بررسی استفاده از جلبک ها در پایش زیستی فلزات سنگین (سرب، کادمیوم، مس، روی و آهن)در مناطق بین جزر و مدی جزیره هرمز

پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

دانشجو : علی رضا نیک ورز

استاد راهنما : علی رضا صفاهیه مهرداد کتال محسنی

سال انتشار:1387

کلمات کلیدی : جلبک های دریایی- فلزات سنگین- جزیره هرمز- پایش زیستی-

چکیده

چکیده مطالعه وضعیت آلودگی (پایش) اکوسیستم های بین جزرومدی به فلزات سنگین با اندازه گیری آن ها در اجزاء غیر زنده این اکوسیستم ها و موجودات زنده ساکن آن ها (پایشگر های زیستی) امکان پذیر می باشد. پایش زیستی فلزات سنگین در محیط های ساحلی با استفاده از موجودات زنده مختلفی صورت می گیرد که برخی جلبک های دریایی نیز در این میان دارای جایگاهی مناسب می باشند. هدف از این پژوهش بررسی سطوح آلودگی فلزات سنگین و تغییرات مکانی و زمانی آن ها در سواحل جزیره هرمز بوده وبر این اساس غلظت فلزات سنگین سرب، کادمیوم، مس، روی و آهن در رسوبات و یازده گونه از جلبک های دریایی سبز، قهوه ای و قرمز مناطق بین جزر و مدی جزیره هرمز اندازه گیری شد. نمونه برداری از رسوبات و جلبک ها از چهار ایستگاه و به صورت فصلی انجام گرفت. هضم نمونه های جلبک و رسوب با استفاده از دستگاه آون ماکرویو صورت گرفته و غلظت فلزات توسط دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد. محدوده غلظت فلز سرب در رسوبات جزیره هرمز بین 1/90-1/3، کادمیوم6/8-5/0، مس1/31-8/2، روی 8/69-5/12 و آهن 76792-7369 میکروگرم بر گرم وزن خشک قرار داشت. مقایسه غلظت فلزات سنگین اندازه گیری شده در رسوبات ایستگاه های مورد مطالعه جزیره هرمز با استاندارد های جهانی رسوبات نشان می دهد که به جز کادمیوم غلظت دیگر فلزات ذکر شده در بالا برای موجودات زنده مرتبط با رسوبات، در سطحی مناسب قرار دارند. نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان داد که دلیل غلظت بالای فلز کادمیوم در رسوبات سطحی مناطق بین جزرومدی این جزیره می تواند ساختمان زمین شناختی جزیره هرمز یه عنوان یک گنبد نمکی باشد. پایش زیستی فلزات سنگین سرب، کادمیوم، مس و روی در جزیره هرمز با استفاده از جلبک های دریایی نیز نشان داد که مناطق بین جزر و مدی این جزیره در ردیف مناطق نسبتاَ آلوده دنیا به فلزات سنگین قرار دارند. این نتایج نشان می دهند که غلظت های در دسترس زیستی این فلزات سنگین در آب های ساحلی جزیره هرمز بالا بوده و محیط زیست دریایی این منطقه را تهدید می کنند. مقایسه غلظت فلزات سنگین بین ایستگاه های مختلف نشان داد که غلظت سرب، مس وآهن در رسوبات و بیشتر گونه های جلبکی ایستگاه معدن خاک سرخ بیشتر از بقیه ایستگاه ها می باشد. این موضوع بیانگر تاثیر فعالیت های معدن خاک سرخ به عنوان یک منبع آلودگی انسانی بر محیط زیست ساحلی این منطقه از جزیره هرمز می باشد. نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان داد که جلبک قهوه ای padina australis واجد شرایط مورد نیاز برای تبدیل شدن به یک پایشگر زیستی مناسب برای فلزات سنگین می باشد.

منابع مشابه

غلظت فلزات روی، مس، سرب و کادمیوم در رسوبات سطحی، پوسته و بافت نرم اویستر Saccostrea cucullata از 3 ایستگاه در منطقه جزر و مدی جزیزه هرمز جمع‌آوری و سپس اندازه‌گیری شد. غلظت فلزات توسط اسپکترومتر جذب اتمی شعله‌ای (FAAS) تعیین گردید. نتایج نشان داد روند تجمع غلظت فلزات در بافت نرم به‌صورت روی> مس> سرب> کادمیوم و برای پوسته به‌ترتیب به‌صورت سرب> روی> مس> کادمیوم است. همبستگی مثبت و معنی‌داری بین ...

فلزات سنگین از جمله آلاینده هایی هستند که بوفور در اثر فعالیت های انسانی به محیط زیست دریا وارد میشوند. این آلاینده ها قابلیت تخریب زیستی نداشته و ممکن است ضمن ورود به بدن آبزیان در آنها تجمع نمایند. این مطالعه به منظور ارزیابی استفاده از جلبک ها به عنوان شاخص پایش زیستی فلزات سنگین در سواحل جزر و مدی شهرستان های بندرعباس و بندرلنگه انجام یافته است. بدین منظور نمونه های رسوب و انواع جلبک های غا...

در طی این تحقیق، میزان  غلظت عناصر سنگین  مس،  سرب و نیکل در نمونه​های رسوب و پوسته صدف خوراکی Saccostrea cucullata در پنج ایستگاه از سواحل جزر و مدی چابهار تعیین گردید. به منظور مشخص نمودن روند آلودگی فلزات سنگین از مرداد ماه لغایت بهمن ماه  1386 (فصول گرم و سرد) نمونه​های صدف و رسوب از پنج ایستگاه (خلیج گواتر، بریس، رمین، شهید بهشتی و تیس) برداشت گردیدند. جهت تعیین غلظت فلزا...

این مطالعه بمنظور ارزیابی تغییرات فصلی غلظت فلزات سنگین در گونه‌های جلبکی غالب و رسوبات مجاور آنها  در مناطق جزر و مدی بندرعباس و بندرلنگه انجام یافت. وضعیت سطح غلظتی فلزات نیکل، کادمیم، سرب و مس در رسوبات و گونه‌های جلبکی غالب شامل: 4 گونه سبز، 4 گونه قهوه‌ای و 7 گونه قرمز تعیین گردیدند. نمونه‌های جلبک و رسوب بصورت فصلی از پاییز 1386 لغایت تابستان 1387 از مناطق جزر و مدی 9 ایستگاه جمع‌آوری گرد...

این مطالعه به منظور تعیین سطح ناپاکی رسوبات جزیره خارک نسبت به فلزات سنگین روی، مس، نیکل، سرب و کادمیوم صورت گرفت. نمونه برداری در ماه های شهریور و اسفند 1392 و از پنج ایستگاه انجام شد. نمونه ها به آزمایشگاه انتقال یافتند و پس از خشک شدن و هضم توسط مخلوطی از اسید نیتریک و اسید پرکلریک با استفاده از دستگاه جذب اتمی شعله ای GBC مدل  Savantaa Σ ساخت کشور استرالیا سنجش شدند. نتایج نشان داد که غلظت ...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود