ارزیابی هیبریدهای مختلف برنج ایندیکا * ایندیکای هتروتیک برای پاسخ به کشت بساک تحت محیط های کشت مختلف

پایان نامه
چکیده

چکیده ندارد.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر ژنوتیپ و محیط کشت کالوس‌زایی بر کارایی کشت بساک هیبریدهای برنج ایندیکا × ایندیکای هتروتیک

This study was set up in the research station of Rice Research Institute of Iran (RRII) to determine the response of three hetrotic Indica × Indica rice hybrids (Bahar1, IR75221H and IR69688H) to anther culture on four induction media (N6, modified N6, chu and modified chu). To evaluate hybrids, the percentage of calluses which had been made from anthers in early uni- to mid- uninucleate stage ...

متن کامل

تأثیر ژنوتیپ و محیط کشت کالوس‌زایی بر کارایی کشت بساک هیبریدهای برنج ایندیکا × ایندیکای هتروتیک

This study was set up in the research station of Rice Research Institute of Iran (RRII) to determine the response of three hetrotic Indica × Indica rice hybrids (Bahar1, IR75221H and IR69688H) to anther culture on four induction media (N6, modified N6, chu and modified chu). To evaluate hybrids, the percentage of calluses which had been made from anthers in early uni- to mid- uninucleate stage ...

متن کامل

تأثیر ژنوتیپ و محیط کشت کالوس زایی بر کارایی کشت بساک هیبریدهای برنج ایندیکا × ایندیکای هتروتیک

در این تحقیق پاسخ به کشت بساک سه هیبرید برنج ایندیکا × ایندیکای هتروتیک (بهار1، ir75221h و ir69688h) روی چهار محیط کشت کالوس زا (n6، n6 تغییریافته، chu و chu تغییریافته) در مؤسسه تحقیقات برنج کشور بررسی شد. هیبرید های مورد مطالعه از طریق تعیین درصد کالوس های ایجاد شده از بساک های مرحله اواسط تک هسته ای تا اوایل مرحله دو هسته ای و تعداد گیاهچه های باززایی شده از کالوس ها در محیط های کشت فوق، مور...

متن کامل

ارزیابی کالوس زایی وباززایی ژنوتیپ های برنج ازطریق کشت بساک

این تحقیق بمنظور ارزیابی ژنوتیپ 5 رقم برنج و بعضی از F1 های حاصل از این ارقام در کشت بساک انجام پذیرفت . واکنش این ارقام و تعدادی از آنها در ایجاد کالوس و قدرت باززایی از کالوس ها در محیط کشت های مختلف کالوس زایی بنام های FJ1 ، FJ4 ، G1 و L8 مشتق شده از محیط کشت اصلی موراشیک واسکوگ مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفتند . با بررسی و تعیین درصد کالوس های ایجاد شده ازبساک و تعداد گیاهچه های باززا...

متن کامل

پاسخ سیانوباکترNostoc calcicola به غلظت‌های مختلف فسفر محیط در روزهای مختلف کشت

در این تحقیق اثر فسفر بر میزان زی توده، کلروفیل آ، کاروتنوئید کل، پروتئین کل و کربوهیدرات سیانوباکتر Nostoc calcicola در روزهای مختلف کشت در آزمایشگاه کشت جلبک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان مورد بررسی قرار گرفت. سیانوباکتر نوستوک تحت سه سطح فسفر 100، 200 و 400 (میکروگرم در لیتر) در سه تکرار برای 12 روز در آزمایشگاه کشت جلبک مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج نشان داد که میزان فسفر محیط ب...

متن کامل

ارزیابی کالوس زایی وباززایی ژنوتیپ های برنج ازطریق کشت بساک

این تحقیق بمنظور ارزیابی ژنوتیپ 5 رقم برنج و بعضی از f1 های حاصل از این ارقام در کشت بساک انجام پذیرفت . واکنش این ارقام و تعدادی از آنها در ایجاد کالوس و قدرت باززایی از کالوس ها در محیط کشت های مختلف کالوس زایی بنام های fj1 ، fj4 ، g1 و l8 مشتق شده از محیط کشت اصلی موراشیک واسکوگ مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفتند . با بررسی و تعیین درصد کالوس های ایجاد شده ازبساک و تعداد گیاهچه های باززا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه زابل - دانشکده کشاورزی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023