بررسی نقش سیستم های مدیریت کیفیت در مراحل آماده سازی و پیاده سازی پروژه های bpr به کمک مفاهیم قابلیت های پویا و مدل rbvf

پایان نامه
چکیده

قابلیت هایی که در سازمان ها ایجاد شده است یا وجود دارد منبع خوبی است برای اینکه این قابلیت ها را در پروژه ها و برنامه های دیگر سازمان در راستای نیل به موفقیت آن پروژه ها یا برنامه ها مورد استفاده قرار داد. از طرفی شناسایی قابلیت های موردنیاز هر پروژه و یافتن روشی برای سنجش این قابلیت ها در سازمان ها از اهمیت زیادی برخوردار بوده و به سازمان ها کمک خواهد کرد تا وضعیت خود را قبل از پیاده سازی یا در حین پیاده سازی پروژه مورد سنجش قرار دهند. از اینرو توجه به این موضوعات برای پروژه های bpr نیز حائز اهمیت بوده و چنانچه سازمان ها از یک طرف قابلیت های موجود خود را سنجش نمایند و از طرفی دیگر بدانند که این قابلیت ها در کجای پروژه های bpr مورد استفاده قرار می گیرند تا بیشتر مورد توجه قرار گیرند، در موفقیت پروژه های bpr موثر خواهد بود. اگرچه در بررسی ادبیات موضوع ملاحظه گردید که به منابع مورد نیاز پروژه های bpr اشاره کرده اند ولی در ادبیات مطالعه شده قابلیت های خاص پروژه های bpr, دسته بندی این قابلیت ها در قالب بااهمیت بودن, توانمند بودن در مراحل قبل و درحین پیاده سازی bpr جهت تمرکز سازمان ها برای تقویت این قابلیت ها و از همه مهتر ارتباط تلاش های لازم برای پروژه های bpr و سایر تلاش های انجام شده در سازمان در قالب پروژه های بهبود در راستای نیل به موفقیت در اجرای پروژه های bpr اشاره نشده است. از اینرو در این تحقیق دو دسته از قابلیت های خاص و عملیاتی مربوط به پروژه های bpr و qms تعریف و مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه با استفاده از مفاهیم قابلیت سازی رابطه بین این دو دسته از قابلیت ها مورد تبیین قرار گرفته است. با توجه به نتایج تحقیق قابلیت های ایجاد شده ناشی از استقرار qmsها برای قابلیت های مطلوب و شناسایی شده bpr بعنوان توانمندساز نقش ایفا می کنند که این موضوع در قالب یک مدل مفهومی و ماتریس ارتباطات اثبات گردیده است.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تبیین ارتباط و تعاملات بین مرحله‌ آماده‌سازی پروژه‌های BPR و سیستم‌های مدیریت کیفیت (QMSs) به کمک مفاهیم مدل RBVF و قابلیت‌های پویا (یادداشت فنی)

بسیاری از سازمان‌ها در پیاده‌سازی پروژه‌های مهندسی مجدد فرآیندها(BPR) به فعالیت‌ها و توانمندی‌هایی که سازمان آنها از دیگر پروژه‌های بهبود کسب کرده‌اند کمتر توجه کرده و این موضوع گاهی هزینه‌های دوباره برای انجام آن تلاش‌ها و فعالیت‌ها را به دنبال خواهد داشت. از طرف دیگر همه فعالیت‌ها و تلاش‌های بهبودی قبلی در سازمان‌ها، باعث ایجاد قابلیت‌هایی در سازمان‌ها خواهد شد که آگاهی از آن قابلیت‌ها و استف...

متن کامل

بررسی آمادگی سازمان برای پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری با تکنیک ahp fuzzy مطالعه موردی شعب مستقل بانک ملی استان تهران

جهان در ابتدای هزاره سوم دوران جدید و پرچالشی را تجربه می کند,دنیای امروز دنیای تغییرات و تحولات سریع درتمامی زمینه هاست ,تحولاتی که امروز در عرصه تجارت رخ می دهد حداقل از دو جنبه حایز اهمیت است ,نخست از نظر فضای تجارت جهانی و دگر گونی ساختار ها و نگرش ها ,دوم از نظر تحول شگرفی که در فناوری و شیوه های نوین تجارت در حال وقوع می باشد لذا موفقیت در بازارهای پر چالش آینده مستلزم کسب آمادگی لازم برا...

15 صفحه اول

ارائه الگوی مناسب برای مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه های شهری (احداث پارکینگ های طبقاتی)

سالیانه پروژه های فراوانی در کلان شهرهای کشور به اجرا در می آیند که حجم بالایی از اعتبارات بودجه ای کشور را به خود اختصاص می دهند؛ با این حال هرساله شاهد پروژه هایی هستیم که علیرغم نیاز شدید جامعه شهری سهم کافی از بودجه شهری به آنها تخصیص نمی یابد، یا آنکه زمان بهره برداری از آنها با تاخیر فراوان مواجه می شود. تعداد زیاد پروژه های نیمه تمام و تاخیری در سطح کلان شهرها، باعث ایجاد رکود و افزایش ت...

15 صفحه اول

ارائه الگویی جهت شناسایی عوامل تاثیرگذار بر پیاده سازی موفق سیستم اطلاعات مدیریت پروژه(pmis)در سازمان های پروژه محور(مطالعه موردی شرکت مهندسی ستین صنعت اسپادان)

سیستم اطلاعات مدیریت پروژه یک سیستم یکپارچه است که هدف آن تسهیل جریان های اطلاعاتی و ارتباطی بین ارکان و اجزاء پروژه می باشد و جهت تسریع در امور تصمیم گیری مدیران، دسترسی به اطلاعات دقیق، صحیح و به روز پروژه ها گام بر می دارد. این پژوهش عوامل موثر بر پیاده سازی موفق سیستم اطلاعات مدیریت پروژه را براساس پیشینه تحقیق شناسایی کرده و نه عامل قابلیت استفاده، کیفیت فنی، کیفیت عملکرد، کیفیت خدمات سروی...

15 صفحه اول

بررسی چالشهای مدیریت اطلاعات در شرکت های ساختمانی و ارائه راهبردهای پیاده سازی یک سیستم اطلاعات مدیریت پروژه

پروژه های ساختمانی به دلیل ماهیت خود، همواره مولد حجم زیادی از اطلاعات توسط منابع بسیارو در سطح بالایی از پراکندگی و جزئیات هستند. از طرفی مدیران پروژه برای تصمیم گیری های خودنیاز به دریافت اطلاعات صحیح، به موقع و مفید دارند. هرگونه نارسایی در ورود اطلاعات، پردازش وجریان آن، منجر به ایجاد مشکلاتی چون تأخیرات پروژه، افزایش هزینه، کاهش کیفیت و بروز ادعاها وتعارضات خواهد شد. این در حالی است که رون...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}