مقایسه دقت رادیوگرافی واترز با تصاویر توموگرافی کامپیوتری (ct scan) در تشخیص سینوزیت ماگزیلاری

پایان نامه
  • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان قزوین - دانشکده دندانپزشکی
  • نویسنده مژگان کریمی
  • استاد راهنما آناهیتا مرامی مسعود کاظمی
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1386
چکیده

چکیده ندارد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه دقت رادیوگرافی واترز با CT اسکن در تشخیص شکستگیهای ناحیه Midface

Background and Aim: In recent years, CT scan has become available as an alternative to conventional radiography. To date, the utility of Waters view in detecting midface fractures has been rarely evaluated. The aim of this study was to compare the diagnostic accuracy and reliability of Waters radiography with CT scan in detecting midface fractures. Materials and Methods: In this tests evaluatio...

متن کامل

بررسی ارزش تشخیصی رادیوگرافی های واترز و کالدول دیجیتال در ارزیابی نواحی سینونازال

هدف ما در این مطالعه بررسی ارزش تشخیصی رادیوگرافی های واترز و کالدول دیجیتال در قیاس با cbct به عنوان استاندارد طلایی در نواحی سینونازال است. در این پژوهش اطلاعات 273 بیمار هر سه رادیوگرافی واترز، کالدول و cbct جمع آوری شد. سپس پارامترهای اپسیفیکاسیون افزایش ضخامت مخاط سطح مایع-هوا و وجود کیست احتباسی موکوسی و یا پولیپ و انحراف سپتوم در قیاس با cbct به عنوان گلد استاندارد بررسی کردند. رادیوگرا...

مقایسه تصاویر پانورامیک دیجیتال و توموگرافی کامپیوتری با دسته اشعه مخروطی در تشخیص ضایعات رادیولوسنت آپیکالی

مقدمه: رادیوگرافی پانورامیک استفاده‌ گسترده‌ای در دندانپزشکی به عنوان یک تکنیک غربالگری دارد. در درمان‏های اندودنتیک، تشخیص و ارزیابی ناحیه پری‌آپیکال حائز اهمیت است. بکارگیری تکنیک‌های پیشرفته نظیر توموگرافی کامپیوتری با دسته اشعه مخروطی (CBCT) سبب افزایش قدرت تشخیص می‌شود، اما بکارگیری آن باید با دقت و در شرایط ویژه انجام شود. هدف از این مطالعه مقایسه ارزش تشخیصی تصاویر پانورامیک دیجیتال با C...

متن کامل

مقایسه دقت رادیوگرافی واترز با ct اسکن در تشخیص شکستگیهای ناحیه midface

زمینه و هدف: در سالهای اخیر با توجه به افزایش میزان تصادفات و تروماهای وارده به ناحیه فک و صورت، استفاده از ct اسکن به عنوان جایگزین یا همراه رادیوگرافی معمولی افزایش یافته است، بنابراین تواناییهای رادیوگرافی های متداول مانند واترز در تشخیص شکستگیها مورد سؤال است. مطالعه حاضر با هدف مقایسه دقت تشخیصی و تکرار پذیری رادیوگرافی واترز با ct اسکن در تشخیص شکستگیهای midface انجام شد.روش بررسی: در این...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}