the relationship between metacognitive reading strategies and reading comprehension level of iranian efl learners

پایان نامه
چکیده

چکیده دراین مطالعه رابطه ای، ارتباط بین استراتژی های فراشناخت درک مطلب و سطح درک مطلب زبان آموزان ایرانی مورد کاوش و بررسی قرار گرفت. بررسی رابطه بین استراتژی های فراشناخت درک مطلب با نگرش دانشجویان نسبت به زبان انگلیسی هدف دیگری بود که در این تحقیق دنبال شد. همچنین رابطه بین استراتژی های فراشناخت درک مطلب و جنسیت زبان آموزان ایرانی در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات بدست آمده نشان داد که ارتباط مثبت قابل ملاحظه ای بین مهارت در درک مطلب و استفاده از استراتژی های فراشناخت وجود دارد و آندسته از دانشجویانی که نگرش مثبت تری نسبت به زبان انگلیسی دارند از استراتژی های فراشناخت بیشتر استفاده می کنند. اطلاعات بدست آمده همچنین نشان داد که هیچ رابطه قابل ملاحظه ای بین جنسیت زبان آموزان ایرانی و استفاده ی آنها از استراتژی های فراشناخت وجود ندارد.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

the relationship between iranian efl learners multiple intelligences and their reading comprehension ability

in the new age, in regard to human success in education in the globalizing world, one can consider english proficiency and individual differences as two important issues. in efl settings, reading skill plays an important role in education. it seems that using multiple intelligences theory in efl classes which values individual differences by tapping different intelligences, can be rewarding. as...

15 صفحه اول

the effects of cognitive strategies- note making and underlining- on iranian efl learners’ reading comprehension

هدف از انجام این مطالعه ، بررسی اثرات استفاده از استراتژی های شناختی یعنی "نت برداری" و "زیر خط کردن" بر روی عملکرد درک مطلب زبان آموزان ایرانی می باشد. به این منظور، 60 زبان آموز دختر سال چهارم دبیرستان از طریق آزمون پیشرفت زبان انگلیسی (نلسون)، از یک جامعه آماری بزرگتر انتخاب شدند. سپس به صورت تصادفی به سه گروه که هر گروه شامل ?0 دانش آموز همسان بود، تقسیم شدند: دو گروه آزمایش(گروه "نت برداری...

15 صفحه اول

exploring the relationship between iranian efl learners multiple intelligences, locus of control and reading proficiency

12 چکیده تفاوت های فردی، به عنوان خصوصیات روانشناختی غالب، باید در سطوح مختلف تدریس و یادگیری زبان کاملاً مورد ملاحظه قرار گیرند. از میان تاثیرگذارترین سازه های روانشناختی که منجر به تفاوت های فردی می شوند، می توان ازهوش چندگانه و منبع کنترل نام برد. هوش چندگانه با جنبه های متفاوتی از هوش سر و کار دارد که ممکن است هر شخص از آن برخوردار باشد. منبع کنترل، به عنوان مفهوم روانشناختی دیگر، به استن...

15 صفحه اول

Investigation of the Relationship between Metacognitive Reading Strategies and Motivation: The Case of Iranian EFL Learners

This study was to investigate the use of metacognitive reading strategies, patterns of motivation aswell as the relationship between motivation and L2 readers’ metacognitive awareness andperceived use of strategies among Iranian EFL learners. A total number of 36 intermediate studentsfrom an English Institutes in Qazvin took part in this study. They were asked to fill in twoquestionnaires: (a) ...

متن کامل

the relationship between self-awareness and learners’ performance on different reading comprehension test types among iranian efl elementary learners

یادگیری یک فرایند چند بعدی است که حیطه های مختلف شناختی، رفتاری، و عاطفی را شامل می شود. از آن جا که حیطه ی عاطفی ریشه در هیجانات و احساسات و حتی بر اساس برخی مطالعات خودآگاهی فراگیران دارد، محقق این مطالعه را بر اساس مدل هوش هیجانی دانیل گلمن انجام داده است. در این تحقیق توانش خودآگاهی به عنوان یکی از متغیرها دارای سه مولفه: خودآگاهی هیجانی، خود ارزشیابی صحیح، و اعتماد به نفس می باشد که ارتب...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه تربیت معلم - سبزوار - دانشکده ادبیات و علوم انسانی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023