ارزیابی مدل wepp در برآورد رسوب و فرسایش آبی (مطالعه موردی: حوزه تیمارجان اقلید)

پایان نامه
چکیده

چکیده ندارد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی مدل WEPP برای برآورد فرسایش بین‌شیاری در شرایط آزمایشگاهی

در دهه‌های اخیر به منظور شبیه‌سازی و تخمین فرسایش آبی، مدل‌های فرآیندی مختلفی ارائه شده ‌است که ادعا می‌شود بر اساس فرآیندهای مؤثر در فرسایش خاک استوار هستند. از جمله مهمترین این مدل‌ها، مدل‌ WEPP است که در آن به منظور تخمین میزان فرسایش (جداشدن ذرات از بستر خاک و انتقال آن‌ها)، بین فرآیندهای بین‌شیاری و شیاری تفکیک قائل شده‌ و برای هرکدام معادله جداگانه‌ای ارائه نموده است. در تحقیق حاضر به منظ...

متن کامل

ارزیابی کارایی مدل WEPP در برآورد رسوب حوزه آبخیز سولاچای- اردبیل

Water and soil are the most important natural resources of each country and are the foundation of human life. Soil erosion and sediment production causes reduced fertility of arable land and therefore are threatening human life On the other hand, increasing sedimentation amount in watersheds has an important role in reducing useful life of dams and dewatering reducing capacity of them. Thus the...

متن کامل

ارزیابی کمّی شدت فرسایش آبی با استفاده از مدل منطقه‌ای برآورد فرسایش و تولید رسوب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز نیر، اردبیل)

در مطالعات فرسایش خاکْ نحوة ارزیابی خطر فرسایش و پهنه‌بندی اراضی به درجات با شدت‌های مختلف فرسایش از طریق مدل‌سازی اهمیت فراوانی دارد. در این تحقیق، مدل منطقه‌ای ارائه‌شده برای ارزیابی رفتار و خطر فرسایش آبی و نیز برآورد فرسایش و رسوب منطبق با ویژگی‌های منطقة تحقیق ارزیابی شد. این مدل نخست در حوزة آبخیز بالغلی‌چای، در مجاورت منطقة تحقیق، ارائه شد. مدل‌سازی فرسایش و تولید رسوب منطقه با ‏الگوگرفتن...

متن کامل

ارزیابی کارایی مدل wepp در برآورد فرسایش و رسوب (مطالعه موردی:حوزه آنالوچه و گرگک)

پیش بینی مکانی فرسایش آبی و تولید رسوب با استفاده از انواع مدل های فیزیکی، ریاضی، آماری و تجربی در نقاط مختلف جهان انجام شده است. اما بعضی از این مدل ها به دلیل کاستی های فراوان، نمی توانند برآورد دقیقی از مقدار و شدت فرسایش آبی و تولید رسوب ارائه دهند. همچنین این مدل ها در مشخص کردن توزیع مکانی فرسایش و رسوب از دقت کافی برخوردار نیستند. پیشرفت علم و تکنولوژی، استفاده از نرم افزارها و مدل های ر...

ارزیابی کارایی مدل wepp در برآورد رسوب حوزه آبخیز سولاچای- اردبیل

آب و خاک حاصل­خیز مهم­ترین منابع طبیعی هر کشور و پایه و اساس حیات بشر به شمار می­آیند. فرسایش خاک و تولید رسوب باعث کاهش حاصلخیزی زمین­های زراعی و در نتیجه به مخاطره افتادن حیات انسان می­شود، از طرف دیگر افزایش میزان رسوبدهی حوزه­های آبخیز نقش مهمی در کاهش عمر مفید سدها و کاهش ظرفیت آبگیری آنها دارد، بنابراین بررسی و مطالعه­ی فرسایش خاک و برآورد رسوب خروجی حوزه­های آبخیز امری ضروری می­باشد. انج...

متن کامل

ارزیابی کمّی شدت فرسایش آبی با استفاده از مدل منطقه ای برآورد فرسایش و تولید رسوب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز نیر، اردبیل)

در مطالعات فرسایش خاکْ نحوة ارزیابی خطر فرسایش و پهنه بندی اراضی به درجات با شدت های مختلف فرسایش از طریق مدل سازی اهمیت فراوانی دارد. در این تحقیق، مدل منطقه ای ارائه شده برای ارزیابی رفتار و خطر فرسایش آبی و نیز برآورد فرسایش و رسوب منطبق با ویژگی های منطقة تحقیق ارزیابی شد. این مدل نخست در حوزة آبخیز بالغلی چای، در مجاورت منطقة تحقیق، ارائه شد. مدل سازی فرسایش و تولید رسوب منطقه با ‏الگوگرفتن...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023