بررسی تطبیقی ایجاب و قبول در حقوق ایران و اصول حقوق قراردادهای اروپا

پایان نامه
چکیده

تحقیق حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای انجام یافته و مباحث آن در سه فصل کلی تنظیم یافته است: فصل اول، شامل کلیات که دربرگیرنده مباحث اراده و اجزای آن، نظریات مختلف در باب اعلام اراده و لزوم اعلام اراده می باشد. فصل دوم به تحلیل حقوقی ایجاب و آثار آن اختصاص یافته است. هم چنین این فصل مباحث تعریف ایجاب، خصوصیات ایجاب، ویژگی ها و امتیازات ایجاب، ایجاب عام، امکان رجوع از ایجاب، خسارات ناشی از عدول ایجاب و زوال ایجاب را شامل می شود. فصل سوم نیز شامل تحلیل حقوقی قبول و آثار آن که دربرگیرنده مباحثی چون تعریف قبول، ویژگی های قبول، توالی ایجاب و قبول، اعلان قبول به گوینده ایجاب، مکان انعقاد قرارداد، شکل ایجاب و قبول و زوال قبول می باشد. ضمناً در هر فصل، اصول حقوق قراردادهای اروپا نیز مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته است. نتایج حاصله از این تحقیق نشان می دهد، در قانون مدنی ایران و فقه امامیه حاکمیت اراده باطنی به عنوان اصل پذیرفته شده و اراده ظاهری جنبه استثنایی دارد. اصول حقوق قراردادهای اروپا اراده باطنی تعدیل یافته را به عنوان اصل مورد پذیرش قرار داده است. در سیستم های حقوقی ایران و اصول حقوق قراردادهای اروپا در مواردی که شخصیت طرفین علت عمده انعقاد عقد است، ایجاب عام برای اعلام اراده کافی نیست. در هر دو سیستم، اگر موجب زمان معینی را برای صدور قبولی تعین کرده باشد، در تمام طول این مدت حق رجوع از ایجاب را نداشته و بر پیشنهاد خود ملزم می باشد. هم چنین ایجاب متقابل در حقوق ایران بر عکس اصول حقوق قراردادهای اروپا صلاحیت برای زمینه سازی عنوان عقد را ندارد. نظریه قابل قبول درحقوق ایران درعقود مکاتبه ای، نظریه اعلان قبول است. در حالیکه اصول حقوق قراردادهای اروپا نظریه وصول را برگزیده اند. اما در مورد مکان انعقاد عقد در حقوق ایران، عقد در مکانی صورت می گیرد که قبولی در آن جا به طرف موجب اعلان می گردد. ولی این موضوع در اصول حقوق قراردادهای اروپا تابع حقوق داخلی قابل اعمال دانسته شده است.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نگرشی تطبیقی به ایجاب و قبول در حقوق اسلام و ایران و حقوق خصوصی مدرن

هر چند تحقیقاتی فراوان در باب ایجاب و قبول انجام شده است اما مساله این تحقیق واکاوی تشکیل پیمان­ها در نگاه مقایسه‌ای با مستندات حقوق خصوصی نوین است. این تحقیق که با روش تطبیقی انجام شده است این احتمال را تقویت می‌کند که مفهوم ایجاب و قبول از حقوق اسلامی به حقوق غرب راه یافته باشد به همین دلیل شاهد شباهت فراوان دو نظام حقوقی در این باب هستیم. حقوق خصوصی نوین در باب عناصر سازنده و آثار و عوامل زو...

متن کامل

مطالعه تطبیقی ایجاب و قبول در حقوق ایران و افغانستان

بی تردید یکی از مباحث مهم بلکه اهم در حوزه قراردادها در معنای عام، موضوع ایجاب و قبول است ، زیرا آن دو از ارکان اساسی هرقرارداد محسوب شده و به منزله جوهر عقد می باشند. در مورد ایجاب و قبول کتب ، پایان نامه ها و مقالات متعدد و مختلفی به رشته تحریر در آمده است اما راجع به موضوع تحقیق حاضر « مطالعه تطبیقی ایجاب و قبول در حقوق ایران و افغانستان » تا به حال گامی برداشته نشده است بنابراین و با توجه ب...

15 صفحه اول

تحلیل تطبیقی «اشتباه» در حقوق قراردادهای ایران، اصول حقوق قراردادهای اروپا و اصول قراردادهای تجاری بین المللی

هدف از این پژوهش تبیین و تحلیل تطبیقی مفهوم اشتباه و انواع آن در حقوق قراردادهای ایران، اصول حقوق قراردادهای اروپا و اصول قراردادهای تجاری بین المللی می باشد. همچنین به تحلیل تطبیقی مبنای اشتباه ، شرایط تاثیر و آثار حقوقی ناشی از آن پرداخته ایم. بدین ترتیب تفاوت ها و شباهت های اشتباه در حقوق قراردادهای ایران، اصول حقوق قراردادهای اروپا و اصول قراردادهای تجاری بین المللی بر ما آشکار شده و می توا...

بررسی تطبیقی حسن نیت در اصول حقوق قراردادهای اروپا، اصول قراردادهای تجاری بین المللی و حقوق ایران

امروزه اصل حسن نیت به عنوان یکی از اصول اخلاقی، در حقوق قراردادها جایگاهی بس شگرف یافته است. این اصل در بسیاری از اسناد مهم بین المللی همانند اصول حقوق قراردادهای اروپا (pecl)، اصول قراردادهای تجاری بین المللی (unidroit) و در برخی از نظامهای حقوقی به عنوان یک قاعده لازم الرعایه در مرحله انعقاد، اجرا، تفسیر و حتی در مرحله مذاکرات مقدماتی قبل از عقد، شناخته شده است. آثار این قاعده به حدی گسترده ا...

شرط انحصار متن کتبی قرارداد در حقوق انگلیس، ایران، اصول قراردادهای اروپا و اصول قراردادهای بازرگانی بین‌المللی

به‌موجب شرط انحصار یا تمامیت متن کتبی قرارداد که به‌ویژه در قراردادهای تجاری، جزء مواد ثابت و شروط استاندارد شده است، حقوق و تعهدات طرف‌ها به متن کتبی قرارداد منحصر و محدود بوده، زیرا قرارداد، مستقل از مذاکرات پیشین و روابط قبلی است وهرچه مورد گفتگو ومذاکرۀ طرف‌ها قرار گیرد، اما در متن کتبی قرارداد وارد نشود، از آن خارج است. به این ترتیب، مذاکرات، روابط و توافق‌های پیش از قرارداد که در متن کتبی...

متن کامل

بررسی تطبیقی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در اصول حقوق قراردادهای اروپا و حقوق ایران

چکیده: هدف اساسی در این پژوهش بررسی تطبیقی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در حقوق ایران و اصول حقوق قراردادهای اروپا می باشد و با توجه به این که از یک طرف یکی از مهم ترین مباحث حقوق در هر کشوری را قراردادها تشکیل می دهند و قراردادها بیشترین کاربرد را در عرصه روابط و تجارت بین المللی به خود اختصاص داده اند و از طرف دیگر همواره بر اجرای قرارداد و عمل به تعهدات قراردادی تأکید می شود، ولی در عمل...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023