بررسی سازگاری گرده افشانی و رشد لوله گرده ارقام شاهرود 12و21 بادام (prunus amygdalus batch)

پایان نامه
چکیده

چکیده ندارد.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی سازگاری گرده افشانی وانتخاب گرده زای مناسب برای ارقام تجاری بادام

بادام (Prunus amygdalus B) به‌دلیل خود ناسازگاری نیاز به دگر گرده‌افشانی دارد، بنابر این انتخاب گرده‌زای مناسب می‌تواند، مهم باشد. این تحقیق به منظور انتخاب گرده‌زای مناسب برای ارقام دیرگل انتخابی، در ایستگاه تحقیقات باغبانی مشکین شهر و بخش تحقیقات باغبانی در سال‌های 1391 و 1392 انجام شد. برای گرده‌افشانی طرح به صورت بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار از هر رقم مادری در نظر گرفته شد و روی هر در...

متن کامل

گرده افشانی، رشد لوله گرده و تعیین پلی نایزر (گرده دهنده) مناسب برای گیلاس (.Prunus avium L) رقم قرمز رضاییه

گیلاس یکی از مهم ترین میوه های مناطق معتدله در دنیا است. اکثر ارقام گیلاس به دلیل خود ناسازگاری، همواره مشکلاتی را از نظر تلقیح و میوه دهی به همراه داشته اند، لذا برای تولید میوه تجارتی نیاز به گرده دهنده مناسب و سازگار دارند. در این آزمایش گیلاس رقم قرمز رضاییه به عنوان گرده گیرنده با دانه گرده ارقام زرد دانشکده، پروتیوا، صورتی لواسان، حاج یوسفی، مشکین شهر و همچنین قرمز رضاییه گرده افشانی شد. ...

متن کامل

مطالعه گرده افشانی سازگاری و انتخاب بهترین گرده زا برای ارقام زیتون

برای بررسی میزان سازگاری و تعیین بهترین گرده زای مناسب باری ارقام روغنی بلیدی ماری و مانزوانیلا در سالهای 1378 - 1376 تیمار های گرده افشانی بصورت گرده افشانی آزاد و دگر گرده افشانی مورد مطالعه قرار گرفت نتایج این تحقیق نشان دادکه کلیه ارقام مورد مطالعه دارای خود ناسازگاری می باشد اما درجه خود ناسازگاری تحت تاثیر عوامل رقم و سال می باشد در بررسی رشد لوله گرده به روش رنگ آمیزی با آنیلین آبی خود ن...

متن کامل

ارزیابی سازگاری گرده افشانی وانتخاب گرده زای مناسب برای ارقام تجاری بادام

بادام (prunus amygdalus b) به دلیل خود ناسازگاری نیاز به دگر گرده افشانی دارد، بنابر این انتخاب گرده زای مناسب می تواند، مهم باشد. این تحقیق به منظور انتخاب گرده زای مناسب برای ارقام دیرگل انتخابی، در ایستگاه تحقیقات باغبانی مشکین شهر و بخش تحقیقات باغبانی در سال های 1391 و 1392 انجام شد. برای گرده افشانی طرح به صورت بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار از هر رقم مادری در نظر گرفته شد و روی هر در...

متن کامل

گرده افشانی، رشد لوله گرده و تعیین پلی نایزر (گرده دهنده) مناسب برای گیلاس (.prunus avium l) رقم قرمز رضاییه

گیلاس یکی از مهم ترین میوه های مناطق معتدله در دنیا است. اکثر ارقام گیلاس به دلیل خود ناسازگاری، همواره مشکلاتی را از نظر تلقیح و میوه دهی به همراه داشته اند، لذا برای تولید میوه تجارتی نیاز به گرده دهنده مناسب و سازگار دارند. در این آزمایش گیلاس رقم قرمز رضاییه به عنوان گرده گیرنده با دانه گرده ارقام زرد دانشکده، پروتیوا، صورتی لواسان، حاج یوسفی، مشکین شهر و همچنین قرمز رضاییه گرده افشانی شد. ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده کشاورزی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023