بررسی میزان مشکلات دانشجویان ایرانی در یادگیری و به کارگیری افعال دسته سوم زبان فرانسه

پایان نامه
چکیده

آموزش و یادگیری زبان فرانسه، وقتی صحبت ازافعال بویژه افعال دسته سوم به میان می آید، جنبه ای تازه به خود می گیرد. افعال دسته سوم که بی قاعده نامیده می شوند، دارای چنان گوناگونی گسترده در شکل و تنوع فراوانی در استثناء هستند که ارائه قوانینی ثابت و پایدارتوسط دستورشناسان در این زمینه تقریبا غیر ممکن است. بدین جهت آموزش و یادگیری افعال دسته سوم زبان فرانسه برای زبان آموزان و مدرسان این زبان به فرایندی مشکل تبدیل شده است.از این جهت تحقیقی روی این موضوع انجام دادیم. تلاش کردیم بفهمیم آیا امکان یافتن زیر گروهی از افعال دسته سوم وجود دارد که آسان تراز زیر گروههای دیگر برای یاددادن باشد. همچنین به دنبال ریشه مشکلات زبان آموزان بوده وسعی کردیم زمان دستوری ایجاد کننده کمترین مشکل را پیدا کنیم.برای رسیدن به اهداف مورد نظر، یک تست نوشتاری تهیه کردیم که برای ما اشتباهات نوشتاری زبان آموزان ایرانی به هنگام صرف افعال دسته سوم را نمایان می کند. این تست بر روی 73 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد صورت گرفته است. تحلیل این تست نشان داد افعال متعلق به زیر گروه –re نتایجی رضایت بخش ترداشته است.تست دوم، یک تست گفتاری است و قابلیت زبان آموزان را در تولید گفتاری افعال دسته سوم می آزماید. نتایج تست دوم تقریبا نزدیک به تست اول است. ولی در تست دوم، این افعال زیر گروه-oir هستند که نتایج بهتری نسبت به زیر گروههای دیگردارند. این نتایج به ما نشان داد که تفاوت قابل ملاحظه ای میان تولید گفتاری ونوشتاری در کاربرد افعال دسته سوم نزد زبان آموزان ایرانی وجود دارد.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

دانشجویان ایرانی ومشکلات نگارش به زبان فرانسه

سعی ما در این مقاله، نشان دادن فاکتورهاﻯ گوناگون در ارائه یک متن به زبان بیگانه است. در این مقاله شاهد توانمندیهایی چون مجموعه شناختها و مهارتها هستیم که نقش بسیار مهمی در یادگیری زبان بیگانه‌ایفا می‌کنند. توانمندیهاﻯ عمومی بر چهار پایه استوارند: دانش (savoir)، دانش عملی یا به عبارتی مهارت بکار بستن زبان ((savoir- faire، زبان زیستی یا به عبارتی رعایت مسائل اجتماعی- فرهنگی زبان به هنگام کاربرد ...

متن کامل

بررسی مشکلات دانشجویان زبان فرانسه در یادگیری حروف تعریف معین، نامعین، ادغامی و مقداری

چکیدهبا توجه با تفاوتهای دستوری میان زبانهای فارسی و فرانسه، به نظر می رسد که زبان آموز ایرانی برای یادگیری نکات گرامری غایب از زبان مادری خویش با مشکلاتی مواجه خواهد شد. مقاله حاضر در صدد است تا به مطالعه این موضوعات بپردازد که آیا حروف تعریف زبان فرانسه به دلیل نبودن در ذهن مخاطب ایرانی، تبدیل به منبع اضطراب و ابهام برای وی خواهند شد و اینکه آیا تسلط در کاربرد حروف تعریف برایش دشوار خوا...

متن کامل

بررسی میزان به کارگیری راهبردهای مطالعه و یادگیری دانشجویان

زمینه و هدف: رویکردهای جدید پژوهش در آموزش بر استفاده از راهبردهای یادگیری و مطالعه در تسهیل فرایند یادگیری و در نهایت ارتقای پیشرفت تحصیلی معطوف می‌باشد. اهمیت راهبردها به عنوان راهکاری برای ارتقای سطح آموزش کاملاً شناخته شده است. با توجه به مطالعات اندک در این زمینه پژوهشی با هدف تعیین بررسی راهبردهای یادگیری در دانشجویان دانشکده علوم پزشکی گناباد انجام گردید. روش بررسی: تحقیق حاضر به صورت پ...

متن کامل

مطالعه ی افعال دوضمیره در زبان های فرانسه و فارسی و بررسی مشکلات زبان آموزان ایرانی

این پایان نامه به بررسی تئوری و عملی مطالعه ی افعال دوضمیره در دو زبان فارسی و فرانسه می پردازد. بایستی اذعان داشت که شناخت کامل قواعد دستوری و کاربرد عملی افعال دوضمیره به عنوان یکی ازعناصر مهم واساسی گرامر زبان فرانسه نزد زبان آموزان ایرانی چندان آسان نمی باشد. در زبان فرانسه این افعال دارای ساختار بسیار پیچیده ای هستند و همین امر یادگیری را نزد زبان آموزان ایرانی با مشکل مواجه می سازد. این ...

15 صفحه اول

نوع‌شناسی خطاهای املائی دانشجویان ایرانی زبان فرانسه

نظر به اهمیت املای صحیح واژگان در نگارش به زبان فرانسه، این مطالعه به نوع‌شناسی خطاهای املائی دانشجویان ایرانی زبان فرانسه براساس طبقه‌بندی و کدهای پیشنهادی «مرکز ملی تحقیق و پژوهش فرانسه - شاخه مطالعات تاریخی و ساختاری املای زبان فرانسه » و تعیین فرکانس انواع خطا پرداخته است. نتیجه حاصله از مطالعه بر روی 85 دانشجوی ایرانی زبان فرانسه در سه دانشگاه شهر تهران نشان داد که خطاهای املائی دانشجویان...

متن کامل

مشکلات ادراک و تولید آهنگ نزد زبان آموزان ایرانی زبان فرانسه در سطح A1

آواشناسی که شامل نوای گفتار نیز می­باشد، با وجود تأکیدی که بر توانش برقراری ارتباط در آموزش زبان می‌شود، همواره در میان اهداف ثانویه قرار دارد. امروزه، اهداف یادگیری با گذشتن از مرز «چه گفتن»، به سمت «چگونه گفتن» در موقعیت‌های برقراری ارتباط سوق یافته‌اند. با این حال، این امر در میان مدرسان و زبان‌آموزان ایرانی آنگونه که شایسته است مورد توجه قرار نگرفته است و تنها هدف ایشان در نوعی یاددهی/ یادگ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023