تاثیر ژنوتیپ پیش تیمار سرمایی و محیط کشت القا بر روی پاسخ به کشت بساک جو پاییزه

پایان نامه
چکیده

بالطبع بهینه سازی کشت شرایط کشت بساک بعنوان یکی از روش های بیوتکنولوژیکی مهم برای تولید گیاهان هاپلوئید جهت به نژادی دارای اهمیت زیادی است. در این تحقیق تاثیر ژنوتیپ، پیش تیمار سرمایی و محیط کشت القا بر روی پاسخ دهی کشت بساک جو بررسی شد. در این خصوص، به منظور تعیین مدت زمان بهینه پیش تیمار سرمایی، قبل از کشت بساک ها سنبله ها با دوره های یک هفته، دو هفته، سه هفته و چهار هفته در دمای 4 درجه سانتی گراد نگه داری شدند. کال زایی در محیط کشت fhg حاوی سطوح مختلف 2,4-d(1،2 و 3 میلی گرم بر لیتر) با ترکیب با کینیتین (1/0 میلی گرم بر لیتر) صورت گرفت. بسته به دو ژنوتیپ مورد بررسی، پس از حدود 6-4 هفته بساک هااقدام به تولید کالوس نمودند. کالوس ها سپس به محیط باززایی ms حاوی 2,4-d 1 میلی گرم بر لیتر و bap، 5 میلی گرم بر لیتر منتقل شدند. جنین ها حدود 45-35 روز از بساک ها تولید گشتند. سپس، صفات درصد کالوس القاء شده، درصد کل گیاهچه‏های باززایی شده (باززایی کل)، درصد گیاهچه‏های سبز باززایی شده و درصد گیاهچه‏های آلبینو باززایی شده، تعیین شدند. با رشد گیاهان سبز، به طول حدود 3 - 2 سانتی-متر امکان انتقال به لوله‏های آزمایش با همان محیط باززایی قبلی و حذف تمامی هورمون‏ها فراهم گشت. سپس هنگامی که ارتفاع گیاهچه‏ها حدود 10 سانتی متر رسید، به گلدان های کوچک با خاک استریل منتقل گردیدند. کلیه آزمایشات انجام شده به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار برای هر نمونه صورت گرفت. بررسی نتایج حاصله نشانگر وجود اختلاف معنی داری بین سطوح عوامل مورد بررسی (ژنوتیپ، پیش تیمار سرمایی و غلظت های مختلف2,4-d ) با تمامی پارامترهای آندروژنیک ( کالوس زایی، گیاه سبز، گیاه آلبینو و باززایی کل) بود. مقایسه دو ژنوتیپ مورد بررسی ژنوتیپ پاسخ آندروژنز بهتری را از خود نشان داد. همچنین از بین پیش تیمارهای سرمایی مورد استفاده در این تحقیق پیش تیمار سرمایی 14 روز مناسب ترین پیش تیمار برای پاسخ به آندروژنز تشخیص داده شد. همچنین کالوس زایی مطلوب در غلظت 2,4-d l mg/3 و باززایی بهینه گیاه سبز در 2,4- d l mg/ 1 مشاهده گردید. بنابراین استفاده از ژنوتیپ g1 با پیش تیمار سرمایی 14 روز و استفاده از محیط کشت القا fhg حاوی 2,4-d 1 میلی گرم بر لیتر باعث بیشترین میزان باززایی گیاه سبز می شود.

منابع مشابه

بررسی تاثیر پیش تیمار سرمایی و محیط کشت القاء بر کشت بساک گندم پاییزه )triticum aestivum l. (

بهبود تولید هاپلوییدی از طریق کشت بافت، از دستاورد ها ی جدید بیوتکنولوژی گیاهی می باشد، که جهت تسریع برنامه های اصلاحی به صورت عملی بکار گرفته شده است. در این آزمایش تاثیر پیش تیمار سرمایی و محیط کشت القاء بر روی پاسخ به کشت بساک دو ژنوتیپ گندم هگزاپلوئید (triticum aestivum l) پاییزه ایرانی مورد بررسی قرار گرفت. گیاهان بخشنده در گلخانه ی کنترل شده ای تحت شدت نور 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی ...

15 صفحه اول

اثر ژنوتیپ و پیش تیمار های سرمایی و گرمایی روی پینه زایی و شاخه زایی در کشت بساک گوجه فرنگی

اثرات پیش تیمار سرمایی و گرمایی روی غنچه ها و بساکهای کشت شده در4 لاین گوجه فرنگی و 6 هیبرید حاصل از آنها در سه محیط کشت، مورد بررسی قرار گرفت. پیش تیمارهای دمایی شامل پیش تیمار سرمایی (?C4 بمدت 48 ساعت و ?C10 بمدت 10 روز)، پیش تیمار گرمایی (?C35 بمدت 4 روز) و ترکیب پیش تیمار سرمایی و گرمایی (?C4 بمدت 48 ساعت سپس ?C35 بمدت 4 روز و تیمار دیگر ?C35 بمدت 4 روز سپس ?C4 بمدت 48 ساعت) بودند. کشتهای ...

متن کامل

تاثیر ژنوتیپ و پیش تیمار سرما درکشت بساک جو

تاثیرپیش تیمار تنش حرارتی بر پاسخ کشت بساک درهشت رقم جو آزمایش شد. سنبله ها وقتی که فاصله قاعده برگ پرچم با برگ زیر آن 5-2 سانتیمتر بود برداشت شدند. با مشاهده سیتولوژیکی ‘ اکثر میکروسپورها دربساکهای گلچه ای وسطی هر سنبله در مرحله اواسط تک هسته ای بودند. سنبله ها در 4 درجه سانتیگراد به مدت 21 و28 روز درتاریکی پیش تیمار شدند. 30 بساک ا زسنبلچه های وسطی هر سنبله بر روی یک ظرف پتری کشت شده و یک تکر...

متن کامل

اثر ژنوتیپ و پیش تیمار های سرمایی و گرمایی روی پینه زایی و شاخه زایی در کشت بساک گوجه فرنگی

اثرات پیش تیمار سرمایی و گرمایی روی غنچه ها و بساکهای کشت شده در4 لاین گوجه فرنگی و 6 هیبرید حاصل از آنها در سه محیط کشت، مورد بررسی قرار گرفت. پیش تیمارهای دمایی شامل پیش تیمار سرمایی (?c4 بمدت 48 ساعت و ?c10 بمدت 10 روز)، پیش تیمار گرمایی (?c35 بمدت 4 روز) و ترکیب پیش تیمار سرمایی و گرمایی (?c4 بمدت 48 ساعت سپس ?c35 بمدت 4 روز و تیمار دیگر ?c35 بمدت 4 روز سپس ?c4 بمدت 48 ساعت) بودند. کشتهای ...

متن کامل

بررسی اثر ژنوتیپ، پیش تیمارتنشی و محیط کشت در باززایی میکروسپورهای جو از طریق کشت بساک

تولید گیاهان دابلدهاپلوئید یکی از بهترین روش­های اصلاحی برای دستیابی به لاین خالص است. برای تولید گیاهان دابلدهاپلوئید در گیاه جو (hordeum vulgare l.) روش کشت بساک از کارآمدترین روش­ها است. این پژوهش با هدف بررسی اثر ژنوتیپ، پیش­تیمارهای تنشی و محیط­کشت بر روی کالوس­زایی و باززایی بساک­های جو انجام شد. بساک­ها از 6 ژنوتیپ جو شامل هیبریدهای f3 (21070 ، 21082، 21095، 21076، 21063 و رقم igri) جداس...

متن کامل

تاثیر ژنوتیپ و پیش تیمار سرما درکشت بساک جو

تاثیرپیش تیمار تنش حرارتی بر پاسخ کشت بساک درهشت رقم جو آزمایش شد. سنبله ها وقتی که فاصله قاعده برگ پرچم با برگ زیر آن 5-2 سانتیمتر بود برداشت شدند. با مشاهده سیتولوژیکی ‘ اکثر میکروسپورها دربساکهای گلچه ای وسطی هر سنبله در مرحله اواسط تک هسته ای بودند. سنبله ها در 4 درجه سانتیگراد به مدت 21 و28 روز درتاریکی پیش تیمار شدند. 30 بساک ا زسنبلچه های وسطی هر سنبله بر روی یک ظرف پتری کشت شده و یک تکر...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه رازی - دانشکده علوم

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023