بررسی میزان بلوغ سازمان در استفاده از رویکرد کسب و کار الکترونیک

پایان نامه
چکیده

چکیده ندارد.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی عوامل تأثیرگذار در بلوغ سازمان در رویکرد به کسب و کار الکترونیکی با استفاده از مدل FCM

سنجش بلوغ سازمان در حوزه کاربردی‌سازی کسب و کار الکترونیک امری کاملاً کیفی است و نمی‌توان تأثیر عوامل تأثیرگذار بر آن را به راحتی تبدیل به مقادیر کمی نمود و مورد سنجش قرار داد. بنابراین باید به دنبال مکانیزمی بود تا بتوان نوع و میزان تأثیر عوامل مختلف را بر روی سطح بلوغ سازمان و بر روی دیگر عوامل فرموله نمود. به منظور بررسی این موضوع لازم است دو موضوع تأثیر عوامل بر رشد رویکرد کسب و کار الکترونی...

متن کامل

مدل هوشمند سنجش بلوغ سازمان در حوزه کسب و کار الکترونیک

یکی از پرجاذبه ترین زمینه ای کاربرد فناوری اطلاعات، کسب وکار الکترونیکی است. مدیران سازمان ها باید به نبال راهکاری برای تصمیم گیری در راستای بهینه سازی آمایش منابع در این حوزه باشند تا نحوه تخصیص های هزینه ای و سرمایه ای خود را در این حوزه در سطوح عالی و راهبردی کنترل کنند. پرداختن به این موضوع نیازمند آن است که مدیران سازمان، سطح توسعه یافتگی خود را در حوزه کسب وکار الکترونیکی مشخص نمایند و با...

متن کامل

بررسی عوامل تأثیرگذار در بلوغ سازمان در رویکرد به کسب و کار الکترونیکی با استفاده از مدل fcm

سنجش بلوغ سازمان در حوزه کاربردی سازی کسب و کار الکترونیک امری کاملاً کیفی است و نمی توان تأثیر عوامل تأثیرگذار بر آن را به راحتی تبدیل به مقادیر کمی نمود و مورد سنجش قرار داد. بنابراین باید به دنبال مکانیزمی بود تا بتوان نوع و میزان تأثیر عوامل مختلف را بر روی سطح بلوغ سازمان و بر روی دیگر عوامل فرموله نمود. به منظور بررسی این موضوع لازم است دو موضوع تأثیر عوامل بر رشد رویکرد کسب و کار الکترونی...

متن کامل

بررسی میزان استفاده از کاربری‌های کسب و کار الکترونیک (نمونه پژوهی: مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری)

هدف: هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان استفاده از کاربری‌های کسب‌وکار الکترونیک در مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری شیراز است. روش‌شناسی: روش پژوهش، پیمایشی و از نوع توصیفی- تحلیلی است. جامعه پژوهش شامل کلیه کارکنان مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری شیراز است. ابزار پژوهش سیاهه ارزیابی است و سؤالات پژوهش در سه بخش کارکردهای داخلی، ارتباطات و همکاری‌های سازمانی و تجارت الکترونیکی مطرح ...

متن کامل

انتخاب رویکرد مهندسی مجدد در تحول سازمان از بهبود مستمر تا بازسازی محدوده کسب و کار

در این مقاله پس از مرور ادبیات موجود و در حال شکل گیری مروری نقادانه بر نظری های موجود مهندسی مجدد فرایندها انجام شده و از منظری راهبردی چارچوبی تکمیلی به هم راه چند فرضیه پیشنهادی به منظور درک نظر یو تبیین بهتر مهندسی مجدد در عمل ارائه گردد

متن کامل

تأثیر بلوغ سازمانی بر آمادگی الکترونیک سازمان

هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل کلیدی بلوغ سازمانی موثر در آمادگی الکترونیک سازمان (دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت) می­باشد که به روش توصیفی- همبستگی انجام گردید. جامعه آماری پژوهش، اعضاء هیأت علمی، مدیران و رؤسای دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت بودند که 77 نفر آنان براساس جدول تعیین حداقل حجم نمونه بارتلت و همکاران و به روش نمونه­گیری طبقه­ای انتخاب شدند. ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه بود که روایی و پایای...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023