بررسی تاریخ پیشرفت علم اقتصاد

پایان نامه
چکیده

در این تحقیق ، برای بررسی تاریخ پیشرفت علم اقتصاد ، از چهار رهیافت کلی که طرحواره ای تاریخی از علم اقتصاد ارائه داده شده است ، استفاده کرده ایم . این چهار رهیافت شامل دیدگاه های خطی ، تاریخی ، ماهیتی و تطوری می باشد . برای بررسی این چهار رهیافت از معیارهای روش شناسی لاکاتوشی برای تعیین پیشرفت هر کدام از این رهیافت ها استفاده می کنیم . اولی رهیافت خطی می باشد که به دو بخش تقسیم می شود : افزایشی تدریجی و مرحله ای ، دیدگاه افزایشی تدریجی پیش رو نظری است و دیدگاه مرحله ای هم می تواند پیش رو نظری باشد و هم پس رو نظری . دومین رهیافت تاریخی است که به وسیله دید تاریخی به وجود می آید ؛ که در سه بخش نشان داده می شود : بوم شناسانه ، فرهنگ گرایانه و بیوگرافیکی . با توجه به متغیر بودن تأثیر این شرایط بر نحوه به وجود آمدن تئوری اقتصادی در مورد پیشرفت ، از دیدگاه این رهیافت نمی توان قضاوت درستی داشت . سومین رهیافت ماهیتی است که تئوری های اقتصادی را بین دو قطب عام گرایی و صوری گرایی در نظر می گیرد .از نظر این دیدگاه ، تئوری های اقتصادی نه پس رو و نه پیش رو هستند . و آخرین رهیافت ، تطوری می باشد که در بعضی موارد می تواند هم پیش رو نظری باشد و هم تجربی . این رهیافت ها در حالت کلی پیش رو نظری هستند اما به علت کم بودن تأیید تجربی آنها ، پس رو تجربی هستند .

منابع مشابه

علم اقتصاد و اقتصاد اسلامی

در اواسط قرن نوزدهم در غرب دیدگاه عمومی از «فلسفه علم» عبارت بود از استدلال منطقی از حقایق مشهود و تعمیم آنها. ارزیابی دوبارۀ دیدگاه مزبور در اوایل قرن بیستم، «فرضیۀ روش قیاس مبنی بر استدلال علمی» را مورد توجه قرار داد. در متدولوژی علم عصر جدید « تز ابطال پذیری» نقش مهمی ایفا نمود و بدنسان، علم آن بخش از قضیۀ تلفیقی دربارۀ دنیای واقعی تلقی شده است که الاصول بتواند به وسیلۀ مشاهدات تجربی ابطال گ...

متن کامل

رابطه علم تاریخ و علم سیاست

مورّخان گذشته تاریخ بشر را بررسی کرده و آن را تجزیه‌وتحلیل نموده و در اختیار سیاستمداران قرار می‌دهند. سیاستمداران برای اداره امور مملکت باید در خصوص گذشته تاریخ سرزمین خود و تاریخ جهان و احزاب و گروه‌های سیاسی و دیگر مباحث تاریخی اطلاعاتی داشته باشند. داشتن اطلاعات تاریخی،آن‌ها را راهنمایی می‌کند که برای زمان خود و آینده بهتر تصمیم‌گیری نمایند. گذشته همیشه چراغ راه آیندگان بوده و هست و خواهد بو...

متن کامل

تاریخ علم پزشکی

سابقه و هدف: پیرامون اقوام و سرزمین هایی که پزشکی و درمان را آغاز کرده اند، آرا و عقاید مختلف وجود دارد. مطالعه حاضر به منظورشناخت تاریخچه علم پزشکی جهت پژوهش های آتی محققان صورت گرفته است. مواد و روش‌ها: بررسی حاضر مطالعه  مروری بوده که با استفاده ازکتب، مقالات، مجلات داخلی و خارجی و منابع الکترونیک وسایت های قابل دسترس اینترنت صورت گرفته است. یافته‌ها و بحث و نتیجه‌گیری: تا 3900 سال قبل از می...

متن کامل

روش شناسی علم اقتصاد

هدف اصلی در این مقاله آشنایی با برخی مفاهیم اصلی در متدلوژی رایج در علم اقتصاد است. به علاوه سعی شده است به چگونگی ساخت یک مدل (صوری) و نحوۀ ارزیابی آن نیز پرداخته شود. همچنین به اهمیت و نقش تئوری های اقتصادی در تبیین پدیده های اقتصادی و پیش بینی آن ها هم اشاراتی شده است. در پایان به مقایسه روش های حاکم در علوم طبیعی و انسانی و نیز به بررسی مشکلات متدلوژیک در علوم انسانی (اقتصاد) خواهیم پرداخت....

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022