غربال سازی خاک به منظور جداسازی اکتینومایست های مولد اریترومایسین

پایان نامه
چکیده

با توجه به اهمیت جستجو و جداسازی سویه های مولد آنتی بیوتیک ونظر به اهمیت آنتی بیوتیک اریترومایسین ، در این تحقیق به جستجوی سویه های مولد این آنتی بیوتیک در خاکهای مناطق مختلف ایران اعم از خاکهای کویری ، جنگلی و کوهستانی پرداخته شد. برای دستیابی به این مقصود ، درابتدا انتخاب محیط کشت مناسب برای جداسازی سویه های اکتینومایست مولد اریترومایسین انجام پذیرفت. نتایج آزمایشها نشان داد که از بین محیطهای کشت گلیسرول کازئین آگار ، گلیسرول آرژینین آگار، ‏‎czapack‎‏ آگار ، نشاسته آگار، گلوکز عصاره مخمرآگار، محیط کشت گلیسرول - آرژینین آگار برای جداسازی اکتینومایست های مولد اریترومایسین ، مناسب تشخیص داده شد. و نیز به عنوان عامل انتخابی از آنتی بیوتیک اریترومایسین در محیط کشت استفاده شد. پس از آن اقدام به نمونه برداری از خاک های مناطق مختلف کشور گردید.توضیحات بیشتر را می توان از پایان نامه استخراج نمود.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

جداسازی اکتینومایست های خاک کویر لوت به عنوان منبع بیواکتیوهای فعال علیه باکتریهای بیماریزا

سابقه و هدف: غربال گری اکتینومیست ها توسط محققین، برای تولید آنتی بیوتیک های نو در سال های اخیر شتاب چشمگیری پیدا کرده است. مواد و روش ها: از بیابان های کویر لوت، کویر استان سیستان و بلوچستان و بیابان های اهواز 30 نمونه خاک جمع آوری گردید. اکتینومیست های هر نمونه خاک جداسازی و خواص ضد میکروبی آنها بر علیه تعدادی باکتری پاتوژن بررسی شد. یافته ها: تعداد 300 ایزوله اکتینومیست از نمونه های خاک ج...

متن کامل

جداسازی اکتینومایست های خاک کویر لوت به عنوان منبع بیواکتیوهای فعال علیه باکتریهای بیماریزا

سابقه و هدف: غربال گری اکتینومیست ها توسط محققین، برای تولید آنتی بیوتیک های نو در سال های اخیر شتاب چشمگیری پیدا کرده است. مواد و روش ها: از بیابان های کویر لوت، کویر استان سیستان و بلوچستان و بیابان های اهواز 30 نمونه خاک جمع آوری گردید. اکتینومیست های هر نمونه خاک جداسازی و خواص ضد میکروبی آنها بر علیه تعدادی باکتری پاتوژن بررسی شد. یافته ها: تعداد 300 ایزوله اکتینومیست از نمونه های خاک جداس...

متن کامل

بهینه سازی منبع نیتروژنی مناسب به منظور تولید اریترومایسین توسط سویه ساکارو پلی اسپورا اریترا

سابقه و هدف: افزایش بازده تولید محصول همراه کاهش هزینه های تمام شده، از جنبه های مهم تحقیقات زیست فناوری است. از آنجایی که آنتی بیوتیک ها از نظر مصرف سالیانه، مقام دوم را میان  فرآورده های زیستی دارند، پژوهش های بسیاری به منظور افزایش تولید این فرآورده ها صورت گرفته است. این مطالعه با هدف بهینه سازی ترکیبات محیط کشت تخمیر از نظر منبع نیتروژنی، در تولید اریترومایسین انج...

متن کامل

بهینه سازی منبع نیتروژنی مناسب به منظور تولید اریترومایسین توسط سویه ساکارو پلی اسپورا اریترا

سابقه و هدف: افزایش بازده تولید محصول همراه کاهش هزینه های تمام شده، از جنبه های مهم تحقیقات زیست فناوری است. از آنجایی که آنتی بیوتیک ها از نظر مصرف سالیانه، مقام دوم را میان  فرآورده های زیستی دارند، پژوهش های بسیاری به منظور افزایش تولید این فرآورده ها صورت گرفته است. این مطالعه با هدف بهینه سازی ترکیبات محیط کشت تخمیر از نظر منبع نیتروژنی، در تولید اریترومایسین انج...

متن کامل

غربال گری استرپتومایسس دی استاتیکوس مولد آنزیم پروتئاز قلیایی و بهینه سازی شرایط تولید آن

زمینه و اهداف: پروتئازهای قلیایی در صنایع مختلفی از جمله داروسازی، عکاسی، ابریشم، غذایی، چرم سازی، شوینده و ... کاربرد دارند. اکتینومیست ها باکتری هایی گرم مثبت هستند که آنزیم های مختلفی از جمله پروتئازها را تولید می کنند. هدف از این پژوهش غربال گری اکتینومیست های بومی مولد پروتئاز قلیایی از نمونه های خاک و بهینه سازی شرایط تولید آنزیم پروتئاز قلیایی آن ها می باشد. مواد و روش کار: در این تحقیق ...

متن کامل

طراحی الک عمودی غربالگر به منظور جداسازی تخم گونه های انگل توکسوکارا از نمونه‌های خاک

زمینۀ مطالعه: بیماری‌های انگلی کرمی یکی از مهم‌ترین بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان بوده که سلامت جوامع بشری را تهدید می‌نمایند. امروزه از روش‌های گوناگون جهت بررسی و جداسازی تخم انگل‌ها از نمونه‌های خاک استفاده می‌گردد. لذا به منظور کاهش میزان اشتباه ناشی از وجود آرتیفکت‌ها نیاز به طراحی و استفاده از وسیله خاص به منظور جمع‌آوری تعداد بیشتر و بررسی دقیق‌تر تخم انگل‌های کرمی موجود در نمونه‌ها...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده علوم

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023