بررسی استفاده از جلبک ها در پایش زیستی فلزات سنگین (سرب، کادمیوم، مس، روی و آهن)در مناطق بین جزر و مدی جزیره هرمز

پایان نامه
چکیده

چکیده مطالعه وضعیت آلودگی (پایش) اکوسیستم های بین جزرومدی به فلزات سنگین با اندازه گیری آن ها در اجزاء غیر زنده این اکوسیستم ها و موجودات زنده ساکن آن ها (پایشگر های زیستی) امکان پذیر می باشد. پایش زیستی فلزات سنگین در محیط های ساحلی با استفاده از موجودات زنده مختلفی صورت می گیرد که برخی جلبک های دریایی نیز در این میان دارای جایگاهی مناسب می باشند. هدف از این پژوهش بررسی سطوح آلودگی فلزات سنگین و تغییرات مکانی و زمانی آن ها در سواحل جزیره هرمز بوده وبر این اساس غلظت فلزات سنگین سرب، کادمیوم، مس، روی و آهن در رسوبات و یازده گونه از جلبک های دریایی سبز، قهوه ای و قرمز مناطق بین جزر و مدی جزیره هرمز اندازه گیری شد. نمونه برداری از رسوبات و جلبک ها از چهار ایستگاه و به صورت فصلی انجام گرفت. هضم نمونه های جلبک و رسوب با استفاده از دستگاه آون ماکرویو صورت گرفته و غلظت فلزات توسط دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد. محدوده غلظت فلز سرب در رسوبات جزیره هرمز بین 1/90-1/3، کادمیوم6/8-5/0، مس1/31-8/2، روی 8/69-5/12 و آهن 76792-7369 میکروگرم بر گرم وزن خشک قرار داشت. مقایسه غلظت فلزات سنگین اندازه گیری شده در رسوبات ایستگاه های مورد مطالعه جزیره هرمز با استاندارد های جهانی رسوبات نشان می دهد که به جز کادمیوم غلظت دیگر فلزات ذکر شده در بالا برای موجودات زنده مرتبط با رسوبات، در سطحی مناسب قرار دارند. نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان داد که دلیل غلظت بالای فلز کادمیوم در رسوبات سطحی مناطق بین جزرومدی این جزیره می تواند ساختمان زمین شناختی جزیره هرمز یه عنوان یک گنبد نمکی باشد. پایش زیستی فلزات سنگین سرب، کادمیوم، مس و روی در جزیره هرمز با استفاده از جلبک های دریایی نیز نشان داد که مناطق بین جزر و مدی این جزیره در ردیف مناطق نسبتاَ آلوده دنیا به فلزات سنگین قرار دارند. این نتایج نشان می دهند که غلظت های در دسترس زیستی این فلزات سنگین در آب های ساحلی جزیره هرمز بالا بوده و محیط زیست دریایی این منطقه را تهدید می کنند. مقایسه غلظت فلزات سنگین بین ایستگاه های مختلف نشان داد که غلظت سرب، مس وآهن در رسوبات و بیشتر گونه های جلبکی ایستگاه معدن خاک سرخ بیشتر از بقیه ایستگاه ها می باشد. این موضوع بیانگر تاثیر فعالیت های معدن خاک سرخ به عنوان یک منبع آلودگی انسانی بر محیط زیست ساحلی این منطقه از جزیره هرمز می باشد. نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان داد که جلبک قهوه ای padina australis واجد شرایط مورد نیاز برای تبدیل شدن به یک پایشگر زیستی مناسب برای فلزات سنگین می باشد.

منابع مشابه

بررسی اویستر Saccostrea cucullata به‌عنوان پایشگر زیستی فلزات روی، مس، سرب و کادمیوم در منطقه بین جزر و مدی جزیره هرمز، خلیج فارس

غلظت فلزات روی، مس، سرب و کادمیوم در رسوبات سطحی، پوسته و بافت نرم اویستر Saccostrea cucullata از 3 ایستگاه در منطقه جزر و مدی جزیزه هرمز جمع‌آوری و سپس اندازه‌گیری شد. غلظت فلزات توسط اسپکترومتر جذب اتمی شعله‌ای (FAAS) تعیین گردید. نتایج نشان داد روند تجمع غلظت فلزات در بافت نرم به‌صورت روی> مس> سرب> کادمیوم و برای پوسته به‌ترتیب به‌صورت سرب> روی> مس> کادمیوم است. همبستگی مثبت و معنی‌داری بین ...

متن کامل

جذب زیستی فلزات سنگین کادمیوم و سرب از محیط های آبی با استفاده از جلبک اسپیروژیر

این پژوهش بکارگیری جلبک اسپیروژیر و بررسی عملکرد آن در جهت حذف فلزات سنگین کادمیوم و سرب از محیط‌های آبی می باشد. در این پژوهش طرح آزمایش به صورت یک عامل در زمان در نظر گرفته شد. تاثیر pH، زمان تماس، مقدار جاذب و غلظت اولیه کادمیوم و سرب بر میزان جذب مورد بررسی و مقادیر بهینه این پارامتر‌ها تعیین گردید. نتایج نشان داد که 3 گرم در لیتر جلبک اسپیروژیر می تواند 5/83 درصد کادمیوم را در مدت زمان 30 ...

متن کامل

پایش زیستی فلزات سنگین(روی، مس، نیکل، سرب و کادمیوم) در جزیره خارگ با استفاده از حلزون thais savignyi

این مطالعه به منظور تعیین سطح ناپاکی رسوبات و حلزون thais savignyi جزیره خارگ نسبت به فلزات سنگین و همچنین بررسی امکان استفاده از این حلزون به عنوان پایشگر فلزات سنگین صورت گرفته است. نمونه برداری در ماههای شهریور و اسفند 1392 و از پنج ایستگاه صورت پذیرفت. نمونه ها به آزمایشگاه منتقل شدند و پس از خشک شدن و هضم توسط اسید با استفاده از دستگاه جذب اتمی شعله ای gbc مدل savantaa ? ساخت کشور استرالیا...

مطالعه همدمایی برای جذب زیستی فلزات سنگین روی، کادمیوم، جیوه و مس توسط جلبک سبز انترومرفا

جذب زیستی چند فلز سنگین شامل روی، کادمیوم، جیوه و مس به‌وسیله‌ جلبک سبز انترومرفا بررسی شده است. الگوی هم‌دمایی تک متغیره  هنری،  و همچنین الگوهای هم‌دمایی دو متغیره لانگمیرو فروندلیچ در شرایط ثابت از نظر حضور عوامل تأثیرگذاری نظیر، غلظت اولیه‌ زیست توده، دما، pH اولیه، غلظت اولیه ‌یون فلزی و زمان تماس مطالعه شد. نتایج اندازه‌گیری شده حاصل از دستگاه جذب اتمی نشان می دهد که الگوی همدمایی فروندلی...

متن کامل

بررسی فلزات سنگین کروم، کبالت و کادمیوم در ماکرو جلبک های ناحیه جزر و مدی بوشهر

این تحقیق در سه ماه فصل تابستان سال 1386 در منطقه جزر و مدی بوشهر در 4 ترانسکت آلوده به آلودگی شهری و صنعتی، آلوده به آلودگی شهری، نیمه آلوده و پاک انجام شد. پس از نمونه برداری جنس های  gracillaria, gellidiumacantophora, laurencia, entromorpha, halimeda, caulerpa, cladophora, jania, padina, sargassum, entromorpha از ماکرو جلبک ها در ناحیه جزر ومدی بوشهر شناسایی شدند، سپس میزان فلزات سنگین کروم،...

متن کامل

سنجش غلظت فلزات سنگین روی، مس، کادمیم و سرب درکیتون پوست ماری (Chiton lamyi, Dupuis, 1918) و رسوبات سطحی مناطق بین جزر و مدی استان بوشهر

مطالعه حاضر به منظور بررسی میزان آلودگی رسوبات سطحی مناطق بین جزرو مدی استان بوشهر به فلزات سنگین روی، مس، کادمیم و سرب و تجمع آنها در کیتون پوست ماری در 5 ایستگاه نایبند، کلات، رستمی، هلیله و بوشهر در سواحل استان بوشهر در زمستان 1389 وتابستان 1390 به انجام رسیده است. نتایج نشان داد که الگوی غلظت فلزات سنگین در نمونه های رسوب، بافت نرم و بافت سخت کیتون پوست ماری به ترتیب به صورت Pb>Cu>Cd Zn...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023