تعیین مقاومت به خشکی ارقام گلرنگ بهاره و بررسی چند شاخص مقاومت به خشکی

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز
  • نویسنده جهانشاه اشکانی
  • استاد راهنما حسن پاک نیت
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1381
چکیده

در این پژوهش هفت رقم و یک لاین گلرنگ بهاره در شرایط آبیاری مطلوب و محدود در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفتند. بررسی همبستگی شاخص پاسخ به خشکی ‏‎dri‎‏ با اجزای عملکرد نشان داد که این شاخص با وزن هزار دانه و شاخص برداشت غوزه در شرایط آبیاری مطلوب و درصد روغن و پروتئین دانه در شرایط آبیاری محدود همبستگی مثبت و معنی داری دارد.بنابراین این صفات در پاسخ به تنش ازاهمیت خاصی برخوردار بوده و احتمالا با ژنهای مقاومت به خشکی رابطه نزدیکی دارند.برای تعیین بهترین شاخص های فیزیولوژیک و بررسی روابط درونی آنها ازتجزیه به عامل ها استفاده شد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی مقاومت به خشکی ارقام گلرنگ بهاره با استفاده از شاخص‌های مقاومت در منطقه همدان

Drought as one of the most important environmental stresses causes serious threats in amount and efficiency of crop productions. To evaluate drought resistance by using drought tolerance indices in safflower varieties, a research was conducted at the Research Farm of Bu-Ali Sina University. Experiment was planed as split-plot on the basis of randomized complete block design with three replicati...

متن کامل

بررسی مقاومت به خشکی ارقام گلرنگ بهاره با استفاده از شاخص های مقاومت در منطقه همدان

خشکی یکی از مهم­ترین تنش­های محیطی است که باعث بروز خطرات جدی در میزان راندمان و تولید محصولات زراعی می­گردد. به منظور بررسی مقاومت به خشکی ارقام گلرنگ بهاره با استفاده از شاخص­های مقاومت، پژوهشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه بوعلی­سینا انجام گرفت. آزمایش به صورت کرت­های خرد­شده در قالب بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. رژیم آبیاری شامل سه سطح بدون تنش (شاهد)،  قطع آبیاری از مرحله 50 درصد ...

متن کامل

بررسی مقاومت به خشکی در ارقام ایرانی وخارجی گلرنگ

برای مطالعه مقاومت به خشکی در گلرنگ از 1858 لاین و رقم ایرانی وخارجی گلرنگ استفاده به عمل آمد. ارقام و لاین ها عبارت بود از 93 رقم و لاین ونمونه آمریکایی ‘ دورقم اسرائیلی ‘ 11 رقم ونمونه محلی ایرانی و بقیه 50 لاین پاییزه و 1702 لاین بهاره ایرانی ‘ هر لاین یا رقم در یک خط 5 متری کاشته شد و در هر خط 100 بوته موجود بود. پس از هر 20 خط یک خط از شاهد 222=848/49-v کشت گردید. درموقع کشت زمین مرطوب بود...

متن کامل

بررسی مقاومت به خشکی گلرنگ های بهاره در مناطق مختلف

گلرنگ (carthamus tinctorius l.) بومی ایران بوده و با شرایط آب و هوایی کشور سازگاری خوبی دارد. 16 ژنوتیپ گلرنگ در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در شش ایستگاه تحقیقاتی سرارود (کرمانشاه)، مراغه، قاملو (کردستان)، خدابنده (زنجان)، شیروان (خراسان شمالی) و کوهدشت (لرستان) به صورت دو آزمایش جداگانه در شرایط تنش و بدون تنش رطوبتی در بهار کشت گردید. شاخص های کمّی مقاومت به خشکی شامل شاخص حساسی...

متن کامل

بررسی مقاومت به خشکی در ارقام ایرانی وخارجی گلرنگ

برای مطالعه مقاومت به خشکی در گلرنگ از 1858 لاین و رقم ایرانی وخارجی گلرنگ استفاده به عمل آمد. ارقام و لاین ها عبارت بود از 93 رقم و لاین ونمونه آمریکایی ‘ دورقم اسرائیلی ‘ 11 رقم ونمونه محلی ایرانی و بقیه 50 لاین پاییزه و 1702 لاین بهاره ایرانی ‘ هر لاین یا رقم در یک خط 5 متری کاشته شد و در هر خط 100 بوته موجود بود. پس از هر 20 خط یک خط از شاهد 222=848/49-v کشت گردید. درموقع کشت زمین مرطوب بود...

متن کامل

ارزیابی تحمل خشکی هیبرید بین‌گونه‌ای و چند ژنوتیپ‌ گلرنگ با استفاده از شاخص‌های مقاومت به خشکی

مطالعه‌ای با هدف ارزیابی تحمل خشکی ژنوتیپ‌های حاصل از تلاقی بین‌گونه‌ای در مقایسه با ارقام تجاری گلرنگ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان واقع در لورک نجف‌آباد به‌صورت طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار و در دو سطح رطوبتی به‌عنوان محیط (نرمال و تنش 90% تخلیه رطوبتی) انجام شد. 5 ژنوتیپ گلرنگ شامل A82 (هیبرید بین‌گونه‌ای (گلرنگ زراعی Carthamus tinctorius L. با گونه وحشی C. oxyacanthus) گلرنگ در...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023