جداسازی سویه قارچی مولد اسیدپروتئاز و کلون سازی و بیان ژن پروکیموزین در مخمر pichia pastoris

پایان نامه
چکیده

چکیده ندارد.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

همسانه سازی و بیان ژن لیپاز باسیلوسbacillus pumilus در مخمر pichia pastoris

لیپازها (تری آسیل گلیسرول آسیل هیدرولازها ec 3.1.1.3) هیدرولیز تری آسیل گلیسرول به اسیدهای چرب و گلیسرول را در حد فاصل لایه چربی و آب کاتالیز می کند. این آنزیم ها کاربردهای فراوانی در صنایع غذایی، کشاورزی، روغن، چوب و کاغذ، پزشکی و دارویی دارند. در این تحقیق ژن لیپاز باکتریایی باسیلوس پامیلوس بومی در میزبان پیکیاپاستوریس همسانه سازی و بیان شد. ژن لیپاز در حامل کلونینگ pgem5zf همسانه سازی شد و س...

متن کامل

همسانه سازی و بیان ژن کد کننده اگزوسلولاز cel6b باکتری thermobifidia fusca در مخمر pichia pastoris

بیوماس لیگنوسلولزی فراوانترین ترکیب آلی بر روی زمین بوده و با توجه به چشم انداز اتمام سوختهای فسیلی و بازار متغیر انرژی، به منظور تامین سوخت مایع حمل و نقل بسیار مورد توجه قرار دارد. هیدرولیز آنزیمی سلولز به مخلوطی از آنزیم های اندوگلوکاناز، اگزوگلوکاناز یا سلوبیوهیدرولاز (نوع i و ii) و بتاگلوکوزیدازها نیاز دارد. از آنجایی که فرآورده های گلوکز و سلوبیوز مهارکننده های قوی در هیدرولیز آنزیمی سلول...

جداسازی و همسانه سازی ژن لاکتوفرین شتر عربی camelus dromedairus و بیان آن در مخمر pichia pastoris

تولید پروتئین و پپتید هایی با خواص ضد میکروبی یکی از زمینه های جذاب در تکنولوژی تولید پروتئین های نوترکیب است. پروتئین لاکتوفرین و پپتید مشتق شده از آن، لاکتوفریسین، علاوه بر خواص ضد میکروبی، خواص دیگری همچون خواص ضد ویروسی، ضد توموری و ضد التهابی را نیز از خود نشان داده اند. ژن لاکتوفرین شتر از بافت پستانی شتر جداسازی و پس از همسانه سازی آن در ناقلptz57r/t، توالی مربوطه تایید و در ناقل بیان ph...

همسانه سازی و بیان ژن fsh گاوی در مخمر pichia pastoris

هورمون محرک فولیکول گاوی (fsh) به خانواده هورمون های گلیکوپروتئینی تعلق دارد که از غده هیپوفیز یا جفت ترشح می شوند. این هورمون یک هترو دایمر می باشد که از زیر واحد آلفا (مشترک در همه هورمون های گلیکوپروتئینی) و زیر واحد بتا (اختصاصی هر هورمون) تشکیل شده است. fsh گاوی در تکنولوژی تولید مثل، مانند سوپراوولاسیون حیوانات مزرعه ای و درمان سندرم پلی سیستیک تخمدان استفاده می شود. همچنین این هورمون برا...

همسانه سازی و بیان ژن fsh گوسفندی در مخمر pichia pastoris

هورمون محرک فولیکول، پروتئینی دوبخشی است که از زیر واحد آلفا و بتا تشکیل شده است. این دو زیر واحد با پیوند غیر کووالانسی به هم مرتبط هستند. هورمون fsh نقش مهمی در تنظیم بلوغ تخمک بازی می کند و یک عنصر کلیدی برای رشد فولیکول در تخمدان میش می باشد. هدف این مطالعه کلون و بیان زیر واحدهای هورمون محرک فولیکول گوسفندی در مخمر pastoris pichia است. برای این منظور ژن های دو زنجیره آلفا و بتا fsh گوسفن...

جداسازی و کلون کردن hbeag و ساخت سوش بیانی pichia pastoris برای این آنتی ژن

در این پژوهش ژن hbeag از ژنوم کامل hbv سویه ayw با روش pcr جداسازی شد. محصول pcr پس از تخلیص و آنالیز با آنزیم های محدودکننده و انجام مراحل کلونینگ در وکتور puc18 جهت بررسی نهایی به وسیله واکنش های ترادف یابی(sequancing) با تکنیک alf مورد تایید قرار گرفت . در مرحله بعد ژن e آنتی ژن در وکتورهای بیانی phild2 و phils1 که وکتورهای دوسو(shuttle) برای مخمر pichia pastoris و باکتری e.coli می باشند، تح...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم پایه

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023