رابطه متقابل فساد و مقبولیت قانون

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی
  • نویسنده آزاده چلبی
  • استاد راهنما فیروز محمودی
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1388
چکیده

چکیده ندارد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

فساد سیاسی و اداری: تاثیرات متقابل و نقش عوامل اجتماعی

فساد مشکلی فراگیر در دنیاست که به سختی می‌توان درباره اثرات مخرب آن اغراق کرد. دو نوع فساد یکی پرداخت رشوه برای دور زدن قانون (فساد اداری) و دیگری نفوذ به حاکمیت برای تغییر قانون (فساد سیاسی) را می‌توان از یکدیگر متمایز کرد. با بررسی هر دو نوع فساد در 57 کشور نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که یک رابطه مکمل بین فساد سیاسی و اداری وجود دارد. البته این ارتباط متقارن نیست و تاثیر فساد اداری بیشتر است....

متن کامل

بررسی شاخصهای حکمرانی خوب و رابطه آنها با فساد اداری در بانک پارسیان شهر تهران

این پژوهش به بررسی شاخصهای حکمرانی خوب در بانک پارسیان شهر تهران میپردازد و هدف از آن مطالعه ی شاخصهای حکمرانی خوب که شامل : مشارکت ، پاسخگویی ، شفافیت ، حاکمیت قانون ، مسئولیت پذیری ، اجماع محوری ، انصاف و عدالت ، کارایی و اثر بخشی و بررسی رابطه ی این شاخصها با عامل فساد اداری میباشد. این تحقیق یک تحقیق میدانی است که در آن از پرسشنامه ی محقق ساخته ، به عنوان ابزار جمع آوری داده استفاده شده اس...

فساد سیاسی و اداری: تاثیرات متقابل و نقش عوامل اجتماعی

فساد مشکلی فراگیر در دنیاست که به سختی می توان درباره اثرات مخرب آن اغراق کرد. دو نوع فساد یکی پرداخت رشوه برای دور زدن قانون (فساد اداری) و دیگری نفوذ به حاکمیت برای تغییر قانون (فساد سیاسی) را می توان از یکدیگر متمایز کرد. با بررسی هر دو نوع فساد در 57 کشور نتایج بدست آمده نشان می دهد که یک رابطه مکمل بین فساد سیاسی و اداری وجود دارد. البته این ارتباط متقارن نیست و تاثیر فساد اداری بیشتر است....

متن کامل

بررسی عملی وضعیت اجرای قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد 1390 - غفور خوئینی-امین‌حسین رحیمی

فساد توزیع عادالنه فرصت های اقتصادی و درآمدها، برقراری عدالت اجتماعی و افزایش رفاه عمومی، حذف انحصار طلبی، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد نظام اداری سالم را تحت تاثیر قرارداده و سبب کاهش کیفی سرمایه اجتماعی کشور می گردد. از این رو همواره در سطح سیاستگذاریهای کالن جمهوری اسالمی ایران مبارزه با فساد مورد توجه قرار گرفته است لذا متعاقب تصویب و الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد) مری...

متن کامل

اثر شاخص های حکمرانی بر بازده شاخص قیمت سهام گروه های صنعتی بازار سهام تهران

رونق بازار سرمایه موجب افزایش سرمایه گذاری خصوصی و تولید ملّی می شود. شناسایی متغیّرهای موثر بر قیمت سهام یکی از عواملی است که امکان هدایت بازار سرمایه را به وضعیت ثبات و رونق اقتصادی فراهم می آورد. شاخص قیمت سهام تابع متغیّرهای مختلفی از جمله عوامل نهادی است. مطلوب بودن عوامل نهادی مثل شاخص های حکمرانی، فضای مطمئن، باثبات و کم خطری را برای سرمایه گذاری بیش تر فراهم کرده و موجب کارآمدی بیشتر بازار...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}