طبقه بندی ناهنجاری های صوتی با استفاده از تبدیل بسته موجک و تکنیک های شناسایی آماری الگو

پایان نامه
چکیده

امروزه بروز ناهنجاری های صوتی، با توجه به افزایش رفتارهای اجتماعی ناسالم و استفاده نامناسب و غیر طبیعی از دستگاه تولید صدا، به طور فزاینده ای روبه رشد می باشد. از اینرو تشخیص ناهنجاری های دستگاه تولید گفتار در مراحل اولیه ابتلا به آن می تواند تاثیر بسزائی در تشخیص و درمان به موقع این بیماری ها داشته باشد. هدف این تحقیق بررسی انواع ناهنجاری هایی می باشد که منشاء آنها در تارهای صوتی است. بر این اساس در یک بررسی کیفی با اعمال تبدیل فوریه، تبدیل فوریه زمان-کوتاه و تبدیل موجک پیوسته میزان توانایی این روش ها در نمایش مشخصات تفکیک کننده سیگنال های واکه نرمال از غیرنرمال مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین، قدرت طبقه بندی ویژگی های زمان-بلند در بازشناسی واکه-های نرمال از غیرنرمال تحقیق شده است. در میان روش های کاهش بعد ویژگی، آنالیز تفکیک خطی و آنالیز مولفه ی اساسی به همراه روش های انتخاب ویژگی مورد ارزیابی قرار گرفته اند. درنهایت، تکنیک تبدیل بسته موجک، با توجه به آنکه اطلاعات جزئی، اساسی و متمایزکننده ای را از سیگنال گفتار واکه به منظور بازشناسی ناهنجاری صوتی استخراج می کند، در جهت استخراج ویژگی های مناسب انتخاب شده است. از اینرو، توانایی ویژگی های انرژی و آنتروپی سیگنال در گره های خروجی درخت بسته موجک در بهبود نرخ بازشناسی مورد ارزیابی قرار گرفته است. الگوریتم بهینه نهایی شامل ویژگی-های آنتروپی استخراج شده از گره های خروجی بسته موجک به همراه آنالیز تفکیک خطی و طبقه بندی کننده ماشین بردار پشتیبان می باشد، که منجر به بازشناسی %100 شده است. روش پیشنهادی منجر به نرخ بازشناسی بالا در تشخیص ناهنجاری های صوتی و ارائه الگوریتم ساده تر شده است. همچنین مزیت دیگر نتایج پیشنهادی این است که گونه های متنوع تری از ناهنجاری در نظر گرفته شده است.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

عیب یابی هوشمند گیربکس هلیکوپترمبتنی بر آنالیز ارتعاشات

در این پروژه به بررسی روشهای مختلف عیب یابی هوشمند با استفاده از سیگنال های ارتعاشی پرداخته شد. پس از دریافت سیگنالهای ارتعاشی، الگوریتم مناسبی جهت عیب یابی، پیشنهاد و بر اساس آن پروسه عیب یابی انجام گرفت. در آزمایش اول، یک دستگاه فرز و در آزمایش دوم، گیربکس واسطه بالگرد بررسی شدند. سیگنالهای ارتعاشی دریافت شده ابتدا در حوزه های زمان (گشتاورهای آماری،تابع خودهمبستگی و آنالیز مولفه های اصلی)، فر...

شناسایی تشنج صرعی بر پایه ی آمارگان نقشه تبدیل موجک و روش emd برای آنالیز طیفی هیلبرت - هوانگ در باند فرکانسی گاما سیگنال هایeeg

تشخیص بیماری تشنج با استفاده از آنالیز سیگنال های مغزی (eeg) از جمله روش های کلینیکی کارآمد در درمان دارویی و تصمیمات پیش از جراحی مغزی می باشد. در این مقاله، پس از آماده سازی سیگنال ها با استفاده از یک فیلترینگ مناسب، باند فرکانسی گاما استخراج شده است و سایر ریتم های مغزی، مقادیر نویز محیطی و سیگنال های حیاتی دیگر حذف می شوند. سپس، تبدیل موجک سیگنال های مغزی و نقشه موزائیکی تبدیل موجک در چند س...

متن کامل

بهبود الگوریتمهای حوزه مکان و فرکانس جهت آشکارسازی عیوب بافت انواع منسوجات

امروزه با هدف بالا بردن کیفیت محصولات نهایی، در خطوط تولید، از سیستمهای بازبینی خودکار بهره گرفته میشود. این امر با افزایش سرعت و دقت بازبینی محصولات، توسط این سیستمها انجام میشود. در این تحقیق یک روش جدید آشکار سازی عیوب، برای پارچه های طرحدار و بدون طرح با استفاده از تبدیلات حوزه مکان و فرکانس، و روشهای شناسایی آماری الگو و همچنین یک دسته بندی جدید، که کلیه روشهای تشخیص خودکار عیوب را به دو ...

15 صفحه اول

شناخت خودکار الگوهای جدول کنترل میزان تولید با استفاده از طبقه بندی کننده بهینه شده ماشین بردار پشتیبان

شناخت الگوهای جدول کنترل تولید یکی از مهمترین ابزارهای کنترل فرآیند آماری به منظور شناخت مشکلات فرآیند تولید می باشد. الگوهای کنترل تولید بطور گسترده برای تعیین که آیا وضعیت فرآیند تولید ماشینی بصورت پایدار یا ناپایدار کار می کند، استفاده شده اند. این پایان نامه، چندین روش موثر به منظور شناخت الگوهای جدول کنترل پیشنهاد می دهد. روش های پیشنهادی به منظور شناخت شش نوع الگو جدول کنترل که عبارتند از...

15 صفحه اول

طراحی و پیاده سازی سیستم شناسایی زبان گفتاری به صورت خودکار

تشخیص اتوماتیک زبان در واقع مسأله تشخیص زبان برای یک نمونه گفتار صحبت شده توسط سخنگوی نامعـلوم است. تشخیص خودکار زبان می تواند به ارتباط بین مردم نواحی گوناگون کمک کند و کاربردهای مختلفی در توسعه گردشگری ، تجارت آزاد، تقویت امنیت ملی از طریق پیش پردازش و فیلتر نمودن مکالمات مشکوک ، خدمات اورژانس، ترجمه همزمان در همایش ها و مکالمات بین المللی دارد. در این پایان نامه با کمک کلاسه بندی ویژگی های...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}