد بیماری آن­ها صورت می‌گیرد (1). این مطالعه با هدف بررسی نوع و مقایسه جرایم در این دو گروه از بیماران صورت گرفت.   مواد و روش­ها : در این مطالعه مقطعی تحلیلی، بیماران مراجعه­کننده به بخش روان‌پزشکی سازمان پزشکی قانونی کشور، ارجاع...

متن کامل

تحلیل سیمای جنائی شهرستان بوشهر و مقایسه آن با شهرستان بویراحمد در سال 1375

در پایان نامه پیش رو، به تحلیل سیمای جنایی شهرستان بوشهر و مقایسه آن با شهرستان بویراحمد در سال 1375 پرداخته شده است و مشتمل بر سه فصل می باشد که فصل اول آن به بحث پیرامون جرایم علیه اشخاص، عفت و اخلاق عمومی و تکالیف خانوادگی، فصل دوم به جرایم علیه اموال و مالکیت و آسایش عمومی و فصل سوم به بررسی مهم ترین علل ارتکاب جرم در شهرستانهای بوشهر و بویراحمد می پردازد. در این پایان نامه با جمع آوری و طب...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}