استخراج متن چاپی از زمینه مصور

پایان نامه
چکیده

در این پایان نامه الگوریتمی برای استخراج متن از تصاویر رنگی ارائه شده است. در این تحقیق ابتدا تصویر با آستانه یابی جداگانه بر روی هیستوگرام های قرمز، سبز و آبی، به تعداد مناسبی زیر تصویر تبدیل می شود. سپس در هر زیر تصویر با استفاده از پنجره هایی با ابعاد وفقی و یک سیستم قاعده پایه بر اساس گراف همسایگی و ویژگیهای شاخص جدا کننده تکه های تصویری متن از غیرمتن، نویز حذف می شود. برای استخراج متن، ابتدا با استفاده از 9 ویژگی بعضی از نواحی بارز غیرمتن در زیر تصاویر پالایش می شوند. سپس با استفاده از 12 ویژگی و طبقه بندی حداقل فاصله ماهالانوبیس، نواحی متن آشکار می شوند.برای آزمایش الگوریتم، از یک مجموعه شامل 21 تصویر متنوع استفاده شد، که 84/94% از نواحی متن و 07/92% از نواحی غیرمتن به درستی داده شدند.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

استخراج متن چاپی از تصاویر گرافیکی

در این پایان نامه ، برای اولین بار روشی برای جداسازی متن چاپی فارسی از تصاویر گرافیکی ارائه شده است . جدولها ، روندنماها و نقشه ها از جمله تصویرهای گرافیکی هستند. این روش از سه مرحله تشکیل شده است . در مرحله اول عناصر گرافیکی شاخص با توجه به برخی ویژگیهای تصویری آنها جدا می شوند. در مرحله دوم متن های چسبیده به عناصر گرافیکی آشکار و جدا می شوند. در مرحله سوم ، با استفاده از طبقه بندی حداقل فاصله...

15 صفحه اول

نقدی بر متن چاپی تاریخ طبرستان

تاریخ طبرستان کتابی بسیار ارزشمند مشحون از مطالب تاریخی، جغرافیایی، ادب فارسی و عربی، اتیمولوژی و فقه اللغه، علم رجال، حکایات، شیعه شناسی و... است و دامنۀ مطالعاتی گسترده‌ای را در بر می گیرد؛ به ویژه در زمینۀ حکایت های تاریخی و ادبی و وقایع مربوط به جنبش های آزادی خواه که توسط بزرگان مفتخر به عنوان «سید» رهبری شده، کتابی بی نظیر و بی مانند است. متأسفانه این کتاب با داشتن حوزۀ دانش و اطلاعات وسی...

متن کامل

نقدی بر متن چاپی تاریخ طبرستان

تاریخ طبرستان کتابی بسیار ارزشمند مشحون از مطالب تاریخی، جغرافیایی، ادب فارسی و عربی، اتیمولوژی و فقه اللغه، علم رجال، حکایات، شیعه شناسی و... است و دامنۀ مطالعاتی گسترده ای را در بر می گیرد؛ به ویژه در زمینۀ حکایت های تاریخی و ادبی و وقایع مربوط به جنبش های آزادی خواه که توسط بزرگان مفتخر به عنوان «سید» رهبری شده، کتابی بی نظیر و بی مانند است. متأسفانه این کتاب با داشتن حوزۀ دانش و اطلاعات وسی...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023