تحلیل مدل شکنندگی همبسته به روش بیزی

پایان نامه
چکیده

در این تحقیق به منظور مطالعه داده های بقا در حالت عدم استقلال، مدل شکنندگی همبسته معرفی و در این مدل با استفاده از متغیری تصادفی تحت عنوان شکنندگی به بررسی مدل های بقا پرداخته و توابع بقا، خطر و درستنمایی را محاسبه می نماییم. در ادامه به منظور بررسی محدودیت های بیشتر تعمیمی از این مدل ها که مدل های شکنندگی همبسته شفایافتگی و شکنندگی همبسته شفایافتگی با تاخیر چندگانه می باشند ارائه و کلیه بررسی ها را از دیدگاه بیزی و با استفاده از اطلاعات پیشین پارامترها انجام می دهیم.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تحلیل بیزی سلسله مراتبی مدلهای شفایافتگی با شکنندگی همبسته

  در تحلیل داده های بقا، هنگامی که نسبتی از افراد شفایافته هستند و زمان های رخداد پیشامد با یکدیگر همبسته می باشند، از مدل شکنندگی شفایافتگی استفاده می شود. در این مقاله هدف تحلیل دو نوع شکنندگی همبسته از دیدگاه بیزی در مدل شفایافتگی ناآمیخته برای مجزا کردن اثرات تصادفی اختصاصی و مشترک موجود بین آزمودنی ها می باشد، این مدل ها عبارتند از: (1) مدل شکنندگی همبسته شفایافتگی (2) مدل شکنندگی همبسته ش...

متن کامل

تحلیل بیزی سلسله مراتبی مدلهای شفایافتگی با شکنندگی همبسته

در تحلیل داده های بقا، هنگامی که نسبتی از افراد شفایافته هستند و زمان های رخداد پیشامد با یکدیگر همبسته می باشند، از مدل شکنندگی شفایافتگی استفاده می شود. در این مقاله هدف تحلیل دو نوع شکنندگی همبسته از دیدگاه بیزی در مدل شفایافتگی ناآمیخته برای مجزا کردن اثرات تصادفی اختصاصی و مشترک موجود بین آزمودنی ها می باشد، این مدل ها عبارتند از: (1) مدل شکنندگی همبسته شفایافتگی (2) مدل شکنندگی همبسته شفا...

متن کامل

تحلیل بیزی مدل های شکنندگی در بررسی داده های بقا طولانی مدت

در تحلیل داده­ های بقا طولانی مدت دو دسته از مدل­ ها با نام مدل­های شفایافته آمیخته و ناآمیخته ارائه‌ شده‌اند. از آنجایی که استفاده از مدل­های شفایافته آمیخته در رویکرد بیزی دارای معایبی است، از جمله می­توان به عدم اطمینان از شناسایی پذیری بودن پارامترهای واقعی جامعه و همچنین ایجاد توزیع پسین ناسره به دلیل عدم انتخاب توزیع­های پیشین مناسب اشاره کرد. لذا در رویکرد بیزی از مدل­های ناآمیخته استفاد...

متن کامل

برآورد عوامل موثر بر دفع پیوند دوطرفه در بیماران مبتلا به قوز قرنیه با مدل شکنندگی شفایافته بیزی

Abstract Background: Although corneal graft may be rejected by the immune system of the recipient it remains as the most successful operation as compared to transplantation of other tissues. Since most patient do not reject the grafts, those who do are in the minority. This study was carried out to assess the usefulness of the cure frailty model for determining the significance of risk facto...

متن کامل

آنالیز بقاء دو متغیره طولانی مدت با مدل شکنندگی همبسته

مدل شفایافته برای تحلیل داده های بقاء در حضور افراد با بقاء طولانی مدت ارائه شده است. در اینگونه داده ها بعضی از افراد جامعه با گذشت زمان هرگز پیشامد مورد نظر را تجربه نمی کنند. برای مثال همه افراد عضو پیوندی را دفع نمی کنند. دو نوع از مدل های شفایافته برای تحلیل این داده ها ارائه شده است: (1) مدل شفایافته آمیخته (2) مدل شفایافته ناآمیخته. استفاده از مدل شفایافته آمیخته به روش بیزی دارای معایبی...

تحلیل بیزی زمان های وقوع عود در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی با استفاده از مدل های شکنندگی

زمینه: داده های بازگشتی یکی از انواع مهم داده های بقا هستند که ویژگی عمده آن ها، همبستگی بین مشاهدات هر فرد است. بررسی اثر عوامل خطر بر فاصله زمانی بین حوادث در این داده ها مورد توجه است اما در صورت نادیده گرفتن این همبستگی، برآوردهای به دست آمده اریب و مقدار اطلاع موجود در داده ها بیش از اندازه واقعی برآورد می گردند. همبستگی بین داده های بازگشتی ناشی از دو منبع ویژگی های فردی و هم چنین اثر پیش...

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022