علل تشنج در نوزادان

پایان نامه
  • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
  • نویسنده ابوالحسن شمس لاهیجانی
  • استاد راهنما
  • سال انتشار 1364
چکیده

چکیده ندارد.

منابع مشابه

بررسی شیوع تشنج در نوزادان زنده به دنیا آمده و نوزادان بستری در بیمارستان های کاشان طی سال های 75-1374

سابقه و هدف: با توجه به این که تشنج مشخص ترین علامت بیماری های عصبی در نوزادان است و نظر به تشخیص سریع و درمان مناسب تشنج و علت آن قادر به جلوگیری از ضایعات غیر قابل برگشت عصبی است، این تحقیق به منظور تعیین شیوع تشنج در نوزادان زنده به دنیا آمده و نوزادان بستری در بیمارستان های شهر کاشان طی سال های 75-1374 صورت پذیرفت. مواد و روش ها: این تحقیق یک مطالعه توصیفی است که بر روی 5526 نوزاد زنده به د...

متن کامل

بررسی شیوع تشنج و عوامل مرتبط در نوزادان بستری در بخش نوزادان بیمارستان بوعلی و امام خمینی شهر ساری

سابقه و هدف: تشنج یکی از مشکلات شایع دوره نوزادی و گاهی اولین علامت اختلال عملکرد نورولوژیک در نوزادان می باشد. تشنج نوزادی در صورت عدم تشخیص و درمان به موقع می تواند همراه با افزایش مرگ و میر و عوارض عصبی ماندگار باشد و از طرف دیگر در بسیاری از موارد می توان به علت بیماری دست یافت و بر اساس آن طول مدت درمان و پیش آگهی بیماری را تعیین کرد؛ بنابراین مطالعه حاضر به منظور بررسی شیوع تشنج و علل مرت...

متن کامل

تعیین فراوانی علل قابل بررسی تشنج در بیماران بستری شده در بخش نوزادان بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) طی سالهای 1374-78

دراین طرح، پرونده های کلیه بیماران بستری در بخش نوزادان بیمارستان علی اصغر زاهدان را از فروردین ماه 1374 تا فروردین 1379 بررسی کردیم که نتیجتا افراد مورد مطالعه ما 110 نفر بود. که ما بر این اساس ، علل را به تفکیک و همچنین براساس اهداف ویژه، در جدول جمع آوری اطلاعات ارزیابی کردیم. شایعترین علت تشنج در نوزادان سپسیس (23/6 درصد) بود . سپس 18/9 درصد هیپوکلسی، 15/5 درصد کزاز، 12/8 درصد هیپوگلیسمی، 9...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

کلمات کلیدی

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}