سرمایه فرهنگی و هویت اجتماعی (بررسی رابطه سرمایه فرهنگی و شکل گیری هویت اجتماعی در میان دانشجویان دانشگاه گیلان)

پایان نامه
چکیده

چکیده ندارد.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

سرمایه فرهنگی و هویت جمعی؛ مطالعه پیمایشی دانشجویان دانشگاه کردستان

بر مبنای دیدگاه‌های نظری تلفیقی، هویت‌یابی فرایندی دیالکتیکی و دوسویه است و در کنار عوامل سطح کلان، قابلیت بازاندیشی هویتی به میزان برخورداری از سرمایه‌ها و منابع مادی و فرهنگی وابسته است. پژوهش حاضر در چارچوب دیدگاه‌های نظری تلفیقی به بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی بر ابعاد هویت جمعی دانشجویان دانشگاه کردستان پرداخته است. این تحقیق از نوع پیمایشی است که در طی آن با 325 نفر از دانشجویان دانشگاه کردس...

متن کامل

رابطه دینداری و سرمایه خانوادگی (سرمایه اجتماعی- فرهنگی) با سازگاری اجتماعی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه ارومیه)

  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه دینداری و سرمایه خانوادگی (سرمایه اجتماعی- سرمایه فرهنگی) با سازگاری اجتماعی است. روش پژوهش به لحاظ هدف کاربردی، به لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات پیمایشی است. برای گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل دانشجویان دانشگاه ارومیه بود که 380 نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ارومیه انتخاب شد. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه دینداری بر...

متن کامل

نقش منابع هویت و معرفت در تشکیل سرمایه اجتماعی در میان دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان

Objectives: social capital is a concept developed in sociology an also used in business, organizational behavior, political science and economics. In this article the process of social capital formation in a sample of university students is reported. Method: To develop an empirical model, we have assumed that individuals have two kinds of sources to form their social capitals: “identity so...

متن کامل

بررسی رابطه سرمایه فرهنگی و هویت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب

چکیده در این تحقیق رابطه سرمایه فرهنگی و هویت اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است.سرمایه و هویت از مقولاتی هستند که رابطه متقابل آنها اساس زندگی اجتماعی بوده و تلاش محققان در طول تاریخ برای تبیین اهمیت آنها می باشد.هدف کلی پژوهش تعیین رابطه میزان سرمایه فرهنگی و میزان گرایش به هویت اجتماعی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب می باشد. روش این تحقیق، پیمایشی می باشد که اطلاعات با استفاده از...

15 صفحه اول

نقش منابع هویت و معرفت در تشکیل سرمایه اجتماعی در میان دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان

Objectives: social capital is a concept developed in sociology an also used in business, organizational behavior, political science and economics. In this article the process of social capital formation in a sample of university students is reported. Method: To develop an empirical model, we have assumed that individuals have two kinds of sources to form their social capitals: “identity so...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023