تاثیر جنگلداری شهری بر روی تغییرات دما و برخی اثرات اجتماعی-اقتصادی در همدان

پایان نامه
چکیده

افزایش جمعیت، گسترش شهرها و مراکز صنعتی، تاثیرات منفی بر تغییرات دمایی و سلامت جسمی و روانی شهرنشینان وارد کرده است. زندگی مدرن در مناطق شهری موجب پیدایش مشکلات محیطی متعددی همچون افزایش دمای شهرها شده است. یکی از راه حل های موثر، حفظ و گسترش جنگلهای شهری است که تا حدودی تاثیر منفی جزایر حرارتی و افزایش دمای شهرها را جبران می کنند. در مطالعه حاضر، برای اثبات تاثیر تعدیل کنندگی جنگلداری شهری، پارک جنگلی گنج نامه به عنوان یک پارک وسیع در داخل شهر انتخاب شد. 13 ایستگاه مختلف در حاشیه و عمق پارک و در ساعات 13، 17 و 21 در فصل مرداد ماه جهت اندازه گیری دما انتخاب شدند. در نهایت نتایج حاصل از این تحقیق با استفاده از نرم افزار آماری spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و جهت مقایسه میانگین ها نیز از آزمون دانکن استفاده شد. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که نقاط دارای جنگلداری شهری(درخت)، بیشترین تاثیر در خنک سازی دمای محیط در ساعات اوج گرما و بیشترین تاثیر در گرم کردن دمای محیط در ساعات سرد دارد و همچنین نتایج نشان می دهد که با دور شدن از حاشیه پارک و نزدیک شدن به عمق فضای سبز، اختلاف درجه حرارت میانگین ایستگاه با دمای میانگین سطح شهر قابل توجه تر می باشد و در نهایت می توان به این نتیجه رسید که لکه های جنگلی در تعادل دمای محیط تاثیر بسزایی می گذارد. همچنین جهت بررسی اثرات اجتماعی و اقتصادی جنگلداری شهری با توجه به جمعیت شهر همدان و با استفاده از فرمول کوکران، 384 پرسشنامه توزیع شد و نتایج حاصل از این تحقیق با استفاده از نرم افزار آماری spss نشان داد که جنگلداری شهری (فضای سبز) اثرات اجتماعی و اقتصادی مثبتی را به دنبال دارد.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

توزیع فلزات سنگین در برگ و پوست درختان مورد استفاده در جنگلداری شهری همدان

نقش درختان در کاهش میزان فلزهای سنگین و در نتیجه کاهش خطرهای محیط‌‌‌‌زیستی قابل انکار نیست. در بررسی حاضر، توزیع فلزهای کادمیوم، نیکل، سرب و روی در برگ و پوست گونه‌‌های درختی چنار، زبان‌‌گنجشک و کاج تهران در پارک‌‌های شهری همدان بررسی شد. بدین منظور در پارک‌‌های مختلف شهر همدان از پوست و برگ درختان نمونه‌‌برداری انجام شد. بعد از انتقال نمونه‌‌ها به آزمایشگاه و هضم آنها غلظت فلزها با دستگاه جذب ...

متن کامل

بررسی روند تغییرات دما در همدان (ایستگاه نوژه)

تغییر اقلیم یک واژه کلی است که ناپیوستگی و گسستگی اقلیمی را تشریح می­ کند به منظور مطالعه تغییرات دما در همدان نوسانات دمایی در یک دوره آماری پنجاه ساله (1380-1331) بررسی شده است. طبق بررسی­ های انجام شده در سال 1352 یک افت ناگهانی در حداقل و یک خیز ناگهانی در حداکثر دما مشاهده شده است. طبق آزمون من کندال در سه پارامتر حرارتی حداقل، حداکثر و متوسط دما تغییرات قابل توجهی وجود دارد، از آن جمله رو...

متن کامل

تحلیلی بر اثرات شاخص‌های پایدار گردشگری شهری در شهر همدان

توسعه گردشگری در سال‌های اخیر، موجبات تغییرات وسیعی در اقتصاد، اجتماع و نگرش مردم نواحی مختلف دنیا و همچنین افزایش پایداری در ابعاد مختلف شده است، به‌نحوی‌که تمامی شئون یک جامعه مخصوصاً جامعه میزبان را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد. در این راستا، هدف اصلی از انجام تحقیق حاضر تحلیل شاخص‌های گردشگری پایدار شهری در شهر همدان و شناسایی عوامل اصلی مؤثر بر توسعه گردشگری در این شهر می‌باشد. این مطالعه با ...

متن کامل

تحلیل شاخص‌های اقتصادی- اجتماعی روستاهای شهرستان همدان و مکان‌یابی آن‌ها در زنجیرۀ روستا- شهری

هدف این تحقیق، رتبه‌بندی دهستان‌های شهرستان همدان به لحاظ برخورداری از شاخص‌های توسعه و همچنین مکان‌یابی مراکز دهستان‌ها در زنجیرۀ روستا- شهری است. در این راستا با استفاده از داده‌های سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385، تعداد 37 شاخص انتخاب شدند و دهستان‌های منطقه با روش تاکسونومی عددی رتبه‌بندی و درجۀ توسعه‌یافتگی آن‌ها تعیین و تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان داد که 18/18 درصد دهستان‌ها در گروهی با درج...

متن کامل

اولویت‌بندی اثرات اجتماعی و اقتصادی اماکن ورزشی بر محیط شهری (مطالعه موردی شهر یزد)

  اماکن ورزشی به عنوان یکی از مهمترین کاربری‌های عمومی‌شهری بر محیط پیرامون خود اثرگذارند که در این میان می‌توان از اثرات اجتماعی و اقتصادی به عنوان مهمترین این اثرات نام برد. بنابراین، پژوهش حاضر سعی بر شناسایی، ارزیابی و اولویت‌بندی اثرات اجتماعی و اقتصادی اماکن ورزشی بر محیط شهری دارد. به همین منظور، ابتدا با جستجو در مقالات و منابع معتبر علمی‌و همچنین بحث و تبادل نظر با اساتید برجسته به شنا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023