بررسی تاثیر راهبردهای درک و فهم خواندن، بر درک مطلب دانش آموزان پایه های چهارم و پنجم ابتدایی شهر ارسنجان در سال تحصیلی 88-1387

پایان نامه
چکیده

چکیده ندارد.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر آموزش مهارت های آگاهی واج شناختی بر سرعت خواندن و درک مطلب دانش آموزان نارساخوان پایه دوم ابتدایی

خواندن درست و درک آنچه خوانده می‌شود همیشه یک دغدغه است که در صورت ناتوانی در این حوزه، فرد دچار نارسایی در خواندن می‌شود پس خواندن یک مشکل پیش رونده است که بر سایر حوزه‌ها ی آموزشی آسیب می‌ز‌ند. لذا این پژوهش با هدف تعیین تاثیر آموزش مهارت‌های آگاهی واج‌شناختی بر سرعت خواندن و درک مطلب دانش‌آموزان نارساخوان پایه دوم ابتدایی انجام گرفت. طرح پژوهش نیمه آزمایشی به صورت پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه...

متن کامل

اثربخشی تلفیقی راهبردهای خودنظارتی و سکوسازی فراشناختی بر درک مطلب و انگیزش خواندن دانش‌آموزان پایه چهارم ابتدایی

مقدمه: در زمینه درک مطلب، پژوهشگران یا دیدگاه شناختی-اجتماعی دارند و یا دارای دیدگاه یادگیری خودتنظیم هستند. خلاء تلفیق دیدگاه شناختی-اجتماعی و یادگیری خود تنظیم وجود دارد. هدف پژوهش حاضر تلفیق دیدگاه شناخت اجتماعی (سکوسازی) و یادگیری خود تنظیم (راهبردهای خودنظارتی و فراشناختی) جهت بهبود درک مطلب و انگیزش خواندن دانش‌آموزان می‌باشد. روش کار: روش پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی پیش‌آزمون پس‌آزمون با گ...

متن کامل

اثربخشی آموزش راهبردهای درک مطلب بر پیشرفت خواندن دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی

زمینه و هدف: ناتوانی­ های یادگیری مهم­ترین علت عملکرد ضعیف تحصیلی محسوب می­شوند و تقریبا 6 درصد از دانش‌آموزان مدارس عمومی با یک نوع ناتوانی یادگیری شناسایی می‌شوند. بین سال های 1991 تا 2000، در تشخیص ناتوانی یادگیری، حدود 5/28 درصد افزایش وجود داشته است. با توجه به اهمیت پیشگیری اولیه و مداخله زودهنگام در این زمینه، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش راهبردهای درک مطلب (آموزش دوجانبه) بر پیشر...

متن کامل

بررسی سطح خواندن و درک مطلب دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی بر اساس برخی متغیرهای اجتماعی

پس از گفتار، خواندن از اساسی ترین وسایل انتقال اطلاعات و نیز پایه یاد گیری سایر علوم است . مشکلات خواندن، مهمترین عامل عدم موفقیت در مدرسه دانسته شده و در واقع ساده ترین نشانه ای است که با کمک آن می توان شکست کودک را در بسیاری از زمینه های تحصیلی پیش بینی کرد . عملکرد خواندن مستلزم در هم آمیختن دو فرآیند پایه و اساسی است که عبارتند از : رمز گردانی شکل نوشتاری گفتار و درک پیامی که از طریق شکل نو...

15 صفحه اول

ساخت و هنجار یابی آزمون خواندن و درک مطلب دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی فیروزآباد

چکیده هدف از پژوهش حاضر،ساخت وبررسی پایایی ،روایی و هنجاریابی آزمون سنجش توانایی خواندن و درک مطلب در مورد دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی شهرستان فیروزآباد بود. جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی که در سال تحصیلی 90-89 در غالب 45 دبستان مشغول به تحصیل بودند و کلیه آنها شامل 458 نفر پسر و 464 نفر دختر به روش سرشماری انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری شامل آزمون خواندن و درک ...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023