کنشهای اجرایی در کودکان مبتلا به ناتوانی ریاضی

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
  • نویسنده انوشه امین زاده
  • استاد راهنما حمیدرضا حسن آبادی
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1389
چکیده

چکیده ندارد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

عملکرد حافظه کاری در کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری ریاضی

. مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی عملکرد مؤلفه های حافظه کاری (مجری مرکزی، مدار آوایی و بخش دیداری-فضایی) در دانش آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری ریاضی (md) و مقایسه آنها با همتایان عادی انجام شد. روش: 30 دانش آموز دختر و پسر md مرکز ناتوانی‏های یادگیری شهر زنجان انتخاب و با 30 نفر از دانش آموزان عادی که از لحاظ هوش، سن، جنس و پایه تحصیلی همتا شده بودند مقایسه شدند. آزمودنی ها با استفاده از تکال...

متن کامل

مقایسه ی کارکردهای اجرایی در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه بیش فعالی، ناتوانی در یادگیری و کودکان بهنجار

این پژوهش جهت مقایسه‌ی کارکردهای اجرایی در کودکان مبتلا به اختلال نقص‌توجه‌ بیش‌فعالی، ناتوانی در یادگیری و کودکان بهنجار انجام‌ شد. روش‌کار: پژوهش ‌مقایسه‌ای حاضر بر روی تمامی دانش‌آموزان سوم ابتدایی تا اول راهنمایی که در سال 1386 در مدارس عادی و مراکز کودکان استثنایی شهر اردبیل تحصیل می‌کردند اجرا شد. شصت آزمودنی  شامل 20 پسر مبتلا به اختلال نقص‌توجه ‌بیش‌فعالی، 20 کودک مبتلا به ناتوانی در ی...

متن کامل

بررسی ارتباط کنشهای اجرایی و اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان مبتلا به ناتوانی های یادگیری شهر کرمان

اهداف پژوهش حاضر بررسی رابطه برخی از مولفه های کنش های اجرایی از جمله بازداری، انعطاف پذیری شناختی و حافظه کاری با اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری است. همچنین بررسی این مسئله که کدام یک از مولفه های کنش های اجرایی نقش بیشتری داشته و پیش بینی کننده بهتری برای اهمال کاری تحصیلی هستند. طرح پژوهش از حیث گردآوری داده ها در دسته تحقیقات توصیفی غیر آزمایشی قرار می گیرد، همچنی...

مهارتهای بنیادی در کودکان دارای ناتوانی ریاضی و ناتوانی توأم ریاضی و خواندن

هدف پژوهش حاضر تعیین مهارت‌های بنیادی 103 دانش‌آموز پایة چهارم دارای ناتوانی ریاضی بر اساس آزمون ایران کی‌مت (هومن و محمداسماعیل، 1381) و ناتوانی توأم ریاضی و خواندن بر اساس خرده‎آزمون خواندن کلمه‌ها در آزمون خواندن ( کرمی‌نوری و مرادی، 1387) بود. نمونه متشکل بود از سه گروه که از لحاظ بهرة هوش همگن شده بودند: کودکان واجد ناتوانی ریاضی و توانایی متوسط در خواندن (24 نفر)، ناتوانی توأم در خواندن و...

متن کامل

بررسی اثربخشی نوروفیدبک در امواج مغزی، کارکردهای اجرایی و عملکرد ریاضی کودکان مبتلا به اختلال یادگیری خاص با اسپیسیفایر ریاضی

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی نوروفیدبک در امواج مغزی، کارکردهای اجرایی و عملکرد ریاضی کودکان مبتلا به اختلال یادگیری خاص با اسپیسیفایر ریاضی است. این مطالعه به صورت تک آزمودنی از نوع طرح چند خط پایه با استفاده از یک رفتار در افراد مختلف انجام گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه­ی دانش­آموزان 7 تا 9 ساله دارای اختلال یادگیری خاص با اسپیسیفایر ریاضی شهر تهران بود. جهت انتخاب شرکت­کنندگان،...

متن کامل

مقایسه کارکردهای اجرایی کودکان مبتلاء به ناتوانی یادگیری ریاضیات با کودکان دارای ناتوانی خواندن، نوشتن و عادی

مقدمه: مشکلات تحصیلی و به­ویژه مشکلات ویژه یادگیری در کودکان توجه زیادی به خود جلب کرده است. یکی ازابعاد مورد توجه بررسی ویژگی­های نوروسایکولوژیک در این کودکان است. هدف این پژوهش مطالعه کارکردهای نوروسایکولوژیک مورد سنجش آزمون دسته بندی کارت ویسکانسین (WCST) (انعطاف پذیری شناختی، درجامانی، زمان، کوشش الگوی اول) در کودکان دارای دارای ناتوانی یادگیری در ریاضیات و مقایسه آنان با کودکان عادی و با ک...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022