× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

گزارش وجود درد پس از معالجه ریشه دندانهای زنده

پایان نامه

0

دانشجو : آرش مظفری

استاد راهنما : اقبال محمدجعفری

سال انتشار:1376

15 صفحه اول

کلمات کلیدی : دندان- درد- یشه دندان- اندودونتیکس- درمان-

چکیده

در این مطالعه گزارش بروز درد پس از درمان های اندودانتیک در دندانهای زنده بررسی شد. علاوه بر این بروز تورم و حساسیت به دق بعد از درمان نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.این مطالعه به صورت آینده نگر و مقایسه ای انجام گرفت و بدون هیچ کوششی در انتخاب نمونه، برای بیمارانی که نیاز به درمان اندودانتیک داشتند و به کلینیک دانشکده دندانپزشکی جهت درمان مراجعه کردند، بصورت تصادفی ‏‎(random)‎‏ درمان یک جلسه ایو چند جلسه ای انجام گرفت تعداد 111 نفر به صورت چند جلسه ای و 62 نفر بصورت یک جلسه ای درمان شدند. 82 بیمار دارای پالپ زنده، 34 بیمار پالپ غیرزنده همراه با ضایعه پری اپیکال و 34 بمیار پالپ غیرزنده بدون ضایعه پری اپیکال و 23 بیمار درمان انجام شده قبلی بودند.نتایج بدست آمده از این مطالعه و مطالعات دیگری که در همین راستا توسط همکارانم آقای مختاری و آقای تیرگو انجام شد به قرار ذیل می باشد:1- بروز درد در دندانهای زنده در 24، 48 و 72 ساعت پس از درمان بیشتر از دندانهای غیرزنده بدون ضایعه پری اپیکال و دندانهای غیرزنده همراه ضایعه پری اپیکال بوده و این اختلاف از جهت آماری معنی دار می باشد.2- محتمل ترین زمان وقوع درد 24 ساعت پس از درمان می باشد.3- بروز و شدت درد در بین جلسات درمان بیشتر از پس از درمان می باشد.4- درد یک پدیده ‏‎multifactorial‎‏ است که عوامل مختلف چون شرایط مختلف پالپ و پری اپیکال، احساسات و خصوصیات فردی و اخلاقی و ... در آن دخیل می باشند.با توجه به مطالعه ما و مطالعات دیگر (50 و 23 و 20 و 2) می توان به این نتیجه رسید که عوامل مختلف و متعد و حالات و معیارهای مختلفی در بروز درد و ‏‎flare-up‎ پس از درمانهایا ندودانتیک دخیل هستند.بنابراین دندانپزشک با توجه به نکات ذیل می تواند نقش موثری در کاهش درد در بین و پس ازدرمانهای اندودانتیک داشته باشد.1- شناخت هر چه بیشتر علل و ماهیت درد2- تشخیص صحیح علل دردهای ناحیه سر و صورت3- جلب اعتماد بیمار قبل از درمان (از نظر روانی)4- بکار بستن تکنیکها و روشهای صحیح در درمانهای اندودانتیک5- اطمینان و قوت قلب دادن به بیمار پس از درمان6- تجویز ضددرد خفیف یا متوسط

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

مقد مه  یکی از مشکلاتی که ممکن است بعد از درمان ریشه دندان در بعضی از بیماران ایجاد شود، دردهای بعداز درمان است. هدف از این مطالعه ارزیابی تاثیر تجویز خوراکی بتامتازون بصورت تک دوز قبل از شروع درمان در میزان درد بعداز معالجه ریشه بود. مواد و روش ها  در این مطالعه 100 بیمارکه دندان های تک کانال دارای پالپ زنده داشتند انتخاب گردید. بیماران یک ساعت قبل از شروع درمان بطور تصادفی mg4 دارو یا دارو...

جهت بررسی تاثیر کاربرد Penicillin G Procaine بصورت پروفیلاکتیک و تراپوتیک در روند آماس پری‌آپیکال متعاقب معالجه ریشه دندانهای عفونی و مقایسه آن با روند آماس در موارد بدون تجویز دارو 30 گربه سالم در این مطالعه انتخاب و در سه دندان کانین هر گربه بمدت 6 هفته ضایعه پری‌آپیکال ایجاد گردید. یک دندان کانین در هر گربه دست نخوده باقی ماند و بعنوان کنترل منفی در نظر گرفته شد. 9 گربه در این مرحله مردند. 3...

مقدمه: درد بعد از درمان ریشه هنوز هم یکی از مشکلات این درمان به حساب می آید. هدف از این مطالعه ی بالینی، ارزیابی میزان کارآمدی تزریق انفیلتره ی دگزامتازون در دندانهای تک کانال وایتال روی پیشگیری و کنترل دردهای بعد از درمان ریشه بود. مواد و روشها: 30 بیمار با دندانهای تک کانال وایتال نیازمند درمان ریشه به طور تصادفی به 2 گروه تقسیم شدند: دگزامتازون و کنترل. پس از تزریق بیحسی موضعی و تهیه ی حفره...

سابقه و هدف: با توجه به اهمیت کاهش سطح اکلوزال به منظور پیشگیری از درد پس از اینسترومنتیشن اندودنتیک و تناقضاتی که در این مورد وجود دارد این مطالعه با هدف بررسی اثر کوتاه کردن سطح اکلوزال با توجه به شرایط پیش از درمان بر درد بعد از آماده سازی کانال در درمان ریشه دندان انجام شد. مواد و روشها: این تحقیق به روش تجربی از نوع کارآزمایی بالینی بر روی 121 نفر از بیمارانی که به درمان اندودنتیک یکی از د...

چکیده مقدمه: درد بعد از درمان ریشه هنوز هم یکی از مشکلات این درمان به حساب می آید. هدف از این مطالعه ی بالینی، ارزیابی میزان کارآمدی تزریق انفیلتره ی دگزامتازون در دندانهای با تشخیص پالپی نکروز، روی پیشگیری و کنترل دردهای بعد از درمان ریشه بود. مواد و روشها: 30 بیمار با تشخیص پالپی نکروز به طور تصادفی به 2 گروه تقسیم شدند: دگزامتازون و کنترل. پس از تزریق بیحسی موضعی و تهیه ی حفره دسترسی، کانا...