تأثیر عوامل اجتماعی (خانواده، اولیاء مدرسه و گروه دوستان) بر بزهکاری نوجوانان شهر تبریز

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی
  • نویسنده رحمان شهبازی
  • استاد راهنما تهمورث بشیریه
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1388
چکیده

چکیده ندارد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی جامعه‏ شناختی سهم عوامل ساختاری و یادگیری اجتماعی در بزهکاری نوجوانان مناطق حاشیه‏ نشین شهر تبریز

نوجوانان، سرمایه‏ی اصلی هر جامعه‏ای محسوب می‏شوند که در پویایی و تداوم حیات نظام اجتماعی و رشد و توسعه‏ی همه‏جانبه‏ی آن، نقش بسزایی دارند؛ از طرفی، مسأله‏ی بزهکاری این قشر می‏تواند یک مانع جدی در راه شکوفایی استعدادهای فردی و توسعه و ترقی قلمداد شود. بنابراین مطالعه‏ی حاضر با هدف شناخت سهم عوامل ساختاری یادگیری اجتماعی در تبیین بزهکاری نوجوانان مناطق حاشیه‏نشین شهر تبریز نگاشته شده است.روش تحقی...

متن کامل

بررسی جامعه‏ شناختی سهم عوامل ساختاری و یادگیری اجتماعی در بزهکاری نوجوانان مناطق حاشیه‏ نشین شهر تبریز

نوجوانان، سرمایه‏ی اصلی هر جامعه‏ای محسوب می‏شوند که در پویایی و تداوم حیات نظام اجتماعی و رشد و توسعه‏ی همه‏جانبه‏ی آن، نقش بسزایی دارند؛ از طرفی، مسأله‏ی بزهکاری این قشر می‏تواند یک مانع جدی در راه شکوفایی استعدادهای فردی و توسعه و ترقی قلمداد شود. بنابراین مطالعه‏ی حاضر با هدف شناخت سهم عوامل ساختاری یادگیری اجتماعی در تبیین بزهکاری نوجوانان مناطق حاشیه‏نشین شهر تبریز نگاشته شده است.روش تحقی...

متن کامل

بررسی عوامل اجتماعی در بزهکاری نوجوانان شهر همدان با تاکید بر عامل خانواده اولیای مدرسه و گروه دوستان

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی عوامل اجتماعی در بزهکاری نوجوانان شهر همدان با تاکید بر تاثیر خانواده،اولیای مدرسه و گروه دوستان می باشد. این پژوهش شامل دوبخش می باشد بخش اول به کلیات و اهمیت بزهکاری،جرایم نوجوانان و حالات خطرناک انهاو علل ارتکاب بزه وتاثیر عوامل اجتماعی ان می پردازد. بخش دوم به تجزیه وتحلیل توصیفی تاثیر خانواده ، اولیای مدرسه ، گروه دوستان وازمون فرضیات و نتیجه گیری می پردازد جا...

15 صفحه اول

انحراف اجتماعی جوانان در آیینة پژوهش‏ها

مقالة حاضر، پیرامون این سؤال مهم می باشد که رفتار انحرافی و کجروی اجتماعی نوجوانان و جوانان تابع و مرتبط با چه عوامل و شرایطی است ؟ در این نوشتار کوشش شده است تا سؤال مزبور با کاوش در پژوهش های انجام شدة مرتبط با بزهکاری جوانان به کمک فن تحلیل ثانوی پاسخ داده شود. پژوهش های مذکور پس از غربال گری لازم به تعداد 57 پژوهش محدود شدند و براساس ملاک های شکلی و محتوایی از پیش تعیین شده ای ، مورد بررسی ...

متن کامل

بررسی عوامل موثر بر تکرار سرقت نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربیت شهر سنندج

موضوع این مطالعه بررسی عوامل موثر بر تکرار سرقت نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربیت شهر سنندج می باشد . تقسیم بندی های اجتماعی مربوط به چشم انداز های نظری انحرافات اجتماعی از قبیل نظریات ساختار خانواده ، اختلاف خانوادگی و رشد شخصیت ، همنشینی افتراقی ، نظریه آنومی دورکیم ، حمایت های گروهی ، نظریه برچسب ، نظریه مبادله و نطریه ناکامی منزلت مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت از چارچوب نظری تلفیقی این ...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}