a comparative study of the relationship between self-, peer-, and teacher-assessments in productive skills

پایان نامه
چکیده

تمایل به ارزیابی جایگزین و تعویض آن با آزمون سنتی مداد و کاغذ در سالهای اخیر افزایش یافته است. اکثر زبان آموزان در کلاس های زبان از نمره نهایی که استاد تعیین میکند ناراضی اند. این تحقیق جهت بررسی ارزیابی در کلاس های زبان انگلیسی به هدف رضایتمندی زبان آموزان از نمره هایشان انجام گرفته است که در آن نمرات ارائه شده توسط سه گروه ارزیاب (ارزیابی خود دانشجو، همسالان واستاد) در مهارت های تولید (تکلم و نگارش) مقایسه شده اند. این مطالعه با 50 دانشجوی سطح بالای متوسط در دانشگاه سمنان انجام شده است. یک پرسشنامه باز در ابتدا و یک پرسشنامه بسته در انتهای تحقیق به هف مقایسه نگرش فراگیرندگان نسبت به دخیل شدن خودشان در ارزیابی استفاده شد. از آنجائیکه آنها برای ارزیابی خود و همسالانشان نه دانش کافی داشته و نه با معیارهای متخصصین در ارزیابی تکلم و نگارش آشنا بودند،زبان آموزان ارزیاب چندین جلسه قبل از فعالیت ارزیابی تحت تعلیم قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که وقتی معیارهای ارزیابی کاملا تعیین شده اند و دانشجویان برای ارزیابی خود و همسالان به اندازه کافی آموزش دیده اند،رابطه همبستگی زیادی بین ارزیابی خود،همسالان و استاد از طریق فرمول ضریب همبستگی پیرسون پروداکت قابل اندازه گیری است. نمره نهایی نوعی توافق دو جانبه بین استاد و دانشجو محسوب می شود. همچنین ارزیابی خود و همسالان ظرفیت تامل زبان آموزان را در مورد خودشان بالا برده و به این شیوه انگیزه را افزایش می دهد. جایگزینی ارزیابی دانشجو- محوری با استاد- محوری مسئولیت سنگین ارزیابی را از دوش استاد بر می دارد. بنابراین، بار نمره دادن کم شده و استاد زمان بیشتری برای تقویت تدریس خود می یابد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

the relationship between academic self-concept and academic achievement in english and general subjects of the students of high school

according to research, academic self-concept and academic achievement are mutually interdependent. in the present study, the aim was to determine the relationship between the academic self-concept and the academic achievement of students in english as a foreign language and general subjects. the participants were 320 students studying in 4th grade of high school in three cities of noor, nowshah...

Self-, Peer-, and Teacher-Assessments in Writing Improvement: A Study of Complexity, Accuracy, and Fluency

Alternative assessment approaches and, among them, self-assessment and peer-assessment are becoming increasingly important in educational contexts. Designed to compare self-assessment, peer-assessment, and teacher-assessment, this study included 90 EFL students from 3 intact classes divided into 3 groups: self-assessment, peer-assessment, and teacher-assessment. After taking the TOEFL Proficien...

متن کامل

on the relationship between self- regulated learning strategies use and willingness to communicate in the context of writing

این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین میزان استراتژیهای خود-تنظیم شده یادگیری و تمایل به ایجاد ارتباط دانشجویان زبان انگلیسی انجام شده است.علاوه بر این،روابط و کنش های موجود بین ریزسنجه های استراتژیهای خود-تنظیم شده یادگُیری ، مهارت نگارش و تمایل به برقراری ارتباط و همچنین تاٍثیرجنسیت دانشجویان زبان انگلیسی در استراتژیهای خود-تنظیم شده یادگیری و تمایل به برقراری ارتباط آنها مورد بررسی قرار گرفته شد.

15 صفحه اول

an investigation about the relationship between insurance lines and economic growth; the case study of iran

مطالعات قبلی بازار بیمه را به صورت کلی در نظر می گرفتند اما در این مطالعه صنعت بیمه به عنوان متغیر مستفل به بیمه های زندگی و غیر زندگی شکسته شده و هم چنین بیمه های زندگی به رشته های مختلف بیمه ای که در بازار بیمه ایران سهم قابل توجهی دارند تقسیم میشود. با استفاده از روشهای اقتصاد سنجی داده های برای دوره های 48-89 از مراکز ملی داده جمع آوری شد سپس با تخمین مدل خود بازگشتی برداری همراه با تعدادی ...

15 صفحه اول

a comparative study of the theme of "marriage" in three victorian novelists: charles dickens, george eliot and thomas hardy

این تحقیق کوشیده است با انتخاب پنج رمان از میان آثار برگزیده، «چارلز دیکنز»، «جورج الیوت» و «توماس هاردی » و با رویکردی تطبیقی به بررسی درونمایه ی «ازدواج» در آثار این سه رمان نویس بزرگ دوره ی ویکتوریا بپردازد. فرضیه ی اولیه ی تحقیق این بوده است که چارلز دیکنز (1870- 1812) با زبانی شوخ و گزنده، جورج الیوت(1880- 1819) با نگاهی آموزشی–اندرزگونه و توماس هاردی(1928- 1840) با رویکردی تلخ وانتقادی به...

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022